Meskeniyet İddiası Davası

Meskeniyet İddiası Davası

Kanunun hallini mahkemeye bıraktığı hususlar müstesna olmak üzere İcra ve İflas dairelerinin yaptığı muameleler hakkında kanuna muhalif olmasından veya hadiseye uygun bulunmamasından dolayı icra mahkemesine şikayet olunabilir. Şikayet bu muamelelerin öğrenildiği tarihten yedi gün içinde yapılır. (2004 S. K. m. 16)

Bir hakkın yerine getirilmemesinden veya sebepsiz sürüncemede bırakılmasından dolayı her zaman şikayet olunabilir.

Meskeniyet İddiası Davası – Yargıtay Kararları

YARGITAY: HALİNE MÜNASİP EVİN DEĞERİNİN TESPİTİ, HACZEDİLMEZLİK.

T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 12748 Karar: 2013 / 23128 Karar Tarihi: 20.06.2013

MEMUR MUAMELESİNİ ŞİKAYET DAVASI – BORÇLUNUN BULUNDUĞU YERDEN DAHA MÜTEVAZİ NİTELİKLERE SAHİP YERLERDE MESKENİ EDİNEBİLECEĞİ DEĞERİN SAPTANMASI – SATIŞIN BORÇLUNUN HALİNE MÜNASİP EV ALABİLECEĞİ MİKTARDAN AZ OLMAMAK ÜZERE YAPILMASINA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ.

ÖZET: Mahkemece yapılacak iş; bilirkişiden ek rapor alınarak borçlunun açıklandığı üzere bulunduğu yerden daha mütevazi niteliklere sahip yerlerde haline münasip meskeni edinebileceği değerin belirlenmesi gerekir. Bu tespitlerden sonra borçlunun haline münasip ev alabileceği miktar, mahcuzun değerinden az ise 2004 Sayılı Kanunun ilgili maddesi gereğince mahcuzun satılarak, borçlunun haline münasip ev alması için gerekli bedelin kendisine, artanın alacaklıya ödenmesine, satışın borçlunun haline münasip ev alabileceği miktardan az olmamak üzere yapılmasına karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile ve yetersiz rapora dayalı olarak hüküm tesisi isabetsizdir.

YARGITAY: HACZEDİLMEZLİK, MESKENİYET İDDİASI, HACZİN DÜŞMESİ.

T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 11567 Karar: 2013 / 23276 Karar Tarihi: 20.06.2013

ŞİKAYET DAVASI – ŞİKAYET TARİHİ İTİBARİYLE HUKUKEN GEÇERLİ BİR HACZİN BULUNUP BULUNMADIĞININ ARAŞTIRILMASI – İŞİN ESASI İNCELENEREK HÜKÜM TESİSİ – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Mahkemece, öncelikle şikayet tarihi itibariyle hukuken geçerli bir haczin bulunup bulunmadığı araştırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, işin esası incelenerek hüküm tesisi isabetsizdir.

YARGITAY:İPOTEK GÖSTERİLEN EV HAKKINDA HACZEDİLMEZLİK İDDİASI.

T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 16459 Karar: 2013 / 25380 Karar Tarihi: 04.07.2013

ŞİKAYET DAVASI – BORÇLUNUN GEÇİMİNİ NASIL TEMİN ETTİĞİ HUSUSUNUN ARAŞTIRILMASI – SATIŞIN BORÇLUNUN HALİNE MÜNASİP EV ALABİLECEĞİ MİKTARDAN AZ OLMAMAK ÜZERE YAPILMASI GEREĞİ – EKSİK İNCELEME – HÜKMÜN BOZULMASI.

ÖZET: Somut olayda borçlunun bakmakla yükümlü olduğu kişilerin nüfus kayıtları getirtildikten sonra, zabıta araştırması yaptırılarak bu kişilerin borçlu ile birlikte yaşayıp yaşamadıkları, geçimlerini nasıl temin ettiklerinin araştırılmalıdır. Borçlunun haline münasip ev alabileceği miktar, mahcuzun değerinden az ise mahcuzun satılarak, borçlunun haline münasip ev alması için gerekli bedelin kendisine artanın alacaklıya ödenmesine, satışın borçlunun haline münasip ev alabileceği miktardan az olmamak üzere yapılmasına karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile ve yetersiz rapora dayalı olarak hüküm tesisi de doğru görülmemiştir.

YARGITAY:HACZEDİLMEZLİK, MESKENİYET İDDİASI, EKSİK ARAŞTIRMA.

T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 17428 Karar: 2013 / 25793 Karar Tarihi: 04.07.2013

MEMUR MUAMELESİNİ ŞİKAYET DAVASI – BORÇLUNUN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİLERİN NÜFUS KAYITLARININ GETİRTİLMESİ – SATIŞIN BORÇLUNUN HALİNE MÜNASİP EV ALABİLECEĞİ MİKTARDAN AZ OLMAMAK ÜZERE YAPILMASINA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – EKSİK İNCELEME

ÖZET: Olayda mahkemece yapılacak iş; öncelikle borçlunun bakmakla yükümlü olduğu kişilerin nüfus kayıtları getirtildikten sonra, zabıta araştırması yaptırılarak bu kişilerin borçlu ile birlikte yaşayıp yaşamadıkları, geçimlerini nasıl temin ettikleri sosyal ve ekonomik durumları tespit edilip, bilirkişilerden ek rapor alınarak … ilinin daha mütevazı semtlerinde, daha mütevazi vasıfları taşıyan haline münasip evi alabileceği değerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu tespitlerden sonra borçlunun haline münasip ev alabileceği miktar, mahcuzun değerinden az ise mahcuzun satılarak, borçlunun haline münasip ev alması için gerekli bedelin kendisine artanın alacaklıya ödenmesine, satışın borçlunun haline münasip ev alabileceği miktardan az olmamak üzere yapılmasına karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile ve yetersiz rapora dayalı olarak hüküm tesisi de doğru görülmemiştir.

YARGITAY ; İPOTEKLİ KONUTTA MESKENİYET İDDİASI, İPOTEĞİN KONULMA ZAMANI

T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 13863 Karar: 2013 / 22936 Karar Tarihi: 18.06.2013

MEMUR MUAMELESİNİ ŞİKAYET DAVASI – BORÇLUNUN İPOTEK BORCUNUN ÖDENDİĞİNİ İDDİA ETTİĞİ – LEHİNE İPOTEK ŞERHİ BULUNAN BANKADAN İPOTEĞİN VERİLİŞ AMACININ SORGULANMASI – BORÇLULARIN HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ HAKKINDA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – EKSİK İNCELEME

ÖZET: Somut olayda, taşınmaz kaydına … tarihinde haciz uygulanmış olduğu ve bu tarihte taşınmaz üzerinde … A.Ş lehine … tarihli ipoteğin mevcut olduğu ancak borçlular vekilinin söz konusu ipotek borcunun ödendiğini iddia ettiği anlaşılmaktadır. O halde mahkemece, lehine ipotek şerhi bulunan bankadan ipoteğin veriliş amacı ve haciz tarihinden önce ipotek konusu borcun ödenmiş olup olmadığı sorularak sonucuna göre borçluların haczedilmezlik şikayeti hakkında karar verilmesi gerekir. Eksik incelemeyle hüküm tesisi isabetsizdir.

YARGITAY: MESKENİYET İDDİASI, HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ, KEŞİF GEREKTİĞİ

T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 14624 Karar: 2013 / 22677 Karar Tarihi: 17.06.2013

MESKENİYET ŞİKAYETİ DAVASI – BORÇLUNUN SOSYAL VE EKONOMİK DURUMUNA GÖRE DAHA MÜTEVAZI SEMTLERDE HALİNE UYGUN ALABİLECEĞİ MESKEN DEĞERİNİN NET OLARAK TESPİTİ YAPILARAK BORÇLUNUN HALİNE MÜNASİP EVİN DEĞERİNİN SAPTANMASI GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Mahkemece, mahallinde yeniden keşif yapılarak, keşif tarihi itibariyle şikayet konusu taşınmazın değeri ile borçlunun sosyal ve ekonomik durumuna göre daha mütevazı semtlerde haline uygun alabileceği mesken değerinin net olarak tespiti yapılarak borçlunun haline münasip evin değeri saptandıktan sonra, bu miktar mahcuzun değerinden az ise mahcuzun satılarak, borçlunun haline münasip ev alması için gerekli bedelin kendisine, artanın alacaklıya ödenmesine, satışın borçlunun haline münasip ev alabileceği miktardan az olmamak üzere yapılmasına karar verilmesi gerekir.

YARGITAY: MESKENİYET İDDİASINDA ÖNGÖRÜLEN SÜRENİN GEÇMESİ.

T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 15706 Karar: 2013 / 22727 Karar Tarihi: 17.06.2013

ŞİKAYET DAVASI – MESKENİYET ŞİKAYETİ – ŞİKAYETİN SÜRE AŞIMINDAN REDDİ GEREĞİ – İŞİN ESASININ İNCELENEREK İSTEMİN KABULÜ YÖNÜNDE HÜKÜM TESİSİNİN İSABETSİZ OLUŞU – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Somut olayda, borçlunun meskeniyet şikayetinde bulunduğu taşınmazının tapu kaydına 03.03.2011 tarihinde haciz şerhi işlenmiştir. Gönderilen davetiyenin (haciz bildiriminin) 25.07.2011 tarihinde borçluya tebliğ edilmesine karşın meskeniyet şikayetinin 27.09.2012 tarihinde yapıldığı anlaşılmaktadır. O halde, mahkemece şikayetin süre aşımından reddi gerekirken, işin esasının incelenerek istemin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

19 SORULAR

 1. NURETTİN ARBAĞ dedi ki:

  Meskeniyet İddiası Davası Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 2. SUDEM BALKAN dedi ki:

  Meskeniyet İddiası Davası Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 3. ŞEVVAL BAYRAKTAR dedi ki:

  Meskeniyet İddiası Davası hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 4. RENAN HARMANKAYA dedi ki:

  Meskeniyet İddiası Davası Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 5. OKYAR ÖZMEN dedi ki:

  Meskeniyet İddiası Davası Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 6. SELAY TAŞGIN dedi ki:

  Meskeniyet İddiası Davası Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 7. KEMAL KARAKURT dedi ki:

  Meskeniyet İddiası Davası Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 8. SAMİ EKİNCİOĞLU dedi ki:

  Meskeniyet İddiası Davası Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 9. HACER HAMOOD dedi ki:

  Meskeniyet İddiası Davası Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 10. ULAŞ SÖNMEZ dedi ki:

  Meskeniyet İddiası Davası Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 11. ÜMRAN YURDAKUL dedi ki:

  Meskeniyet İddiası Davası Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 12. SU GÜN dedi ki:

  Meskeniyet İddiası Davası Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 13. SEMA ULUMERİÇ dedi ki:

  Meskeniyet İddiası Davası bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 14. HANİFE ULUKAYA dedi ki:

  Meskeniyet İddiası Davası Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 15. NAGEHAN BAĞCIOĞLU dedi ki:

  Meskeniyet İddiası Davası Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 16. TUNGA KIRIMLIOĞLU dedi ki:

  Meskeniyet İddiası Davası Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 17. SEMİH ACIPINAR dedi ki:

  Meskeniyet İddiası Davası Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 18. ÜNALCAN AKGÜN dedi ki:

  Meskeniyet İddiası Davası Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 19. YALMAN BALKANAL dedi ki:

  Meskeniyet İddiası Davası Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri