İcra Satış İhalenin Feshi Davası

İcra Satış İhalenin Feshi Davası konusu ile ilgili olarak açıklamalara ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

İcra Satış İhalenin Feshi Davası, Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya 130 uncu maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadırlar. İcra müdürü, ödenen ihale bedeli ile ilgili olarak, ihalenin feshine yönelik şikayet sonucunda verilecek karar kesinleşinceye kadar para bankalarda nemalandırılır. İhalenin feshine ilişkin şikayetin kabulüne veya reddine ilişkin kararın kesinleşmesi üzerine, ihale bedeli nemaları ile birlikte hak sahiplerine ödenir.

İhale kesinleşmedikçe ihale bedeli alacaklılara ödenmez.

Satış ilanı tebliğ edilmemiş veya satılan malın esaslı vasıflarındaki hataya veya ihalede fesada bilahare vakıf olunmuşsa şikayet müddeti ıttıla tarihinden başlar. Şu kadar ki, bu müddet ihaleden itibaren bir seneyi geçemez.

İhalenin feshini şikayet yolu ile talep eden ilgili, vaki yolsuzluk neticesinde kendi menfaatlerinin muhtel olduğunu ispata mecburdur.

Tescil için tapu idaresine yapılacak tebligat, şikayet için muayyen müddetin geçmesinden veya şikayet edilmişse şikayeti neticelendiren kararın kesinleşmesinden sonra yapılır.

İİK’nun 134.maddesinin 2. fıkrasında; “İhalenin feshini, Borçlar Kanunu’nun 226. maddesinde yazılı sebepler de dahil olmak üzere, yalnız satış isteyen alacaklı, borçlu, tapu sicilindeki ilgililer ve pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler” isteyebileceği hususu düzenlenmiştir.

İcra Satış İhalenin Feshi Davası – Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2015/14483 Karar: 2015/18813 Karar Tarihi: 02.07.2015

İHALENİN FESHİ DAVASI – SATIŞ MASRAFLARININ YARGITAY DENETİMİNE İMKAN VERECEK ŞEKİLDE TESPİT EDİLMESİ GEREKTİĞİ – MUHAMMEN BEDELİN YÜZDE ELLİSİNE SATIŞ MASRAFLARININ İLAVE EDİLMESİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Mahkemece, satış masraflarının, Yargıtay denetimine imkan verecek şekilde tespit edilmesi ile ihale bedelinin, muhammen bedelin %50’sine satış masraflarının ilave edilmesi ile oluşan miktarı karşılayıp karşılamadığı belirlendikten sonra, karşılamıyor ise bu nedenle ihalenin feshine, karşıladığının anlaşılması halinde ise, borçlunun sair şikayetlerinin incelenmesi ile oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken ihalenin feshi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir. Hükmün bozulması gerekmiştir.

T.C. YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2015/11891 2365986 Karar: 2015/15293 Karar Tarihi: 02.06.2015

İHALENİN FESHİ DAVASI – SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN SATIŞ KARARINDAN SONRA TAPU KAYDINA TESCİL EDİLDİĞİ – İSTEMİN AKTİF HUSUMET EHLİYETİ YOKLUĞUNDAN REDDİ GEREKTİĞİ – SONUÇTA İSTEM REDDEDİLDİĞİNDEN SONUCU DOĞRU MAHKEME KARARIN ONANACAĞI

ÖZET: Somut olayda ise, satış dosyasının incelenmesinde, ihaleye konu taşınmaz hakkında 02.10.2014 tarihinde satış kararı alındığı, satış vaadi şerhinin ise 18.11.2014 tarihinde tapu kayıtlarına işlendiği anlaşılmıştır. Bu halde ise satış vaadi sözleşmesinin satış kararından sonra tapu kaydına tescil edildiğinden, satış vaadi alacaklısı, İİK.’nun 134/2. maddesinde belirtilen ilgililer arasında değildir. O halde, mahkemece istemin, aktif husumet ehliyeti yokluğundan reddi gerekir iken, süre aşımından reddi doğru değil ise de, sonuçta istem reddedildiğinden sonucu doğru mahkeme kararın onanması gerekmiştir.

T.C. YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2015/8683 Karar: 2015/12602 Karar Tarihi: 05.05.2015

İHALENİN FESHİ DAVASI – SATIŞ BEDELİNİN MUHAMMEN BEDELİN YÜZDE YÜZÜNÜN ÜSTÜNDE OLMASI HALİNDE ZARAR UNSURU OLUŞMAYACAĞI – EKSİK İNCELEME İLE İHALENİN FESHİ TALEBİNİN KABULÜNÜN İSABETSİZ OLUŞU – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Mahkemece, mahallinde keşif yapılarak, taşınmazın icra müdürlüğünce yaptırılan kıymet takdiri tarihine göre değeri belirlenerek, belirlenen değerin ihalede esas alınan muhammen bedelin üzerinde olması halinde ihalenin feshine karar verilmesi, muhammen bedelin altında olması halinde ise zarar unsuru oluşmayacağından ihalenin feshi isteminin reddine karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile ihalenin feshi talebinin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2013/12-2211 Karar: 2015/1300 Karar Tarihi: 29.04.2015

İHALENİN FESHİ İSTEMİ – İHALE KONUSU ARAÇ YÖNÜNDEN KDV ORANININ YÜZDE BİR İKEN SATIŞ İLANINDA YÜZDE ON SEKİZ YAZILMASININ İHALENİN FESHİNİ GEREKTİRİP GEREKTİRMEDİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Talep, ihalenin feshi istemine ilişkindir. Uyuşmazlık, ihale konusu araç yönünden KDV oranının yüzde bir iken satış ilanında yüzde on sekiz yazılmasının ihalenin feshini gerektirip gerektirmediği, ihalenin feshini gerektirmesi halinde ihale konusu araca dair KDV oranının araştırılması gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır. Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, H.G.K.nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu sebeple direnme kararı bozulmalıdır.

T.C. YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2015/9862 Karar: 2015/11527 Karar Tarihi: 28.04.2015

İHALENİN FESHİ DAVASI – İPOTEKLİ TAŞINMAZIN İHALESİNİN YAPILIP SÜRESİNDE SATIŞ İSTENMEDİĞİ – YASAL İKİ YILLIK SÜREDE MASRAFINI YATIRMAK SURETİYLE SATIŞ TALEBİNDE BULUNULDUĞUNA RASTLANILMADIĞI – İHALENİN FESHİ İÇİN NEDENE RASTLANMADIĞI – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dava; ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipte ipotekli taşınmazın ihalesinin yapılıp süresinde satış istenmediğini ve 2012 yılında yapılan kıymet takdirinin esas alınarak 2014 yılında ihale yapıldığı için bu sebeple doğan zararın ileri sürülerek ihale feshinin talep edilmesine ilişkindir. Alacaklı ilgili kanun hükmüne uygun şekilde yasal iki yıllık sürede masrafını da yatırmak suretiyle satış talebinde bulunduğuna ve takip dosyasının incelenmesinde ihalenin feshini gerektiren başka bir nedene de rastlanmadığına göre mahkemece ihalenin feshi isteminin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile satış isteme süresinin geçtiğinden bahisle ihalenin feshi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.