Sigorta Hukuku Avukat Ve Danışmanlık

sigorta davasına bakan avukatlar

Sigorta Hukuku Avukat ve Danışmanlık konuları Nelerdir? Sigorta konusunda avukat ve hukuk büroları, sigortadan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümleri için hizmet vermektedir. Hukuk sistemimiz içinde sigortaya ilişkin yasal düzenlemeler, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında yer almaktadır. Sigorta şirketlerine karşı düzenli prim ödemesinin gerçekleştirilmesi halinde, sözleşmede yer alan tüm konularda, uğranılan zararın karşılanması gerekmektedir. Bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözümü için sigorta hukuku uygulanır.

Sigorta hukukunun dayanağı Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık Kanunudur. Türkiye’de sigorta hukukundan kaynaklanan tüm sorunlar için ilgili kanun ve mevzuatlara göre hukuki işlem uygulanabilir. Sigorta hukukundan doğan sorunların çözümü için avukatlık hizmeti ve danışmanlık alınması gerekmektedir.

Sigorta Hukukunun Kapsamı Nedir?

Sigorta hukukundan doğan uyuşmazlıkların büyük bir bölümü, sözleşmede yer alan hükümleri doğuracak olayın gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespitidir. Kusuru oranı sigortanın ortaya çıkan zararı karşılamasındaki temel unsurlar arasında yer almaktadır. Sigorta sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda sigorta hukuku devreye girmektedir.

Avukatlar sigorta hukuku kapsamında farklı uzmanlaşmalara gidebilir. Kasko sigorta avukatları veya SGK ile anlaşmazlıklarda tecrübeli avukatlar farklı uzmanlıklara ve tecrübeye sahip olacaklardır. Bu nedenle sigorta hukukuna başvurmanız gereken bir konuda danışmanlık alarak hangi uzmanlık alanında avukatla çalışmanız gerektiğini tespit etmeniz gerekmektedir. Sigorta hukuku kapsamında birçok farklı dava görülebilmektedir. Buna ilişkin olarak hukuk bürolarından ve avukatlardan farklı hizmet talep edilebilir.

Sigorta Hukuku Avukatlık Hizmetleri Nelerdir?

Sigorta hukuku, sigorta sözleşmelerinden veya sigorta sisteminden doğan hukuki uyuşmazlıkların çözümü, hataların tespit edilmesi, ilgili düzenlemelerle sorunların çözümünün sağlanmasına yönelik yapılan hukuki işlemler olarak tanımlanmaktadır. Sigorta konusunda birçok farklı konu uyuşmazlıklara neden olabilir. Bu nedenle günümüzde Türk mahkemelerinde birçok farklı konuda ve türde dava görülmektedir.

Sigorta hukukunun kapsamında yer alan tüm uyuşmazlıklar ve sorunlar için sigorta avukatlık hizmetleri almanız kanuni bir haktır. Özellikle, sigorta şirketlerine karşı hakkınızı korumak ve haklılığınızı ispat etmek için profesyonel avukatlardan yararlanmanız gerekmektedir. Özel sigorta şirketlerinin yanı sıra, SGK konusunda uzman avukat ve hukuk büroları aracılığıyla, resmi sigorta kurumlarına karşı yaşadığınız sorunları mahkemeye taşıyabilirsiniz.

Sigorta Hukuku Davaları Nelerdir?

Sigorta hukuku kapsamında ülkemizde en çok trafik kazalarından dolayı ortaya çıkan sigorta anlaşmazlıkları gelmektedir. Türk yargı sistemi içinde en çok görülen sigorta davaları arasında;

 • Sigorta poliçeleri tazminat ve alacak davaları
 • Ferdi kaza sigortası davaları
 • Maluliyet sigorta davası
 • Mesleğe ilişkin sigorta konuları
 • Trafik kazalarından doğan sigorta anlaşmazlıkları
 • Araç değer kaybı davaları
 • Yanlış tedaviye ilişkin sigorta davası vb.

Olmak üzere daha birçok farklı sigorta davasından söz edilebilmektedir. Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık Kanunu kapsamında söz konusu davalar görevli ve yetkili mahkemelerce karara bağlanmaktadır.

Sigorta hukuku kapsamında ortaya çıkan sorunların hukuki olarak çözüme kavuşturulması için kanunlarda avukatlık hizmetinin alınması ön görülmüştür.

Sigorta Hukuku Davaları

Hukuk dalları arasında sıklıkla başvurulan yerlerden biri de sigorta hukuku alanına giren davalar olmaktadır. Sigortacıların prim karşılığı olarak para ile ölçülebilecek olan menfaatlerinin zarara uğramasına sebep olan tehlikelerle ilgili olarak rizikonun ön plana çıkmasıyla bu giderleri tazmin etmesi söz konusu olabiliyor.

Buna ek olarak hayat sürelerinden dolayı ya da bu süreçte gerçekleşebilecek farklı olaylar sebebiyle de para ödemek ya da başka edimlerde bulunmak sözleşmelerden ve sözleşmelerin getirdiği ilkelerden dolayı yeni bir hukuk alanının doğmasına sebep olmuştur. Sigorta hukuku olarak bilinen bu alanla ilgili kurallar ticaret hukuku kapsamında değerlendirilen özel bir hukuk alanıdır.

Sigorta hukuku davalarına geçmeden öne sigortanın tanımını yapmak gerekir. Sigorta aynı rizikoya ya da benzer rizikolara bağlı şekilde prim ödeme yoluyla rizikonun gerçekleşmesini sağlayacak olan ihtiyaçların ekonomik açıdan bağımsız taleplerle elde edilmesi anlamına gelmektedir.

Sigorta Hukuku Avukat Ve Danışmanlık

Sigorta hukuku da kişilerin para karşılığı olarak yaptıkları prim ödemelerinin herhangi bir gerekçeyle yapılamaması ya da geri dönülmeyecek şekilde ifa edilmemesi hallerinde olaya hakim olmaktadır. Herhangi bir şekilde kaza yaşanmış olması, hırsızlıklar, yaralanmalar ve yangın ve benzeri durumlar eğer sigortayla korunmakta olan yerler ve kişilerde bir zarara sebep oluyorsa bu zararların karşılanması sigorta şirketleri tarafından yapılmalıdır. Bu sebeple sigorta şirketi seçerken mutlaka özenli davranmak gerekmektedir.

Pek çok sigorta şirketi sıklıkla rastlanabilecek olaylar hakkında detaylı bilgi sahibi olduğu için kendi sağlaması gereken zorunlu sigorta şartlarının yanı sıra ek olarak bulundurulması tavsiye edilen sigortanın yükümlülüklerini yerine getirmesine neden olacak olaylarda pasif kalmak amacıyla kısıtlı imkanlar sunabilmektedir.

Özellikle sigorta ödemelerinin yapılması sırasında zorluk çıkaran sigorta şirketleri ile uğraşmak zorunda kalmak pek çok kişiyi yıldıra biliyor. Oysa kişilerin prim ödemelerini düzenli olarak yaptığı sigorta şirketlerinden haklarını da alması gerekmektedir.

Sigorta hukuku kuralları sayesinde yaşanılan zararların ve mağduriyetlerin mümkün olduğu kadar en aza indirilmesi sağlanıyor. Sigortacılık işlemlerinin getirmiş olduğu risklerin ve denetlemelerin kontrol altına alındığı bu çalışmalarda sağlıktan hayat sigortalarına, ulaşımdan konut sigortalarına kadar pek çok alandaki sigorta poliçeleri üzerinden hak aramasına girilebilmektedir.

Son yıllarda sigortacılık hizmetlerinin çok daha nitelikli bir şekilde sağlanmasına ek olarak hukuki açıdan sigortayla ilgili anlaşmazlıkların sayısı da artmaya devam ediyor. Rizikonun gerçekleşip gerçekleşmediği hakkında sigortanın üzerine düşen bir görevin bulunup bulunmadığını, sigorta ödemelerine gerekçe olabilecek kusurların olup olmadığını ve tüm bunların sözleşmeye etkilerinin açık bir şekilde ortaya konması gerekmektedir. Bununla birlikte ödemelerin kusurlu olan kişiye rücu edilmesi ile ilgili işlemler de ihtilaflara sebep olan durumlardandır.

Sigorta Hukuku Avukat ve Danışmanlık

Sigorta Hukuku Avukat ve Danışmanlık

Sigorta Türlerinde Sorumluluk İlkesi

En çok talep edilen sigortalardan kaza sigortaları kaza sonucu meydana gelen zararların karşılanmasını sağlamak amacıyla yaptırılmaktadır. Burada sigortanın zararları karşılaması için kazanın dışarıdan bir etkiyle meydana gelmesi şartı aranmaktadır.

