İş Kazası Kusur Oranı Tespiti

İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarında zararlandırıcı olaya neden oldukları ileri sürülen kişi veya kişilerin kusur oranlarının kesin olarak tespiti hem maddi hem de manevi tazminat miktarını doğrudan etkilemesi bakımından önem taşımaktadır. Zira maddi tazminat davalarında sigortalının kazanç kaybının hesaplanmasında davacının kendi kusuru oranında tespit olunan kazanç kaybından indirim yapılacağı gibi yine manevi tazminat davalarında hükmedilecek manevi tazminat miktarının takdirinde tarafların kusur durumu mahkemece öncelikle dikkate alınacaktır.

Yapılması gereken iş; SGK tarafından işveren aleyhine açıldığı belirtilen rücuan tazminat konulu dava dosyası getirtilerek, davalı tarafın itirazları ve rucüan tazminat dosyasında alınan kusur raporu da değerlendirilmek üzere, iş güvenliği konusunda uzmanlardan oluşan üç kişilik bilirkişi heyetinden, davaya konu iş kazasında ilgililerin kusur oranları bakımından yeniden rapor almak ve çıkacak sonuca göre maddi ve manevi tazminat istemlerine karar verilir.

İş kazası tazminat davası nedir, iş kazası tazminat nasıl hesaplanır, iş kazası tazminat davaları nasıl nerede açılır konuları hakkında iş kazası tazminat sayfamızda geniş bilgi alabilirsiniz.

İş Kazası Kusur Oranı Tespiti – Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 21.Hukuk Dairesi Esas: 2015/7363 Karar: 2016/27 Karar Tarihi: 18.01.2016

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI – DAVAYA KONU İŞ KAZASINDA İLGİLİLERİN KUSUR ORANLARI BAKIMINDAN YENİDEN RAPOR ALINARAK ÇIKACAK SONUCA GÖRE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMLERİ HAKKINDA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Yapılması gereken iş; SGK tarafından işveren aleyhine açıldığı belirtilen rücuan tazminat konulu dava dosyası getirtilerek, davalı tarafın itirazları ve rucüan tazminat dosyasında alınan kusur raporu da değerlendirilmek üzere, iş güvenliği konusunda uzmanlardan oluşan üç kişilik bilirkişi heyetinden, davaya konu iş kazasında ilgililerin kusur oranları bakımından yeniden rapor almak ve çıkacak sonuca göre maddi ve manevi tazminat istemleri hakkında usuli kazanılmış haklara dikkat ederek bir karar vermekten ibarettir. Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular nazara alınmaksızın yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

Dosya kapsamındaki kayıt ve belgelerin incelenmesinden; S.G.K. Sosyal Güvenlik Merkezinin raporuna göre davacının sürekli iş göremezlik oranın % 100 olduğunun belirtildiği, SGK Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından olayın iş kazası olduğunun tespit edildiği, 18.06.2013 tarihli kusur raporuna göre olayda davalı işverenin % 90, dava harici alt işveren N. Ş.’in %10 kusurlu olduğu, davacı işçinin ise kusursuz olduğunun belirtildiği, ayrıca dava konusu iş kazasına ilişkin SGK tarafından işveren aleyhine açıldığı anlaşılan Elazığ İş Mahkemesi’nin 2014/73 esas 2014/1174 karar sayılı rücuan tazminat konulu dava dosyasında alınan ve bir sureti dosya içerisinde bulunan 01.07.2014 tarihli kusur raporuna göre ise davalı işverenin % 60, davacı işçinin ise %40 kusurlu olduğunun belirtildiği, rücuan tazminat istemine ilişkin davada mahkemece bu kusur raporuna dayanılarak 12.12.2014 tarihinde karar verilmiş olduğu anlaşılmaktadır.

İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarında zararlandırıcı olaya neden oldukları ileri sürülen kişi veya kişilerin kusur oranlarının kesin olarak tespiti hem maddi hem de manevi tazminat miktarını doğrudan etkilemesi bakımından önem taşımaktadır. Zira maddi tazminat davalarında sigortalının kazanç kaybının hesaplanmasında davacının kendi kusuru oranında tespit olunan kazanç kaybından indirim yapılacağı gibi yine manevi tazminat davalarında hükmedilecek manevi tazminat miktarının takdirinde tarafların kusur durumu mahkemece öncelikle dikkate alınacaktır.

Yapılması gereken iş; SGK tarafından işveren aleyhine açıldığı belirtilen rücuan tazminat konulu dava dosyası getirtilerek, davalı tarafın itirazları ve rucüan tazminat dosyasında alınan kusur raporu da değerlendirilmek üzere, iş güvenliği konusunda uzmanlardan oluşan üç kişilik bilirkişi heyetinden, davaya konu iş kazasında ilgililerin kusur oranları bakımından yeniden rapor almak ve çıkacak sonuca göre maddi ve manevi tazminat istemleri hakkında usuli kazanılmış haklara dikkat ederek bir karar vermekten ibarettir.

Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular nazara alınmaksızın yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. O halde, davalının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

Sonuç: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle, sair yönleri incelenmeksizin BOZULMASINA,

İş Kazası Kusur Oranı Tespit,iş kazalarında kusur oranının tespiti, iş kazasında kusurun tespiti, iş kazası kusur oranları, iş kazası kusur oranı sorgulama, iş kazalarında kusur oranları nasıl belirlenir,