Geçit Hakkı Nasıl Kurulur

Geçit Hakkı Nasıl Kurulur

Geçit Hakkı Nasıl Kurulur sorusunu cevaplarken, taşınmazından genel yola çıkmak için yeterli geçidi bulunmayan malik, tam bir bedel karşılığında bir geçit hakkı tanınmasını komşularından isteyebilir.  Bu hak, ilk önce kendisinden bu geçidin istenmesi önceki mülkiyet ve yol durumuna göre en uygun düşen komşuya karşı ve daha sonra bundan en az zarar görecek olana karşı kullanılır.  Zorunlu geçit iki tarafın menfaati gözetilerek belirlenir. Taşınmaz malikinin taşınmazını işletme veya iyileştirme ya da taşınmazı üzerinde yapı yapma amacıyla komşu taşınmaza geçici olarak girme hakkı ile tarla yolu, hayvan sulama yolu, kış geçidi, tomruk kaydırma yolu ve oluğu ve bunlara benzer diğer geçitler özel kanun hükümlerine tabidir.

Özel kanun hükmü yoksa yerel adet uygulanır. Doğrudan doğruya kanundan kaynaklanan geçit hakları, tapu kütüğüne tescil edilmeksizin doğar. Ancak, bunlardan sürekli nitelikte olanlar beyanlar sütununda gösterilir. Geçit hakkının Türk Medeni Kanununun 748/3 ve 1012. maddesi ile yeni Tapu Sicil Tüzüğünün “İrtifak hakları ve taşınmaz yükünün tescili” başlıklı 30. maddesi gereğince yapılır.

Tarla yolu, yaya veya araba geçidi gibi geçit hakları ile hayvan otlatma, hayvan sulama, tarlalara veya arklara su alma hakları ve benzeri hakların kapsamını belirlemede taraflar arasındaki anlaşma veya özel kanun hükümleri, yoksa yerel adet uygulanır.

Yargıtay Kararı – Geçit Hakkı Nasıl Kurulur

 • YARGITAY 14. Hukuk Dairesi ESAS: 2014/1198 KARAR: 2014/3076
 • KARAR : Dava, Türk Medeni Kanununun 747. maddesi gereğince geçit hakkı kurulması isteğine ilişkindir.
 • Ülkemizde arazi düzenlenmesinin sağlıklı bir yapıya kavuşmamış olması ve her taşınmazın yol ihtiyacına cevap verilmemesi geçit davalarının nedenidir. Geçit hakkı verilmesiyle genel yola bağlantısı olmayan veya yolu bulunsa bile bu yol ile ihtiyacı karşılanamayan taşınmazın genel yolla kesintisiz bağlantısı sağlanır. Uygulama ve doktrinde genellikle bunlardan ilkine “mutlak geçit ihtiyacı” veya “geçit yoksunluğu”, ikincisine de “nispi geçit ihtiyacı” ya da “geçit yetersizliği” denilmektedir.
 • Geçit hakkı verilmesine ilişkin davalarda, bu hak taşınmaz leh ve aleyhine kurulacağından leh ve aleyhine geçit istenen taşınmaz maliklerinin tamamının davada yer alması zorunludur. Ancak, yararına geçit istenen taşınmaz paylı mülkiyete konu ise dava paydaşlardan biri veya birkaçı tarafından açılabilir.
 • Türk Medeni Kanununun 747/2. maddesi gereğince geçit isteği, önceki mülkiyet ve yol durumuna göre en uygun komşuya, bu şekilde ihtiyacın karşılanmaması halinde geçit tesisinden en az zarar görecek olana yöneltilmelidir. Zira geçit hakkı taşınmaz mülkiyetini sınırlayan bir irtifak hakkı olmakla birlikte, özünü komşuluk hukukundan alır. Bunun doğal sonucu olarak yol saptanırken komşuluk hukuku ilkeleri gözetilmelidir. Geçit gereksiniminin nedeni, taşınmazın niteliği ile bu gereksinimin nasıl ve hangi araçlarla karşılanacağı davacının sübjektif arzularına göre değil, objektif esaslara uygun olarak belirlenmeli, taşınmaz mülkiyetinin sınırlandırılması konusunda genel bir ilke olan fedakârlığın denkleştirilmesi prensibi dikkatten kaçırılmamalıdır.
 • Uygun güzergah saptanırken önemle üzerinde durulması gereken diğer bir yön ise, aleyhine geçit kurulan taşınmaz veya taşınmazların kullanım şekli ve bütünlüğünün bozulmamasıdır. Şayet başka türlü geçit tesisi olanaklı değil ise bunun gerekçesi kararda açıkça gösterilmelidir.
 • Somut uyuşmazlığa gelince; davacının 573 parsel sayılı taşınmazı yararına, 571 parsel sayılı taşınmaz aleyhine geçit hakkı kurulduğu görülmüştür. Geçit hakkı kurulmasına ilişkin davalarda uygulanan fedakarlığın denkleştirilmesi ilkesi gereğince yüzölçümü daha büyük olan parseller üzerinden geçit kurulması tercih edilmelidir. Mahkemece daha önce davanın kabulüne ilişkin verilen 06.06.2012 tarihli 2010/831-2012/429 sayılı Karar Dairemizce, 572 parsel sayılı taşınmazın, aleyhine geçit tesis edilen 571 parsel sayılı taşınmazdan yüzölçümü olarak daha büyük olduğu, bu taşınmazın geçit tesisi için uygun olup olmadığı yönünde araştırma yapılarak sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinden söz edilerek bozulmuştur.
 • Bozma ilamına uyulmuş ise de gereği yerine getirilmemiştir. 571 parsel sayılı taşınmaza nazaran daha geniş yüzölçümlü olan 572 parsel sayılı taşınmaz üzerinden bilirkişi heyeti tarafından belirlenen geçit güzergahının üzerinde bulunan ağaç bedeli de dikkate alınmak suretiyle saptanan geçit bedelinin depo edilmesi için davacı tarafa süre verilmeli ve 572 parsel sayılı taşınmaz üzerinden geçit tesis edilmelidir(Geçit Hakkı Nasıl Kurulur). Mahkemece eksik araştırma ve inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir.
 • SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalıların temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine, 07.03.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.
Geçit Hakkı Nasıl Kurulur

Geçit Hakkı Nasıl Kurulur

 

16 SORULAR

 1. FATMA ŞAHİNGÖZ dedi ki:

  Geçit Hakkı Nasıl Kurulur Davayı açma şartları nelerdir..

 2. SEVCAN SALAY dedi ki:

  Geçit Hakkı Nasıl Kurulur Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 3. ÇAYAN SÜNER dedi ki:

  Geçit Hakkı Nasıl Kurulur Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 4. PELİN HAKGÖR dedi ki:

  Geçit Hakkı Nasıl Kurulur bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 5. HANDE KANDEMİR dedi ki:

  Geçit Hakkı Nasıl Kurulur Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 6. FİRDEVS KURU dedi ki:

  Geçit Hakkı Nasıl Kurulur Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 7. TAHA ADIŞEN dedi ki:

  Geçit Hakkı Nasıl Kurulur Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 8. ALEYNA ASILLIOĞLU dedi ki:

  Geçit Hakkı Nasıl Kurulur Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 9. RANA DORLAY dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Geçit Hakkı Nasıl Kurulur hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 10. ARYA KAZDAĞ dedi ki:

  Geçit Hakkı Nasıl Kurulur Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 11. SAMİME ÜRKMEZ dedi ki:

  Geçit Hakkı Nasıl Kurulur Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 12. BİLAL BİÇER dedi ki:

  Geçit Hakkı Nasıl Kurulur Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 13. FATOŞ YÜREK dedi ki:

  Geçit Hakkı Nasıl Kurulur Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 14. MAHDİ KOÇAKOĞLU dedi ki:

  Geçit Hakkı Nasıl Kurulur Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 15. NURTEN COŞKUNER dedi ki:

  Geçit Hakkı Nasıl Kurulur Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 16. NİLAY ERDURAN dedi ki:

  gerçekleşebilir. Özgürlüğü korumak ve yıkıldığı yerde yeniden inşa etmek, özgürlük aşıklarının ilk görevidir.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri