Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nedir?

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 611. Maddesinde ifade edilmektedir.

Türk Borçlar Kanunu madde 611: Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakım borçlusunun bakım alacaklısını ölünceye kadar bakıp gözetmeyi, bakım alacaklısının da bir malvarlığını veya bazı malvarlığı değerlerini ona devretme borcunu üstlendiği sözleşmedir.

Bakım borçlusu, bakım alacaklısı tarafından mirasçı atanmışsa ölünceye kadar bakma sözleşmesine miras sözleşmesine ilişkin hükümler uygulanır.

Kanun koyucunun da ifade ettiği üzerine ölünceye kadar bakma sözleşmesi her 2 taraf da borç yükleyen bir sözleşmedir. Şekil şartlarına tabi olan ölene kadar bakma sözleşmesinde bakmakla yükümlü olan taraf bakım alacaklısından bir malvarlığı karşısında bakmayı taahhüt etmiştir.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin İptal Davası ve Tenkis Davası Nasıl Açılır

Kişi sahip olduğu hakları ve malvarlığı üzerinde tasarruf yetkisine sahiptir. Yani sahip olduğu malları ve hakları başkalarının haklarına zarar vermediği sürece istediği şekilde kullanabilir ve tasarruf edebilmektedir. Fakat kanun koyucu kişinin ölümünden sonra gerçekleştireceği tasarruf yetkisine karşı belirli sınırlamalar getirmiştir. Burada kanun altında korunan yasal mirasçıların saklı paylarının zarar görmemesi amaçlanmıştır.

Türk Borçlar Kanununda ifade edildiği üzere ölünceye kadar bakma sözleşmesi bir ölüme bağlı tasarruf olup ayrıca mirasçı atanması hususunda gerçekleştirilen prosedürler gerçekleştirilerek yapılmaktadır. Bu nedenle kanun koyucu bu tasarruf yetkisi üzerinde belirli kısıtlamalar getirmiştir ve miras bırakan bu kısıtlamaları aşıp saklı paylara halel getirdiği takdirde ya da mirasçılara zarar verebilecek bir nitelikte olduğunda kanun koyucu mirasçıların haklarını koruması için dava açma yetkisi onlara tanımıştır.

Türk Borçlar Kanunun 615. Maddesinde ölünceye kadar bakma sözleşmesinin iptali davası hüküm altına alınmıştır. Kanun ifadesi şu şekildedir: Bakım alacaklısı, ölünceye kadar bakma sözleşmesi yüzünden kanuna göre nafaka yükümlüsü olduğu kişilere karşı yükümlülüğünü yerine getirme imkânını kaybediyorsa, bundan yoksun kalanlar sözleşmenin iptalini isteyebilirler. Hâkim, sözleşmenin iptali yerine, bakım borçlusunun ifa edeceği edimlerden mahsup edilmek üzere, bakım alacaklısının nafaka yükümlüsü olduğu kişilere nafaka ödemesine karar verebilir. Mirasçıların tenkis ve alacaklıların iptal davası açma hakları saklıdır.