İcrada Satış Nasıl Yapılır

İcrada Satış İsteme Süreci

Hacizli taşınır mallar ve alacaklar için satış isteme süresi,kesin haczin uygulanmasından itibaren altı ay,taşınmazla için bir yıldır.6352 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile taşınırlar için öngörülen bir yıllık süre altı aya,taşınmazlar için ise iki yıldan bir yıla indirilmiştir.Ancak bu değişiklik Kanununu yürürlük tarihi olan  5 Ocak 2013’ten  yürürlüğe girmiştir.

Borçlu ile alacaklı arasındaki taksit sözleşmesi devam ettikçe,istihkak davası sırasında,geçici ve ihtiyati haciz kesin hacze dönüşmedikçe satış isteme süreleri işlemez.

Süresinde satış istenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar.Aynı şekilde satış istenmesine rağmen daha sonra geri alınıp aynı süre içinde yenilenmezse veya satış giderleri 15 gün içinde depo edilmezse yine o mal üzerindeki haciz kalkacaktır.Satış talebinin geri alınması durumunda kalan süre içinde mi yeniden satışın isteneceği,yoksa yeni bir sürenin mi başlayacağı konusunda tartışma bulunmaktadır.Yargıtay eski kararlarında yeni bir satış isteme süresinin başlayacağını savunmaktaydı.Kanaatimizce,110.maddenin düzenlenme biçimi ve Kanun’daki sürelerin özellikle taraflar bakımından kesin olması,Yargıtay’ın eski yorumuna katılmayı mümkün kılmamaktadır.Yargıtay yeni kararlarında,yeni bir satış süresinin işleyemeyeceğini kabul etmektedir.

İcrada Satış Nasıl Yapılır veya sürecinden bahsedecek olursak, kıymet takdiri, satış günün alınması, satış günün tebliğ edilmesi, süreler, yapılan itirazların takip edilmesi, sürece dahil kısımlar mevcuttur. Satış sürecinin doğru takip edilmesi, gerek satışı, gerekse satışa itiraz konularında avukat desteği alınmasını tavsiye ediyoruz.

İcra Satış Sürecine İtiraz İhalenin Feshi Davası

İhalenin,ihaleye hazırlık döneminden başlayarak Kanun’a uygun şekilde yapılması zorunludur.Bu zorunluluk hem alacaklı hem borçlu hem de diğer ilgililerin yararınadır.İhalenin herhangi bir aşamasında usulsüzlük yapılırsa,şikayet yolu ile ihalenin feshi talep edilebilir.Cebri icra yolu ile yapılan satışların feshi,şikayet yolu ile sadece icra mahkemesinden istenebilir.İhalenin feshi aslında bir tür şikayet olmakla beraber,önemi nedeniyle ihalenin feshi sebepleri ve prosedürü ayrıca düzenlenmiştir.

İhalenin feshine ilişkin hükümler her ne kadar taşınmazların ihalesine ilişkin hükümler arasında düzenlenmişse de,bu hükümler aynı zamanda taşınırlar için de geçerlidir.

İhalenin feshi ile ihale bedelinin ödenmemesi durumunda ihale kararının kaldırılması konusunda yukarıda yapılan açıklamaları birbirinden ayırmak gerekir.Zira ihale bedelinin ödenmemesi sebebiyle ihale kararının kaldırılmasında,ihale usulüne uygun yapılmış,ancak bedel ödenmediği için sadece ihale kararı kaldırılmıştır.İhalenin feshinde ise,ihalenin hazırlık aşamasından itibaren yapılan herhangi bir usulsüzlük ve bunun sonunda ihalenin feshi söz konusudur.