Kira Tahliye Davası Nasıl Açılır

Kira Tahliye Davası Nasıl Açılır

Kira Tahliye Davası Nasıl Açılır? Kiraya veren kişinin, kiracısını evden çıkarmak için açtığı davalara kira tahliye davaları denir. Kira tahliye davası, kiracıdan ya da ev sahibinden kaynaklanan sebepler ile açılabilir.

Kiracıdan Kaynaklanan Tahliye Davaları

Aşağıda kiracıdan dolayı hangi durumlarda tahliye davasının açılabileceği ile ilgili bilgiler yer alır. Bu durumlar şu şekildedir:

 • Kiracının taahhüdüne dayanan tahliye davası
 • Haklı sebeple kiracıya verilen 2 ihtar nedeni ile açılan tahliye davası
 • Kiracının kendi konutunun bulunmasına dayanan tahliye davası

Kiraya Veren Kişilerden Kaynaklanan Tahliye Davaları

Kiraya veren kişiden kaynaklanan tahliye durumlarının sebepleri şunlardır:

 • Kiraya verenin konut gereksinimi nedeniyle tahliye
 • Kiraya verenin işyeri gereksinimi sebebiyle tahliye
 • Yeni malikin konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle tahliye
 • Kiralanan taşınmazın inşa ve imarı sebebiyle tahliye .

Kiracının davayı açabilmesi için aşağıda yer alan unsurları yerine getirmesi gerekir. Bu unsurlar şunlardır:

 • Kiracının iki tane haklı ihtara neden olması gerekir.
 • Bu ihtarların bir sene içerisinde ve bir kira döneminde farklı aylarda gerçekleşmesi gerekir.
 • İhtarların muaccel kira bedellerini karşılıyor olması gerekir.
 • Açılan davanın kira süresinin ardından bir ay içerisinde olması gerekir.

Yazılı Tahliye Taahhüdü ile Kiracı Tahliyesi Nasıl Yapılır?

Yazılı taahhüt ile kiracının tahliye edilebilmesi için taahhütnamenin geçerli olması gerekir. Aşağıda yer alan koşullarda taahhütname geçerli olur. Bu koşullar şunlardır:

 • Taahhütnamenin yazılı olması gerekir.
 • Belge kiracı tarafından bizzat ya da temsilcisi tarafından verilmelidir.
 • Belgede belirli bir tarih yazmalıdır.
 • Tahliye taahhüdünün imza tarihinin kira sözleşmesinin imza tarihinden belirli bir süre sonra olması gerekir.

10 Yılı Dolduran Kiracıların Tahliyesi

10 yıl boyunca kiracı olan kişiler için tahliye şartları şunlardır:

 • Kira sözleşmesinin kurulmasından itibaren on yıllık bir uzama süresinin geçmiş olması şartı istenir.
 • Bahsi geçen on yıllık uzama süresini izleyen yılın sonundan 3 ay önce fesih bildiriminin kiracıya yönlendirilmiş olması şartı istenir.
 • Fesih bildirimi için bu 3 aylık sürenin esas alınması şartı istenir.
 • Bahsi geçen uzama süresi olan 10 yıl içerisinde yeni kira sözleşmesinin taraflar arasında imzalanmamış olması şartı istenir.

Kiracının Sorumlulukları

Aşağıda evi kiralayan kişilerin kanunlarda yer alan maddeler gereğince yapması gereken sorumluklar yer alır:

 • Kiracının en temel yükümlülüğü kirasını ödemektir. (Madde 313)
 • Kira sözleşmesinde kira ödeme tarihi belirtilmedi ise veya gayrimenkulün bulunduğu bölgede genel bir uygulama yoksa kira her ayın sonunda ödenir. (Madde 314)
 • Kiracı, kira bedelini veya ödemekle yükümlü olduğu diğer giderleri ödemediği durumda, kiraya veren kişi kira sözleşmesini feshedebilir. (Madde 315)
 • Kiracı, kiralanan üzerinde yapacağı değişikliklerde kiraya verenden yazılı izin almak zorundadır.
 • Kiracı evi nasıl teslim aldıysa o şekilde teslim etmek zorundadır. Ancak kullanımdan dolayı meydana gelen eskimeler ve yıpranmalardan sorumlu değildir.

Kira Tahliye Davası Nasıl Açılır

kira tahliye davası nasıl açılır ile ilgili diğer konu başlıkları, kiracıya tahliye davası nasıl açılır, kiracı tahliye davası nasıl açılır, kira tespit davası nasıl açılır, kiracı tahliye davası nereye açılır, kira tahliye davası ne kadar sürer, kira tahliye davası dilekçe örneği, kiracı tahliye davası masrafları, kiracı tahliye davası avukat ücreti, kira, ilkay hukuk bürosu avukatları.

KİRA TAHLİYE DAVASI NASIL AÇILIR

 Kiracı; Borçlar Kanunu’nun 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanun’a aykırı olmayan hükümlerine ve Kira Sözleşmesine uygun hareket etse bile, kiralayan 6570 sayılı Kanun’un 7. Maddesine gösterilen hallerde Tahliye Davası açabilir.

Tahliye Davaları, yazılı taahhüt nedeniyle tahliye davası, mesken ihtiyaç sebebiyle tahliye davasi, işyeri ihtiyacı sebebiyle tahliye davası, yeniden inşa ve imar maksadıyla tahliye davası, Gayrimenkulü, Medeni Kanun göre iktisabeden kimse açacağı tahliye davası, kiracinin kira bedelini ödenmemesi nedeniyle tahliye davası, Kiracı veya birlikte yaşadığı eşinin aynı şehir veya belediye sınırları içinde oturabileceği bir meskeni varsa; mecurun maliki Tahliye Davası, kiralanan, kiracı tarafından devredilmiş veya başkası ortak atanmışsa, kiralayan Tahliye Davası, şeklinde davalar açılır.

Kira Tahliye Davası Nasıl Açılır – Sonuçları

Kira Tahliye Davası süresince açılıp açılmadığı; davacının tahliye sebeplerinin gerçek olup olmadığı araştırılır. Mahkemece neticede, hâsıl olan kanaate göre karar verilir.

KİRA TAHLİYE DAVASI YARGITAY KARARLARI

ŞİKAYET DAVASI – ŞİKAYETÇİNİN ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA ÖNCE TAŞINMAZI İŞGAL ETMEKTE HAKLI BULUNDUĞUNU YAZILI NİTELİKTE RESMİ BELGE İLE İSPATLAYAMADIĞI – ŞİKAYETİN REDDİ YERİNE KABULÜNÜN İSABETSİZ OLUŞU

ÖZET: Somut olayda, ortaklığın giderilmesi davası 18.02.2008 tarihinde açılmış olup şikayetçinin dayandığı belge ise 15.04.2009 tarihli adi yazılı kira sözleşmesidir. Bu durumda şikayetçi, ortaklığın giderilmesi davasında önce taşınmazı işgal etmekte haklı bulunduğunu, yazılı nitelikte resmi bir belge ile ispatlayamadığına göre, sulh hukuk mahkemesince şikayetin reddi yerine kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

YARGITAY: İŞGAL EDİLEN TAŞINMAZIN İCRA YOLUYLA TAHLİYESİ, HİSSEDARLIK

ŞİKAYET DAVASI – ŞİKAYETÇİNİN TAŞINMAZDA PAYI BULUNMASI DOLAYISIYLA ÜÇÜNCÜ KİŞİ SAYILAMAYACAĞINDAN TAHLİYE EMRİ GÖNDERİLEMEYECEĞİ – TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ MUHDESATIN BORÇLUYA AİT OLMASININ HİSSEDARLIK DURUMUNU ORTADAN KALDIRMAYACAĞI – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Somut olayda, şikayetçinin taşınmazda .. payı bulunduğundan, dolayısıyla üçüncü kişi sayılamayacağından şikayetçiye tahliye emri gönderilemez. Taşınmaz üzerindeki muhdesatın borçluya ait olması arz üzerindeki hissedarlık durumunu ortadan kaldırmaz. O halde mahkemece şikayetin kabulüyle tahliye emrinin iptaline karar verilmesi gerekirken muhdesatın borçluya ait olduğundan bahisle istemin reddi isabetsizdir.

 YARGITAY: TALİMAT YOLUYLA KİRALANANIN TAHLİYESİNİN İSTENMESİ, YETKİ.

ŞİKAYET DAVASI – TAKİPLE İLGİLİ İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN TAKİBİN YAPILDIĞI İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN BAĞLI BULUNDUĞU İCRA MAHKEMESİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREĞİ – KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN KESİN YETKİ KURALI – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: İİK.na göre, takip hangi icra dairesinde başlamış ise, bu takiple ilgili itiraz ve şikayetlerin, takibin yapıldığı icra müdürlüğünün bağlı bulunduğu icra mahkemesinde çözümlenmesi gerekir. Anılan bu yetki kuralı kamu düzenine ilişkin kesin yetki niteliğindedir.

 YARGITAY: KİRALANANIN TAHLİYESİ, ALACAĞIN TAHSİLİ İÇİN EŞYALARIN HACZİ

ŞİKAYET DAVASI – TAHLİYESİ İSTENEN MECURDA BULUNAN MENKULLERİN MAHCUZLARIN DEĞERİ OLMADIĞINDAN BAHİSLE HACİZ TALEBİNİN REDDİ – MAHALLİNDE KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILIP OLUŞACAK SONUCA GÖRE KARAR VERİLMESİ – EKSİK İNCELEME

ÖZET: Alacaklı tarafından tahliyesi istenen mecurda bulunan menkullerin alacak nedeniyle de haczinin talep edildiği ve icra müdürlüğünce mahcuzların değeri olmadığından bahisle haciz talebinin reddedildiği anlaşılmıştır. Bu durumda mahkemece mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılıp icra müdürlüğü işlemi incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

20 SORULAR

 1. ŞULE YÜKSEK dedi ki:

  Kira Tahliye Davası Nasıl Açılır Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 2. TURGAY GÜROCAK dedi ki:

  Kira Tahliye Davası Nasıl Açılır Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 3. HALİME AKINOĞLU dedi ki:

  Kira Tahliye Davası Nasıl Açılır Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 4. SEVGİ SOLAKOĞLU dedi ki:

  Kira Tahliye Davası Nasıl Açılır hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 5. NEHİR KALKANCI dedi ki:

  Kira Tahliye Davası Nasıl Açılır Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 6. CEM UĞUR dedi ki:

  Kira Tahliye Davası Nasıl Açılır Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 7. MAŞALLAH KANGAL dedi ki:

  Kira Tahliye Davası Nasıl Açılır Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 8. MARAL ÜLGEN dedi ki:

  Kira Tahliye Davası Nasıl Açılır Davayı açma şartları nelerdir..

 9. NESLİHAN TUZCU dedi ki:

  Kira Tahliye Davası Nasıl Açılır Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 10. KEMAL EVLER dedi ki:

  Kira Tahliye Davası Nasıl Açılır Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 11. ALPEREN ATILGAN dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Kira Tahliye Davası Nasıl Açılır hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 12. HUKUK TOPALOĞLU dedi ki:

  Kira Tahliye Davası Nasıl Açılır Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 13. BİNNUR BAKAN dedi ki:

  Kira Tahliye Davası Nasıl Açılır Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 14. ZEKİ ORAN dedi ki:

  Kira Tahliye Davası Nasıl Açılır Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 15. ÖZLEN BOLAT dedi ki:

  Kira Tahliye Davası Nasıl Açılır Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 16. NAGEHAN BAĞCIOĞLU dedi ki:

  Kira Tahliye Davası Nasıl Açılır Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 17. ECE EFE dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Kira Tahliye Davası Nasıl Açılır hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 18. BERKAN KURTEL dedi ki:

  Kira Tahliye Davası Nasıl Açılır Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 19. DORUK GÖZÜYUKARI dedi ki:

  Kira Tahliye Davası Nasıl Açılır Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 20. EGE DAŞKAYA dedi ki:

  Kira Tahliye Davası Nasıl Açılır Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri