Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Davası

Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Davası

Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Davası Nedir Nasıl Açılır? Müşterek çocukla kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi davası, boşanma davası sonucunda çocuğun velayet hakkı kendisine verilmeyen tarafın, çocuk ile kendi arasında kişisel ilişki tesis edilmesini talep etme hakkıyla gündeme gelen uyuşmazlıkların çözümünde başvurulan hukuki yollardan biridir. Bu bağlamda kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi davası, mahkeme kararı ile müşterek çocuğun velayet hakkının kendisine verilmeyen tarafın, çocuklarını daha sık görmek amacıyla aile mahkemesine başvurarak açtığı bir aile hukuku dava türüdür.

Boşanma davası sonucunda evlilik birliğini sonlandıran taraflar, velayet kararı kapsamında birtakım usul ve esaslara uygun hareket etmekle mükelleftir. Bununla birlikte velayet hakkı kendisine verilmeyen tarafın müşterek çocukla arasındaki kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesini talep etme hakkını elinde bulundurmaktadır. Bu noktada mahkeme kararı ile herhangi bir kişisel ilişki kararı tesis edilmeden, çocuğun velayetini elinde bulunduran kişinin rızası dışında çocukla kişisel ilişki kurulması mümkün değildir.

Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Davası Ne Zaman Açılır?

Müşterek çocukla kişisel ilişki kurulmasına yönelik karar verilebilmesi için boşanma davası sırasında talepte bulunulabileceği gibi kişisel ilişkinin kurulması talebiyle bu davanın karara çıkmasından sonra da ayrı bir dava açmak mümkündür. Örnekle açıklamak gerekirse; kurulacak olan kişisel ilişkinin çocuğun eğitim durumunda bir aksaklığa yol açmaması önem teşkil etmektedir.  Bu sebeple çocuğun okula gitmek zorunda olduğu günler için bir kişisel ilişki kararı tesis edilebilmesi ne kadar talep edilse de mümkün olmayacaktır. Bununla birlikte eşler ayrıldıktan sonra farklı şehirlerde ikamet edeceklerse kişisel ilişki tesis edilmesi hususunda bir düzenleme yapılırken çocuğun kendisine külfet olabilecek yolculuklar yapmak zorunda kalmaması mutlaka aile mahkemesi hakimi tarafından gözetilmelidir.

Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Davası Yargıtay Kararları

Yargıtay içtihatlarıyla da sıklıkla karşımıza çıkan konulardan biri olan müşterek çocukla kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi davasında anne ve babalık duygularının tatmini hususunun esas alınması, davada verilecek kararı da doğrudan ilgilendirmektedir. Her ne kadar müşterek çocuğun yüksek menfaatinin göz önünde bulundurulması gerekse de tarafların anne ve babalık duygularının da tatmin edilmesi açısından en hakkaniyetli kararın verilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla aksi bir durum olmadıkça ebeveyn ile yatısız olarak, oldukça kısa süreli kurulan kişisel ilişkiler, Yargıtay kararları ile kişisel ilişkinin kurulma amacına aykırı düşmesi bakımından bozma sebebi olarak kabul edilmiştir. Bu sebeple velayeti elinde bulundurmayan tarafın da anne ya da babalık duygularını hakkaniyet ölçüsünde yaşaması gerekmektedir.

Kişisel İlişki Birinin Nezaretinden Bağımsız Olmalıdır

Yine en çok ihtilaf yaşanan konulardan biri olarak karşımıza çıkan müşterek çocukla kurulan kişisel ilişkinin birinin nezaretinde gerçekleşmesi, herhangi bir özel durum veya zorunluluk bulunmadıkça kişisel ilişkinin amacına aykırı bulunduğu gerekçesiyle hukuksuz bir eylem olarak kabul edilmektedir. Gözetim altında bulunan çocuğun velayet hakkını elinde bulundurmayan anne veya babayla ilişki kurması ve aralarındaki bağın kuvvetlenmesi amacına aykırı düşeceği için kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesinde bu konuya dikkat edilmelidir.

Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi

Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Davası Nedir Nasıl Açılır?

Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Davası

Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Davası amacı olarak, tarafların boşanmalarıyla birlikte müşterek çocuklarının velayeti anneye veya babaya  bırakılmış; babalarıyla veya anneleriyle belirli zamanlarda görüşmeleri hükme bağlanmış ve fakat babanın/annenin çocuklarıyla görüşmesi şartların değişmesi ve güçleşmiş ise, bu durumda baba/anne, dava açarak değişen şartlara göre yeniden şahsi münasebet kurulmasını talep edebilir.

Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Davası, davalının yerleşim yeri Aile mahkemesinde açılır.

Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Davası – Torunla Şahsi Münasebetin Kurulması

Boşanma sonucu, çocuğun velayeti anneye verilmiş olsa, bir süre sonra babası ölse; bu durumda çocuğun dedesi veya babaannesi, torunu ile şahsi münasebet kurmak için dava açabilir mi?

Medeni Kanun’da bu konuda bir hüküm olmamasına rağmen torun ile kişisel ilişkinin kurulması davası açabilir. Çünkü böyle bir talep karşısında, Hâkim’in TMK. m:1’e göre geniş taktir yetkisi vardır. Dava, davalının yerleşim yeri Aile Mahkemesi’nde açılır.

Torun ile kişisel ilişkinin kurulması davası  nasıl görülür, Nüfus kayıtları getirilir. Taraflar ve şahitler dinlenir, uzman görüşü alınarak, sonuçta,  vicdanı kanaat hâsıl olursa; davacının, çocukla belirli günlerde şahsi münasebet kurmasına karar verir.

Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Davası – Yargıtay Kararları

KİŞİSEL İLİŞKİNİN DÜZENLENMESİ İSTEMİ – MÜŞTEREK ÇOCUKLAR İLE ANNE ARASINDA KİŞİSEL İLİŞKİ DÜZENLENDİĞİ – KARDEŞLERİN BİRBİRLERİNİ GÖRMELERİNE DE SAĞLAYACAK ŞEKİLDE DAHA UYGUN BİR KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI GEREKTİĞİ

ÖZET: Mahkemece, müşterek çocukların velayeti babaya bırakılmış, müşterek çocuklar ile anne arasında “aynı yerde oturmaları hali” ve “ayrı şehirde oturmaları” hali için ayrı ayrı kişisel ilişki düzenlenmiştir. Taraflar ayrı yerde oturdukları ve ulaşım kolaylığı dikkate alındığında, kişisel ilişkiye dair düzenleme yapılırken, taraflar bu hususun dikkate alınmasını açıkça talep etmemişlerse, “ayrı şehir, aynı şehir ayrımına” gidilmesinin de önemi bulunmamaktadır. Kaldı ki, değişen koşullara göre kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi her zaman istenebilir. Mevcut durum ve şartlara göre, kardeşlerin birbirlerini görmelerine de sağlayacak şekilde daha uygun bir kişisel ilişki kurulması gerektiğinden, hükmün bozulması gerekmiştir.

Velayet düzenlemesi yapılırken; göz önünde tutulması gereken temel ilke, “çocuğun üstün yararı” ( BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme m. 3; Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi m. l; TMK m. 339/1. 343/1, 346/1; Çocuk Koruma Kanunu m. 4/b) dır. Çocuğun üstün yararını belirlerken: onun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve toplumsal gelişiminin sağlanması amacının gözetilmesi gereklidir. Ana ve babanın yararları; boşanmadaki kusurları, ahlaki değer yargıları, sosyal konumları gibi durumları, çocuğun üstün yararını etkilemediği ölçüde göz önünde tutulur. Müşterek çocuk … 21.12.2011 doğumludur. Çocuğun yaşı gözetildiğinde anne sevgi, şefkat ve ilgisine muhtaç çağda olduğu anlaşılmaktadır. Davadan önce ve dava esnasında sürekli anne yanında kalmış olup annenin velayet görevini ihmal ettiği veya kötüye kullandığına ilişkin bir tespit bulunmamaktadır. Bütün bu açıklamalar karşısında; müşterek çocuğun velayet düzenlemesi konusundaki üstün yararının, velayetinin anneye bırakılması olduğu anlaşılmaktadır. Durum böyleyken, mahkemece çocuğun geçerli üstün yararı olmadığı ve uzman raporunda da küçüğün velayetinin anneye verilmesi gerektiği belirtildiği halde, yazılı şekilde velayetinin davalı babaya bırakılması isabetsiz olmuş ve bozmayı gerektirmiştir.

