Resmi Belgede Sahtecilik

Resmi belgede sahtecilik : MADDE 204 – (1) Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (ASLİYE CEZA MAHK.)

(2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmi belgeyi kullanan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (AĞIR CEZA MAHK.)

(3) Resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması halinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır.

Resmi Belgede Sahtecilik – Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 23.Ceza Dairesi Esas: 2015/4894 Karar: 2016/133 Karar Tarihi: 12.01.2016

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU – ALDATMA YETENEĞİ BULUNUP BULUNMADIĞININ TAKDİRİNİN MAHKEMEYE AİT OLDUĞU – SUÇA KONU ÇEKİN GETİRTİLEREK İNCELENMEK SURETİYLE ÖZELLİKLERİNİN DURUŞMA TUTANAĞINA YAZILMASI GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Belgede sahtecilik suçlarında; aldatma yeteneği bulunup bulunmadığının takdirinin mahkemeye ait olması nedeniyle suça konu çekin getirtilerek incelenmek suretiyle özelliklerinin duruşma tutanağına yazılması ve gerektiğinde bu hususta bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, eksik inceleme ve hatalı gerekçe ile hüküm kurulması hükmün bozulmasını gerektirmiştir.

Sanık İ.. A.. olay tarihinden önce temin ettiği D. B. G. Şubesi’ne ait 9.12.2005 keşide tarihli, keşidecisi E. P. Ü. Oto Pazar Ltd. Şti olan 6.500 TL bedelli sahte ve çalıntı çeki almış olduğu malzemeler karşılığında aynı davada yargılanan ve hakkında beraat kararı verilen Z.. Ö..’e verdiği, daha sonra Z.. Ö.. ise aralarındaki ticari ilişki nedeniyle çeki müşteki Y.. A..’e verdiği, müşteki de çeki bankaya ibraz ettiği ve çalıntı olması nedeniyle kendisine herhangi bir ödeme yapılmadığı, bu suretle sanığın resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işlediği iddia olunan somut olayda;

O yer Cumhuriyet savcısının yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

1-Keşidecinin 16.10.2005 tarihinde ödemeden men talimatı vermesi, 21.05.2012 tarihli bilirkişi raporunda tetkike konu çek üzerindeki tanzimle ilgili el yazılarının sanığın el ürünü olduğunun tespit edilmesi, sanığın çeki ciro etmeksizin aralarındaki ticari ilişki nedeniyle Z..Ö..’e vermesi ayrıca çekin Z.. Ö..’in yetkilisi olduğu G. M. Ltd. Şti emrine düzenlenmesi karşısında; sanığın nitelikli dolandırıcılık suçundan mahkumiyeti yerine oluşa ve dosya kapsamına uygun olmayan yetersiz gerekçeyle yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,

2-Belgede sahtecilik suçlarında; aldatma yeteneği bulunup bulunmadığının takdirinin mahkemeye ait olması nedeniyle suça konu çekin getirtilerek incelenmek suretiyle özelliklerinin duruşma tutanağına yazılması ve gerektiğinde bu hususta bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, eksik inceleme ve hatalı gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

Sonuç. Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA,