Mala Zarar Verme Suçu

Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Bu suçtan dolayı yapılacak yargılama asliye ceza mahkemesinde görülür. Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

Mala Zarar Verme Suçu

a) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş veya kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, bina, tesis veya diğer eşya hakkında,

b) Yangına, sel ve taşkına, kazaya ve diğer felaketlere karşı korunmaya tahsis edilmiş her türlü eşya veya tesis hakkında,

c) Devlet ormanı statüsündeki yerler hariç, nerede olursa olsun, her türlü dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğu hakkında,

d) Sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetlerden korumaya yarayan tesisler hakkında,

e) Grev veya lokavt hallerinde işverenlerin veya işçilerin veya işveren veya işçi sendika veya konfederasyonlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında,

f) Siyasi partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında,

g) Sona ermiş olsa bile, görevinden ötürü öç almak amacıyla bir kamu görevlisinin zararına olarak,

işlenmesi halinde, fail hakkında bir yıldan altı yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu suçtan dolayı yapılacak yargılama asliye ceza mahkemesinde görülür.

Mala Zarar Verme Suçu

a) Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak,

b) Toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olmak suretiyle,

c) Radyasyona maruz bırakarak, nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanarak,

işlenmesi halinde, verilecek ceza iki katına kadar artırılır. (5237 S. K. m. 152)

Mala zarar verme suçu tamamlandıktan sonra ve fakat bu nedenle hakkında kovuşturma başlamadan önce, failin, azmettirenin veya yardım edenin bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin suretiyle tamamen gidermesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisine kadarı indirilir.

Mala Zarar Verme Suçu – Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas: 2010/8-185 Karar: 2010/210 Karar Tarihi: 26.10.2010

Mala Zarar Verme Suçu – SUÇUN YAKARAK VE YANICI MADDE KULLANILARAK İŞLENMESİ – CEZANIN ARTIRILMASI – CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İTİRAZININ KABULÜ – ÖZEL DAİRE BOZMA KARARININ KALDIRILMASI GEREĞİ

ÖZET: Somut olayda sanıkların yakarak mala zarar verme suçlarından yerel mahkemece temel ceza, gerekçesi de gösterilmek koşuluyla 1 yıl 6 ay hapis olarak belirlenmiş müteakiben, eylemin yakarak, yakıcı madde kullanılarak işlenmesi nedeniyle cezanın 1/2 oranında arttırılmasına karar verilerek saptanan 1 yıl 15 ay hapis cezası üzerinden takdiri indirim nedenleri uygulanmak suretiyle sonuç ceza belirlenmiştir. Bu kabul ve uygulamada yasaya aykırılık bulunmadığından, Özel Daire bozma kararı isabetsizdir.

T.C. YARGITAY 15.Ceza Dairesi Esas: 2015/14378 Karar: 2016/461 Karar Tarihi: 18.01.2016

Mala Zarar Verme Suçu – ÖDENMEYEN ADLİ PARA CEZASININ HAPSE ÇEVRİLMESİNİN OLANAKLI OLMADIĞI GÖZETİLMEKSİZİN HÜKÜM KURULMASININ İSABETSİZLİĞİ

ÖZET: 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 106. maddesinin 4. fıkrasında, “Çocuklar hakkında hükmedilen; adli para cezası ile hapis cezasından çevrilen adli para cezasının ödenmemesi halinde, bu cezalar hapse çevrilmez. Bu takdirde onbirinci fıkra hükmü uygulanır.” hükmünün öngörülmüş olması karşısında, ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrilmesinin olanaklı olmadığı gözetilmeksizin, hüküm kurulması kanuna aykırıdır.