Sahte Senet Menfi Tespit Davası

Sahte Senet Menfi Tespit Davası

Menfi Tespit Davalarında genel olarak, Borçlu, icra takibinden önce veya takip sırasında borçlu bulunmadığını ispat için menfi tespit davası açabilir. İcra takibinden önce açılan menfi tespit davasına bakan mahkeme, talep üzerine gösterilecek teminat mukabilinde icra takibinin durdurulması hakkında ihtiyati tedbir kararı verebilir. İcra takibinden sonra açılan menfi tespit davasında ihtiyati tedbir yolu ile takibin durdurulmasına karar verilemez. Ancak, borçlu gecikmeden doğan zararları karşılamak ve alacağın yüzde onbeşinden aşağı olmamak üzere göstereceği teminat karşılığında, mahkemeden ihtiyati tedbir yoluyla icra veznesindeki paranın alacaklıya verilmemesini isteyebilir.

Menfi Tespit Davası alacaklı lehine neticelenirse ihtiyati tedbir kararı kalkar. Buna dair hükmün kesinleşmesi halinde alacaklı ihtiyati tedbir dolayısıyla alacağını geç almış bulunmaktan doğan zararlarını gösterilen teminattan alır. Alacaklının uğradığı zarar aynı davada takdir olunarak karara bağlanır. Bu zarar herhalde yüzde yirmiden aşağı tayin edilemez.

Menfi Tespit Davası borçlu lehine hükme bağlanırsa derhal takip durur. İlamın kesinleşmesi üzerine münderecatına göre ve ayrıca hükme hacet kalmadan icra kısmen veya tamamen eski hale iade edilir.

Borçluyu menfi tespit davası açmaya zorlayan takibin haksız ve kötü niyetli olduğu anlaşılırsa, talebi üzerine, borçlunun dava sebebi ile uğradığı zararın da alacaklıdan tahsiline karar verilir.  Borçlu, menfi tespit davası zımmında tedbir kararı almamış ve borç da ödenmiş olursa, davaya istirdat davası olarak devam edilir. Davacı istirdat davasında yalnız paranın verilmesi lazım gelmediğini ispata mecburdur.

Sahte Senet Menfi Tespit Davası ile ilgili olarak açılacak davada, İcra Takip Dosyası,  Varsa Sayılı savcılık suç duyurusu, davayı avukat ile takip edilmesi durumunda  onaylı vekaletname örneğidilekçeye eklenir.

Sahte Senet Menfi Tespit Davası – Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 19.Hukuk Dairesi Esas: 2013/6043 Karar: 2013/11422 Karar Tarihi: 19.06.2013

MENFİ TESPİT DAVASI – DAVANIN BORÇLU LEHİNE HÜKME BAĞLANDIĞI – BORÇLUYU MENFİ TESPİT DAVASI AÇMAYA ZORLAYAN TAKİBİN HAKSIZ VE KÖTÜNİYETLİ OLDUĞU – İCRA TAKİBİNE GİRİŞEN DAVALININ YÜZDE KIRK KÖTÜNİYET TAZMİNATI İLE SORUMLU TUTULMASI GEREĞİ

ÖZET: Dava borçlu lehine hükme bağlanırsa ve borçluyu menfi tespit davası açmaya zorlayan takibin haksız ve kötüniyetli olduğu anlaşılırsa talebi üzerine borçlunun dava sebebi ile uğradığı zararın da alacaklıdan tahsiline karar verilir. Takdir edilecek zarar, haksızlığı anlaşılan takip konusu alacağın yüzde kırkından aşağı olamaz. Bu durumda icra takibine girişen davalının yüzde kırk kötüniyet tazminatı ile sorumlu tutulması gerekir.

8 SORULAR

 1. NECMETTİN TAŞKESEN dedi ki:

  Sahte Senet Menfi Tespit Davası Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 2. ECENUR KÜNÜÇEN dedi ki:

  Sahte Senet Menfi Tespit Davası Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 3. YASEMİN RIDVANAĞAOĞLU dedi ki:

  Sahte Senet Menfi Tespit Davası Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 4. TAHİR DURUKAN dedi ki:

  Sahte Senet Menfi Tespit Davası Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 5. EMEL SİVRİ dedi ki:

  Sahte Senet Menfi Tespit Davası Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 6. TAHACAN MAHİROĞLU dedi ki:

  Sahte Senet Menfi Tespit Davası Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 7. GÖKTUĞ YAYLI dedi ki:

  Sahte Senet Menfi Tespit Davası Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 8. ERİM KARADENİZ dedi ki:

  Sahte Senet Menfi Tespit Davası Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri