Karşı Dava Nasıl Açılır

  • Karşı dava açılabilmesi için, asıl davanın açılmış ve halen görülmekte olması ve karşı davada ileri sürülecek olan talep ile asıl davada ileri sürülen talep arasında takas veya mahsup ilişkisinin bulunması yahut bu davalar arasında bağlantının mevcut olması, şarttır.
  • Belirtilen bu şartlar gerçekleşmeden karşı dava açılacak olursa, mahkeme, talep üzerine yahut resen, karşı davanın asıl davadan ayrılmasına; gerekiyorsa dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesine karar verir.
  • Karşı davaya karşı, dava açılamaz.
  • Karşı dava, cevap dilekçesiyle veya esasa cevap süresi içinde ayrı bir dilekçe verilmek suretiyle açılır.
  • Süresinden sonra karşı dava açılması halinde, mahkeme davaların ayrılmasına karar verir .
  • Asıl davanın herhangi bir sebeple sona ermesi, karşı davanın görülüp karara bağlanmasına engel oluşturmaz
  • Karşı Dava Nasıl Açılır

 Karşı Dava Nasıl Açılır – Mukabil (Karşı) Dava 

  • Mukabil dava; davalının karşı bir iddiada bulunmasıdır. Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren, cevap süresi içinde, cevap layihası ile birlikte açılır.
  • Cevap layihası verildikten sonra açılırsa, davacı davanın kabule değer olmadığı itirazında bulunabilir.
  • Karşı taraf (davacı), “Mukabil Dava” ya 10 gün içinde cevap verebilir, fakat Mukabil Dava ’ya karşı “Mukabil Dava” açamaz.