Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi

Kişisel durum sicilindeki kaydın düzeltilmesi, çekişmesiz yargı işidir.   Kesinleşmiş mahkeme hükmü olmadıkça nüfus kütüklerinin hiçbir kaydı düzeltilemez ve kayıtların anlamını ve taşıdığı bilgileri değiştirecek şerhler konulamaz. Ancak olayların aile kütüklerine tescili esnasında yapılan maddi hatalar nüfus müdürlüğünce dayanak belgesine uygun olarak düzeltilir.

Aile kütüklerindeki din bilgisine ilişkin talepler, kişinin yazılı beyanına uygun olarak tescil edilir, değiştirilir, boş bırakılır veya silinir.Ad değişikliği halinde, nüfus müdürlüğü bu kişinin çocuklarının baba veya ana adına ilişkin kaydı, soyadı değişikliğinde ise eş ve ergin olmayan çocukların soyadını da düzeltir. Tespit davaları, kaydın iptali veya düzeltilmesi için açılacak davalara karine teşkil eder.

İlgililerin yazılı rızaları olmadıkça, tapu memuru, tapu sicilindeki yanlışlığı ancak mahkeme kararıyla düzeltebilir.  Düzeltme, eski tescilin terkini ve yeni bir tescilin yapılması biçiminde de olabilir. Tapu memuru, basit yazı yanlışlıklarını, tüzük kuralları uyarınca resen düzeltir.

Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi – Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 1.Hukuk Dairesi Esas: 2015/15263 Karar: 2015/13460 Karar Tarihi: 23.11.2015

TAPU KAYDININ DÜZELTİLMESİ İSTEMİ – HÜKÜMDE MAHKEME MÜHRÜ DURUŞMA ZAPTINDA KATİP İMZASI YOK İSE DE BU HUSUSLARIN ESASA ETKİLİ GÖRÜLMEDİĞİ – HÜKMÜN ONANMASI GEREĞİ

ÖZET: Davacılar, mirasbırakan “……..”ın kayden paydaş olduğu çekişme konusu … ve … parsel sayılı taşınmazların tapu kaydında “Eroğlu” yazılı soyadının “Erdoğan” olarak düzeltilmesini istemişlerdir. Davacının isteği gözetilerek, yukarıdaki ilkeler doğrultusunda araştırma ve inceleme yapılması, hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yetinilerek yazılı şekilde karar verilmiş olması doğru değildir. Kabule göre de, .. sayılı parselin tapu kaydının düzeltilmesi istenildiği halde, … sayılı parselin tapu kaydının düzeltilmesine karar verilmiş olması da isabetsizdir. Öte yandan, hükümde mahkeme mührü, … günlü duruşma zaptında katip imzası yok ise de, bu hususlar esasa etkili görülmediğinden bozma nedeni yapılmamıştır….” gerekçesiyle bozulmuş, mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda davanın kabulüne karar verilmiştir. Hükmün onanması gerekmiştir.

T.C. YARGITAY 1.Hukuk Dairesi Esas: 2015/12341 Karar: 2015/11805 Karar Tarihi: 13.10.2015

TAPU KAYDINDA DÜZELTİM DAVASI – TAŞINMAZIN PAYDAŞININ DAVACININ MİRASBIRAKANI OLUP OLMADIĞININ DURAKSAMAYA YER BIRAKMAYACAK ŞEKİLDE SAPTANMASI – EKSİK İNCELEME – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Dava, tapu kaydındaki kimlik bilgilerinin düzeltilmesi isteğine ilişkindir. Talebe konu taşınmazın paydaşı “….. oğlu ……….” ‘in davacının mirasbırakanı olup olmadığının duraksamaya yer bırakmayacak şekilde saptanması ve hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yetinilerek karar verilmiş olması doğru değildir.