Ölümün söz konusu olduğu durumlarda ise bir sene içerisinde sigortadan gelen hakların temini sağlanabiliyor. Sigorta şirketlerinin kazanın olması durumunda yapacağı ödemeyi belirttiği haller meblağ sigortası olarak değerlendirilirken zararların karşılanmasına yönelik haller de zarar sigortası başlığı altında değerlendirilmektedir.

Bir diğer sigorta türü de hastalık sigortasıdır. Hastalıkların ortaya çıkması ve sağlık sektörünü ilgilendiren kurumlarda çeşitli masrafların ortaya çıkmasına sebep olabilecek haller için sigorta şirketleri tarafından ödeme yapılması söz konusu olabiliyor.

Sağlık sigortası ayrı bir başlık altında değerlendirildiğinde ise tedavi giderlerinin karşılanmasının sağlandığı zarar sigortaları olarak tanımlanabilir.

Sigorta Hukuku Açısından Araç Değer Kaybı

Trafik kazalarının yaşanmasının ardından araçlarda meydana gelen hasarlar kısa sürede tamir edilip onarılmasına rağmen araçların artık kazalı olması ve parça değişimine uğraması nedeniyle ikinci el satışlarında kazaya uğramamış olsa satılabileceği rakamlardan daha düşük rakamlara satılacaktır.

Böyle durumlarda araç sahibinin satış ile yaşayacağı kayıpların karşılanması adına araç değer kaybı adı altında bir tazminat verilmesine karar verilebiliyor. Ara sahibi tarafından aracın tekrar kullanılabilir hale gelmesini sağlamak üzere yapılan bütün masraflar öncelikle kasko tarafından ardından da sigorta şirketinin belirlediği limitler doğrultusunda bu şirket tarafından yapılacaktır.

İş Hukukunda Sigorta Davaları

Sigortalı olarak çalışmakta olan kişilerin sigortalı olmalarından elde etmiş oldukları haklardan yararlanabilmeleri ancak belirli bir süreyle primlerinin ödenmesi ile ilişkili olmaktadır. Yardım yapılması beklenen miktarlar belirlenirken prime esas kazanç miktarlarının da ortaya konması gerekmektedir.

Kurum primlerinin ödenip ödenmediği ile ilgili hususlar ise tamamen sigortalıların takip etmesi gereken bir nokta oluyor. Sigorta yardımlarını eksiksiz bir şekilde alabilmek için çalışanların bu takibi yapması gerekmektedir. Bu konu hakkında problemler ortaya çıkmasını önlemek amacıyla sigortalıların kuruma bildirilmesi işverenlere yükümlülüğü haline getirilmiştir.

İşçinin Sigorta Hakkı Ve Hizmet Tespit Davası

Sigortasız çalıştığı gösterilen ya da daha yüksek ücretten çalışmasına rağmen sigortası eksik yatırılan işçiler işverene karşı hizmet tespit davası açarak bu durumun düzeltilmesini talep edebilir. İşçiler sigortasız çalışıyorsa, sosyal sigortalar kurumuna bildirimleri yapılmamışsa hizmet tespit davaları açılabiliyor.

Bu davaları açmak isteyen kişilerin 5 yıllık zaman aşımı süresine uyarak davaları açması gerekmektedir. Sigorta hukuku avukat ve danışma konuları için sayfayı ziyaret ediniz..

7 SORULAR

 1. TOYGUN DIŞBUDAK dedi ki:

  Sigorta Hukuku Avukat Ve Danışmanlık Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 2. CEYHUN AHUNBAY dedi ki:

  Sigorta şirketi, kazada karşı taraf 10/100 şuçlu .. sigortada deger kaybına müracat ettik fakat kilometre 065 binden fazla diye ödeme çıkmamı ne yapmamız gerekiyor bu arada aracıma 18.000 tl hasar bedeli ödediler kaza sonrası. Bu durumda ne yapılmalıdır.

 3. GÜLNAZ DOĞAN dedi ki:

  Sigorta Avukatı Ankara Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 4. MAKBULE İLTER dedi ki:

  Sigorta Avukatı Ankara Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 5. DOĞUKAN SÜMBÜLLÜ dedi ki:

  Sigorta Avukatı Ankara Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 6. HULUSİ ÖNGÖREN dedi ki:

  Sigorta Avukatı Ankara Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 7. ARZU IZATOV dedi ki:

  Sigorta Avukatı Ankara Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri