Şirket Ortaklığından Çıkarma

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 640. maddesinde yer alan hükme göre “Şirket sözleşmesinde, bir ortağın genel kurul kararı ile şirketten çıkarılabileceği sebepler öngörülebilir. 

Bu hüküm doğrultusunda  ortaklar kurulu toplantısında Şirket Ortaklığından Çıkarma istemiyle dava açılmasına karar verilebilir.

III – Çıkarma TTK: MADDE 640 –

(1) Şirket sözleşmesinde, bir ortağın genel kurul kararı ile şirketten çıkarılabileceği sebepler öngörülebilir.

(2) Çıkarma kararına karşı ortak, kararın noter aracılığıyla kendisine bildirilmesinden itibaren üç ay içinde iptal davası açabilir.

(3) Şirketin istemi üzerine ortağın mahkeme kararıyla haklı sebebe dayanılarak şirketten çıkarılması hali saklıdır.

Şirket Ortaklığından Çıkarma – Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas: 2014/1991 Karar: 2014/9381 Karar Tarihi: 20.05.2014

GENEL KURUL KARARININ İPTALİ DAVASI – ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKARMA HÜKMÜNÜN UYGULANMASININ GEREKİP GEREKMEDİĞİNİN TARTIŞILMASI GEREKTİĞİ – ÇIKMAYA MAHKEMENİN KARAR VEREBİLECEĞİNE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Mahkemece şirket ortaklığından çıkarma hükmünün davada uygulanması gerekip gerekmediği tartışılmaksızın muhik sebeplerin varlığı halinde çıkmaya ancak mahkemenin karar verebileceği gerekçesiyle davanın reddi doğru görülmemiş, davalı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün mümeyyiz davalı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir. Temyiz itirazlarının reddine, hükmün bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

T.C. YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas: 2013/18625 Karar: 2014/12736 Karar Tarihi: 02.07.2014

ŞİRKETTEN HAKLI NEDENLERLE ÇIKARILMA İSTEMİ – LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ ORTAKLIKTAN ÇIKARILMASI – DAVA AÇMA HAKKININ ŞİRKETE TANINDIĞI – DAVACININ AKTİF DAVA EHLİYETİNİN BULUNMADIĞI – DAVANIN REDDİ – HÜKMÜN ONANDIĞI

ÖZET: Olayda, davanın, şirketin kuruluşu aşamasında yürürlükte bulunan 6762 sayılı TTK’nın ilgili ve dava tarihinde yürürlükte bulunan 6102 sayılı TTK’nın ilgili maddesi uyarınca açılmış limited şirket ortağının ortaklıktan çıkarılması davası olduğu, gerek yürürlükten kaldırılan TTK’da, gerekse de yürürlükte bulunan TTK’da ortağın şirket ortaklığından çıkarılmasına dair dava açma hakkının şirkete tanındığı, dolayısıyla davacının aktif dava ehliyetinin bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş olması isabetlidir.