Mahkemece, müşterek çocukların velayeti babaya bırakılmış, müşterek çocuklar ile anne arasında “aynı yerde oturmaları hali” ve “ayrı şehirde oturmaları” hali için ayrı ayrı kişisel ilişki düzenlenmiştir. Taraflar ayrı yerde oturdukları ve ulaşım kolaylığı dikkate alındığında, kişisel ilişkiye dair düzenleme yapılırken, taraflar bu hususun dikkate alınmasını açıkça talep etmemişlerse, “ayrı şehir, aynı şehir ayrımına” gidilmesinin de önemi bulunmamaktadır. Kaldı ki, değişen koşullara göre kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi her zaman istenebilir. Mevcut durum ve şartlara göre, kardeşlerin birbirlerini görmelerine de sağlayacak şekilde daha uygun bir kişisel ilişki kurulması gerektiğinden, hükmün bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. ve 3. bentlerde gösterilen sebeple bozulmasına, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple onanmasına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi.16.03.2016

VELAYET HAKKININ KALDIRILMASI DAVASI – ANNENİN ÇOCUKLARIYLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURMA HAKKININ DEĞERLENDİRİLMESİ – VELAYET HAKKI KENDİSİNDEN ALINAN DAVACI İLE ÇOCUKLARI ARASINDA UYGUN SÜRELERLE KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ

ÖZET: Velayet hakkının kaldırılması, ana ve babanın çocukları ile kişisel ilişki kurma hakkını da ortadan kaldırmaz. Ana-babasından veya bunlardan birinden ayrılmasına karar verilen çocuğun, kendi yüksek yararına aykırı olmadıkça ana-babanın ikisiyle de düzenli bir biçimde kişisel ilişki kurma ve sürdürme hakkı, çocuğun temel haklarındandır. Bu tür kişisel ilişki çocuğun sadece yüksek yararları gerektirdiği takdirde veya ana ve babanın bu haklarını amacına aykırı kullanmaları halinde kısıtlanabilir veya engellenebilir. Dosyada annenin çocuklarıyla kişisel ilişki kurma hakkını amacına aykırı kullanacağına veya kişisel ilişkinin çocuğun yüksek yararlarına aykırı düşeceğine ilişkin bir delil bulunmadığına göre, velayet hakkı kendisinden alınan davacı ile çocukları arasında uygun sürelerle kişisel ilişki tesisi gerekir.

25 SORULAR

 1. AKİF KİTAPÇI dedi ki:

  Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Davası Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 2. GİZEM EKMEN dedi ki:

  Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Davası Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 3. EGECAN HARAS dedi ki:

  Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Davası Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 4. SERPİL ÇIPLAK dedi ki:

  Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Davası Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 5. HİMMET ŞANDIR dedi ki:

  Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Davası Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 6. ESRA TUTAR dedi ki:

  Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Davası hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 7. NEHİR KALKANCI dedi ki:

  Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Davası Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 8. NEŞE İNCEKARA dedi ki:

  Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Davası Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 9. SİMGE BİLDİK dedi ki:

  Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Davası Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 10. BERKE AYVA dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Davası hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 11. YAĞMUR DEMİRBOLAT dedi ki:

  Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Davası Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 12. ÖZLEM ORHUN dedi ki:

  Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Davası Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 13. HASAN ÜMÜTLÜ dedi ki:

  Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Davası Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 14. BENAY KURBAN dedi ki:

  Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Davası bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 15. BEYZA CENGİZ dedi ki:

  Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Davası dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 16. ÜMİT BASKAK dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Davası hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 17. VOLGA ÖZTÜRK dedi ki:

  Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Davası Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 18. GÜLİSTAN OLMUŞ dedi ki:

  Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Davası hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 19. TARKAN ÇÖRTEN dedi ki:

  Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Davası Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 20. YİĞİT SEZGİNER dedi ki:

  Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Davası Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 21. SABRİ GÜZELER dedi ki:

  Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Davası Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 22. HANİFE ULUKAYA dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Davası hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 23. AYLA KARAASLAN dedi ki:

  Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Davası Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 24. UMMUHAN BURUŞ dedi ki:

  Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Davası bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 25. BERTUĞ KARABULUT dedi ki:

  Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Davası bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri