İpoteğin Kaldırılması Davası

Alınan borcun ödenmesinden sonra birçok kişi ipoteklerini kaldırmayı unutmakta veya ipotek kaldırmamaktadır. Bu durumda ileri zamanlarda birçok zorluk ve mağduriyet ortaya çıkabilmektedir. Bu konuda özellikle iş yerinin, konutun veya arsanın satılması durumunda üzerinde ipotek olması değerini düşürerek maddi açıdan oldukça sorunlu bir şekilde etkilenilmesine neden olmaktadır.

Bu nedenle ipoteğin kaldırılması ileride sorun yaşanmaması için sağlıklı bir şekilde dava yolu ile yapılmalıdır. Bu konuda  avukat ile sürecin yönetilmesi mümkün ve faydalı olacaktır.olmaktadır.

İpoteğin Kaldırılması Davası Nasıl Açılır?

Açılacak olan dava ipoteğin üzerinde olduğu taşınmasın veya taşınmazların sahibi veya sahipleri tarafından açılması gereken bir davadır. Ancak ipotekli taşınmazı bu şekliyle satılması durumunda ipotekli taşınmazın yeni sahibi borçtan şahsen sorumlu olmaması durumunda alacaklının ödeme isteminin ona karşı etkili olması içinde bu istemin hem borçluya hem de taşınmazın sahibine yapılması gerekmektedir.

Bu durumda da yeni sahibi borcu ödemeli veya söz konusu davayı açabilme hakkına sahip olmalıdır. Bu davayı açabilmek için herhangi bir hak düşürücü süre bulunmamaktadır.

İpotekli olan taşınmaz üzerindeki borcu ödemenize rağmen söz konusu taşınmaz üzerinde bulunan ipoteği bazı nedenler ile Tapu Müdürlüğü kaldıramamaktadır. Bu gibi nedenler ile yaşanılan mağduriyetin sürmesi mümkün olabilmektedir.

Bu konuda gerekli mahkemeye dava açarak bahsi geçen taşınmaz üzerinde bulunan ipoteğin kaldırılmasını ve bunun yanında borcunuzu ödediğiniz halde tapu belgesini almamanız gibi sorunlar yaşanabileceğinden aynı zamanda tapu belgesinin de bu dava il alınması mümkün olabilmektedir.

Açılacak dava sırasında ilgili mahkeme tarafından borç ödendiğine dair belgeleriniz incelenecek ve ilgili kurumlardan durum araştırılması yapılacaktır. Bunun yanında ipotek bedelini ödemiş olmanız durumunda veya ödemenize rağmen ilgili yerden belge almamış olmanız durumunda ipotek bedelini söz konusu mahkemeye yatırarak dava açılması gerekmektedir.

İpotek iki şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Bu konuda eğer alacak güvence altına alınmak istendiği için bir ipotek yapılıyor ise anapara ipoteği, ileride meydana gelebilecek bir alacak için ipotek kurulur ise üst sınır ipoteği gerçekleştirilebilmektedir.

Böylece söz konusu taşınmaz üzerinde kesin borç ipoteği olması durumunda anapara yanında gecikme faizi ve icra takibi yapılması durumunda da takip masraflarını ve geçen günlerin faizini de ilgili mahkemeye depo edilmesi gerekmektedir. Ancak bu durumda bunların ödenmesi durumunda ipoteğin kaldırılmasına karar verilebilmektedir.

İpoteğin Kaldırılması Davası Nerede Açılır?

Bir taşınmaz tapusu üzerine ipotek konularak alacaklı borcunu güvence altına almış olmaktadır. Örneğin konut satın alınması için bankadan kredi çekilmesi durumunda bu kişilerin tapusu üzerine banka ipotek koymaktadır. Borcun ödenmesinden sonra bu ipotek kaldırılmaktadır.

Ancak borcun ödenmemesi durumunda ipotek şerhi olan tapu satışa çıkartılarak elde edilen gelir ile borcun kapatılması yapılmaktadır. Borcunu ödediğini belirtilen ve bu şekilde tapu belgesini alamayanlar ipotek kaldırılması için dava açabilmektedir. İpotek kaldırılması konusunda davalar Sulh Hukuk Mahkemesine açılabilmektedir.

İpoteğin Terkini Davası

İpotek ile kişisel bir alacağın teminat altına alınması için yapılan ve bir taşınmaz değerinde alacaklının alacağının elde edilmesini sağlayan sınırlı bir ayni hak olmaktadır. Bu konuda alacağın sona ermesi durumunda ve alacaklı terkin taahhüdüne rağmen terkin işlemini yerine getirmemesi durumunda taşınmaz maliki rehinin kaldırılması konusunda dava açabilmektedir.

Bu konuda İcra ve İflas Kanunun 153’üncü maddesi hükümleri uyarınca işlemin yapılabilmesi için ipotek temin edilmiş ve vadesi gelmiş bir alacağın borçlusunun icra dairesine müracaat etmesi, alacaklısının gaip ve ikametgahının bilinmemesi veya alacağı almaktan ve ipoteği çözmekten kaçınması durumunda bunun üzerine icra dairesinin 15 gün içerisinde parayı alması ve ipoteği çözmesini alacaklıya usulüne uygun olarak tebliğ etmesi gerekmektedir.

Buna rağmen alacaklı 15 gün süre içerisinde icra dairesine gitmeyerek parayı almaktan kaçınması durumunda ve ipoteği çözmekten kaçınması durumunda yapılacak olan iş icra dairesi tarafından dosyanın İcra Mahkemesine göndermektedir.