Katkı Payı Davası Nasıl Açılır

Katkı Payı Davası Nasıl Açılır

Mal rejimi, eşlerden birinin ölümü veya başka bir mal rejiminin kabulüyle sona erer. Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hallerinde, mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer  Eşlerin kişisel malları ile edinilmiş malları, mal rejiminin sona ermesi anındaki durumlarına göre ayrılır  Eşlerden birine sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumlarınca yapılmış olan toptan ödemeler veya iş gücünün kaybı dolayısıyla ödenmiş olan tazminat, toptan ödeme veya tazminat yerine ilgili sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumunca uygulanan usule göre ömür boyunca irat bağlanmış olsaydı, mal rejiminin sona erdiği tarihte bundan sonraki döneme ait iradın peşin sermayeye çevrilmiş değeri ne olacak idiyse, tasfiyede o miktarda kişisel mal olarak hesaba katılır.

 • Aşağıda sayılanlar, edinilmiş mallara değer olarak eklenir:
 1. Eşlerden birinin mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde diğer eşin rızası olmadan, olağan hediyeler dışında yaptığı karşılıksız kazandırmalar,
 2. Bir eşin mal rejiminin devamı süresince diğer eşin katılma alacağını azaltmak kastıyla yaptığı devirler.
 3. Bu tür kazandırma veya devirlere ilişkin uyuşmazlıklarda mahkeme kararı, davanın kendisine ihbar edilmiş olması koşuluyla, kazandırma veya devirden yararlanan üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilir.
 • Katılma alacağı ve değer artış payı ayın veya para olarak ödenebilir. Ayni ödemede malların sürüm değeri esas alınır; bir mesleğin icrasına ayrılmış birimler ile işletmelerin ekonomik bütünlüğü gözetilir. Katılma alacağının ve değer artış payının derhal ödenmesi kendisi için ciddi güçlükler doğuracaksa, borçlu eş ödemelerinin uygun bir süre ertelenmesini isteyebilir.Aksine anlaşma yoksa, tasfiyenin sona ermesinden başlayarak katılma alacağına ve değer artış payına faiz yürütülür; durum ve koşullar gerektiriyorsa ayrıca borçludan güvence istenebilir

Katkı Payı Davası Nasıl Açılır – Katkı Payı Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır

 • Katkı Payı Davası Dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:
 • Mahkemenin adı, Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri, Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,  Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri, Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri, Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri,  İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği, Dayanılan hukuki sebepler, Açık bir şekilde talep sonucu, Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.
 • Katkı Payı Davası dava dilekçesinin hazırlanması ve dava hakkında bilgi sahibi olunması için avukat desteği alınmasını tavsiye ediyoruz.

Katkı Payı Davası Nasıl Açılır – Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas: 2010/948 Karar: 2010/1424 Karar Tarihi: 29.03.2010

KATKI PAYI ALACAĞI DAVASI – DAVANIN NİTELİĞİ İTİBARIYLA OLAYDA ON YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN UYGULANMASI GEREĞİ – BOŞANMA KARARININ KESİNLEŞTİĞİ TARİHTEN ELDEKİ DAVANIN AÇILDIĞI TARİHE KADAR ON YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN GEÇMEMİŞ OLMASI

ÖZET: Davanın niteliği itibarıyla olayda on yıllık zamanaşımı süresinin uygulanması gerekir. Mahkemece boşanma kararının kesinleştiği tarihten eldeki davanın açıldığı tarihe kadar on yıllık zamanaşımı süresinin geçmediği dikkate alınarak esasıyla ilgili deliller toplanıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken bir yıllık zamanaşımının geçtiği gerekçesi ile hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2010/8-231 Karar: 2010/255 Karar Tarihi: 05.05.2010

KATKI PAYI ALACAĞI DAVASI – DAVADA UYGULANMASI GEREKEN ZAMANAŞIMI SÜRESİ – DAVANIN BORÇLAR KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN ON YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNE TABİ OLMASI – DAVANIN BİR SENELİK ZAMANAŞIMI SÜRESİNE TABİ OLMAMASI

ÖZET: Taraflar 6.3.1987 tarihinde evlenmiş, 24.9.2002 tarihinde açılan dava sonucu boşanmalarına karar verilmiş, hüküm ise 30.6.2004 tarihinde kesinleşmiştir. Davalı (kadın) adına tapuda tescili yapılan ve ortak hayatın devam ettiği dönemde (02.03.2000 tarihinde), satın alınan taşınmaza katkı sağlandığı ileri sürüldüğüne göre, iddia olunan hak, katkı payı alacağıdır. Bu alacak, eşler arasında B.K.’nun genel hükümlerine tabi akdi ilişkiye dayanır. Bu akdi ilişki nedeniyle, on senelik dava zamanaşımı süresine tabidir. Katkı payı alacağı bakımından, katkı sağlandığı ileri sürülen taşınmazın satın alındığı 02.03.2000 tarihi ile boşanma kararının kesinleştiği 30.06.2004 tarihi arasında, yani evlilik süresince on yıllık zamanaşımı süresi işlemeye başlamayacaktır. Boşanma kararının kesinleştiği 30.06.2004 tarihinden itibaren on senelik zamanaşımı süresi işlemeye başlayacağına göre, eldeki davanın ise 06.11.2006 tarihinde açıldığı gözetildiğinde, katkı payına ilişkin alacak davasının yasal süresinde açıldığının kabulü gerekir. Özel Dairenin davacının katkı payı alacağına ilişkin davasının bir senelik zamanaşımı süresine tabi olduğu yönündeki bozma kararına, yerel mahkemece <davanın on yıllık dava zamanaşımı süresine tabi olduğu> şeklindeki gerekçe ile direnilmesi yerindedir.

T.C. YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2009/23781 Karar: 2009/21947 Karar Tarihi: 28.10.2009

ŞİKAYET DAVASI – TAKİBİN DAYANAĞI OLAN İLAMIN KATKI PAYI ALACAĞINA İLİŞKİN OLMASI – KATKI PAYI ALACAĞINA İLİŞKİN İLAMLARIN KESİNLEŞMEDEN İCRAYA KONULMALARININ MÜMKÜN OLMASI

ÖZET: Somut olayda takibin dayanağı olan ilam, katkı payı alacağına ilişkin olup, bu nevi ilamlar, tarafların şahsı ya da ailevi yapılarına ilişkin hukuki durumlarında bir değişiklik yaratmayan, sonuçları itibariyle ancak tarafların mal varlığını etkileyebilen, boşanma ilamının fer’i niteliğinde olmayıp ondan bağımsız olan edaya ilişkin ilamlardır. Katkı payı alacağına ilişkin ilamların, diğer edaya ilişkin ilamlar gibi, kesinleşmeden icraya konulmaları mümkündür. Mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerekir.

 

6 SORULAR

 1. DİCLE HACIÖMEROĞLU dedi ki:

  Katkı Payı Davası Nasıl Açılır Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 2. HYUNER BUGÜŞ dedi ki:

  Katkı Payı Davası Nasıl Açılır Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 3. IRAZ ÜZMEZ dedi ki:

  Katkı Payı Davası Nasıl Açılır Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 4. ADEM KÖKER dedi ki:

  Katkı Payı Davası Nasıl Açılır Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 5. MHAIDI AKPINAR dedi ki:

  Katkı Payı Davası Nasıl Açılır hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 6. AZRA MACAKOĞLU dedi ki:

  Katkı Payı Davası Nasıl Açılır Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri