Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır

dolandırıcılık suçunun cezası kaç yıl

Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır? Dolandırıcılık suçu davası Türk Ceza Kanunu kapsamında: hileli davranışlarla kişileri aldatıp, zarara uğratılması ya da kendine veya bir başkasına yarar sağlayan kişiler dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilmektedir. Dolandırıcılık kavramı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ilgili maddelerinde, dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık başlıkları altında incelenmektedir. Suçun ortaya çıkmasıyla birlikte kişiler görevli mahkemelerde dolandırıcılık davası açabilmektedir.

Dolandırıcılık suçuna ilişkin cezalar yine TCK kapsamında düzenlenmiştir. Suçun niteliğine göre mahkeme tarafından verilecek cezaların kapsamı değişiklik gösterebilir. Dolandırıcılık suçuna ilişkin kanunlarımızda hapis cezası ve adli para cezası uygulanması ön görülmüştür.

Dolandırıcılık Davası ve Şikâyet Süreci Nasıl İşler?

Dolandırıcılık suçu Türk hukuk sistemi içinde şikâyete bağlı olmayan suçlar arasında yer almaktadır. Dolandırıcılık suçunun savcılık tarafından resen öğrenilmesi veya suç ihbarı ile Cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatılır. Yeterli şüphenin oluşması halinde kamu davası olarak suç yargıya intikal eder. Dolandırıcılık suçuna ilişkin herhangi bir şikâyet suçu belirtilmemiştir. Ancak genel hükümler incelendiğinde suçun en geç 8 yıl içinde ilgili mercilere bildirilmesi gerekmektedir.

Dolandırıcılık suçunun nitelikli olup olmadığının soruşturulmasıyla suç için ön görülen cezalar da farklı yöntemler uygulanabilmektedir. Dolandırıcılık davaları birçok farklı konuda görülebilmektedir. Günümüzde telefonla ve internetle yapılan dolandırıcılık faaliyetleri en çok görülen davlar arasında ilk sırada yer almaktadır.

Dolandırıcılık Davası Açma Şartları Nelerdir?

Dolandırıcılık davası açmak için kanunda belirtildiği şekilde dolandırıcılık suçunun ortaya çıkması gerekmektedir. Dolandırıcılık suçunun şartlarının oluşması halinde yargıda dolandırıcılık davası açılabilir. Dolandırıcılık suçunun şartları;

 • Hileli davranışlarla aldatma ve yarar sağlama
 • Zor veya tehlikeli durumlar altında olan kişilerin bu hallerinden yararlanma
 • Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi
 • Algı yeteneğinin zayıflığından yararlanmak
 • Kamu, meslek, parti, vakıf vb. kurumların kullanılmasıyla dolandırmak
 • Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılmasıyla
 • Basın ve yayın araçlarının avantajından yararlanmak
 • Sigorta bedelini alma amacıyla

Dolandırıcılık suçu ortaya çıkmaktadır. Söz konusu suçun ortaya çıkmasının ardından savcılık tarafından kamu davası açılabilir. Şikayete bağlı olarak da suçun yargıya taşınması mümkündür. Dolandırıcılık suçu kapsamına ve niteliğine göre farklı cezalara tabidir.

Dolandırıcılık Suçu Cezası Nedir?

Dolandırıcılık suçu için TCK ilgili maddelerinde, suçun ne şekilde ve hangi sürelerde cezaya tabi olacağı belirtilmiştir. Hileli davranışlarla bir kişiyi aldatarak yarar sağlamak amacıyla yapılan dolandırıcılık için: 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası uygulanabilmektedir.

Kanunda sayılan suçların işlendiğinin kesinleşmesinin ardından söz konusu suçları üç veya daha fazla kişinin işlemesi halinde verilecek ceza yarı oranında, suç işlemek adına oluşturulan örgüt faaliyetleri ile yapılan dolandırıcılıkta ceza bir kat oranında arttırılmaktadır. Dolandırıcılık suçunun cezası birçok farklı unsura göre kanunun ön gördüğü şekilde belirlenebilmektedir. Dolandırıcılık davalarında suçun tespiti ve işleniş biçimi bu cezaların belirlenmesinde etkili olacaktır.

Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır Yargıtay Kararı

Dolandırıcılık suçu olarak ortaya çıkması ve kabul görmesi için; TCK 157. maddesinde dolandırıcılık suçunun tarifi yapılmıştır. TCK 158. maddesinde ise dolandırıcılık suçunun nitelikli halleri sayılmıştır.

Olayda kadının evlilik için rızası bulunmadığı halde sanığın onun da rızası varmışcasına müracaat belgesi düzenleyip kadının parmak izi yerine bir başkasının parmak izini bastırmak suretiyle gerçek dışı düzenlediği belge ile tescil için müracaat ettiği ve nüfus memurunun da bu müracaatın gerçekliğini kabul ederek evliliklerini nüfusa tescil ettiği oluş ve kabulden anlaşılmış bulunmasına.

Düzenlenen belgenin tescile esas teşkil eden resmi belgelerden olup nüfus memurunun bu belgeye göre yaptığı düzenlemelerin ve resmi evrak niteliğinde olmasına göre sanık hakkında görevli memuru yanıltmak suretiyle düzenlediği belgeden ötürü TCK.nun 342. maddesinin uygulanması gerekirken gerçek dışı beyan suçundan hüküm kurulması, bozmayı gerektirmiştir.

Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır?

Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır?

Kimlik Fotokopisi İle Telefon Hattı Açma Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır

Sanığın müştekiye ait kimlik fotokopisini kullanarak, müşteki adına şirketinden cep telefonu hattı abonelik işlemleri tesis ettiği şeklinde iddia olunan eylemin, kamu kurum ve kuruluşlarından nüfus müdürlüğünün maddi varlığı olan belgenin kullanılmış olması nedeniyle.

5237 sayılı TCK’nın 158/1-d madde ve fıkrasında düzenlenen “Kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık” suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin takdiri ve değerlendirme yetki ve görevinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerektiği zorunluluğu. Bozmayı gerektirmiş,

Bankayı Araç olarak Kullanılma Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır

TCK.nın 158. Maddesinde dolandırıcılık suçunun nitelikli halleri sayılmıştır. Uyuşmazlık konusunu ilgilendiren banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçu da hükümden sonra yürürlüğe giren 6763 Sayılı Yasanın 14. maddesine göre lehe olan suç tarihindeki.

5237 Sayılı TCK’nun 158. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde; “Dolandırıcılık suçunun;… f-…banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle, … işlenmesi halinde, iki yıldan yedi yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Ancak, (e), (f), (j) ve (k) bentlerinde sayılan hallerde hapis cezasının alt sınırı üç yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz” şeklinde düzenlenmiştir

sanık savunmaları, katılanın soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki beyanları, soruşturma aşamasında tutulan tutanaklar ve tüm dosya kapsamına göre, sanığın aynı işyerinde çalıştığı katılanı hesabına yatan parayı daha rahat takip edeceğini söyleyerek cep telefonuna internet bankacılığı girişi yapılması konusunda ikna ettiği ve bu nedenle kimlik bilgilerinin katılan tarafından sanığa verildiği, internet bankacılığı girişinin yapılması sonrasında sanığın müştekiden elde ettiği kimlik bilgilerini kullanarak bilişim sistemi üzerinden katılan adına kredi talebinde bulunduğu.

Katılanın hesabına yatan toplam 12.200TL paranın sanık tarafından müştekinin bilgisi dışında katılanın hesabından kendi hesabına aktarıldığı anlaşılmakla, sanık ve katılanın beyanları bir kez daha heyetimizce alınmak suretiyle eylemin TCK’nın 158.maddesinde düzenlenen dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmadığı hususunun değerlendirilmesi sonucunda, yerel mahkeme tarafından sanık hakkında TCK’nın 142/2-e maddesi uyarınca bilişim sisteminin kullanılması suretiyle hırsızlık suçundan verilen mahkumiyet kararının isabetli olduğu ve istinaf başvurusunun 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 280/1-a maddesi uyarınca esastan reddinin gerektiği konusunda heyetimizde tam bir vicdani kanaat oluştuğundan aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

Dolandırıcılık Suçu Nasıl Oluşur

Dolandırıcılık suçunun unsurları itibariyle oluşmayacağı, çek alışverişinde de bulundukları yolunda beyan ve delillerin bulunması karşısında, suça konu çeklerin önceden doğan borç nedeniyle verilip verilmediği hususundaki maddi gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenmesi bakımından, katılana veya başka kişilere daha öncesinde bu şekilde keşide edilip verilen ve ödenen çeklerin bulunup bulunmadığı araştırılıp. Suça konu çeklerin önceden verilen rıza kapsamında imzalanıp imzalanmadıkları ve önceden doğan borç nedeniyle verilip verilme dikleri belirlendikten sonra toplanan tüm delillerin tartışılarak kararın dayandığı tüm verilerin, bu veriler konusunda mahkemenin ulaştığı sonuçların, iddia ve savunmada ileri sürülen görüşler ile değerlendirmelerin, hükme esas alınanlar yanında reddedilen delillerin, suçların yasal ögeleri ile kabul edilen olayların Anayasanın ilgili maddeleri uyarınca, açık olarak gerekçeye yansıtılması gerekirken, bu ilkelere uyulmadan ve suça konu çeklerin önceden doğan borç nedeniyle verildiğinin ve çeklerdeki imzaların da önceden verilen rıza ile atıldığının kabulüne rağmen çelişkili gerekçe ile yazılı şekilde sanıkların mahkumiyetlerine hükmolunması.

Gezdirdiği ve kiraladığı inancı uyandırdığı daireye ilişkin 1.000 TL para aldığı apartman dairesini, iki gün sonra katılana teslim edeceğini söylemesi üzerine katılanın binadan ayrıldığı, katılanın şüphelinin internet sitesinde irtibat numarası olarak verdiği telefon numarasına tüm aramalarına rağmen ulaşamaması üzerine, kiraladığını sandığı binaya gittiğinde bina sakinlerinden sanığın daireyi başka kişilere de kiraladığını söylemesi üzerine sanık tarafından dolandırıldığını anladığı şeklinde kabul edilen olayda; katılanın ilana istinaden sanığa para göndermediği, ilandan sonra sanık ve katılanın bir araya geldikleri, verilen ilanın sadece katılana ulaşmasına yardımcı olduğu, ilanın içeriği itibariyle katılana yönelik hileli hareketlerin gerçekleştirilmesinde ve bu şekilde aldatılmasında bir kolaylık sağlamadığının anlaşılması karşısında 5237 Sayılı TCK’nın 158/1-f maddesi kapsamında “bilişim sisteminin” dolandırıcılık suçunun işlenmesinde rolünün bulunmadığı ve dolandırıcılık suçunun bu nitelikli halinin unsurlarının oluşmayacağı, eylemin aynı kanunun 157/1 maddesinde düzenlenen basit dolandırıcılık suçunu oluşturacağı.

25 SORULAR

 1. İHSAN SEÇKİN dedi ki:

  Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 2. BEKİR VAROL dedi ki:

  Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 3. TAYYAR TERLER dedi ki:

  Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 4. UMUT KARATAŞ dedi ki:

  Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 5. AKIN TOPBAŞ dedi ki:

  Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır Davayı açma şartları nelerdir..

 6. IRAZ ÜZMEZ dedi ki:

  Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 7. MELİSA ÖZGEDİK dedi ki:

  Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 8. ÇAĞAN ÇAKAL dedi ki:

  Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 9. BERFİN KÖKSAL dedi ki:

  Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 10. İLAYDA BURHANLI dedi ki:

  Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 11. SU KARABAY dedi ki:

  Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 12. CEYDA KUZUCU dedi ki:

  Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 13. VOLKAN OKÇU dedi ki:

  Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 14. İLKİM ÖNCEL dedi ki:

  Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 15. GÜLCAN HACIEFENDİOĞLU dedi ki:

  Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 16. ÖZNUR OKANT dedi ki:

  Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 17. ÖZER ÖRS dedi ki:

  Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 18. ERHAN KARAGÖL dedi ki:

  Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 19. EMRULLAH HAKSEVER dedi ki:

  Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 20. NİSA KARAKUŞ dedi ki:

  Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 21. RASİM SOYKÖK dedi ki:

  Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 22. TUTKU ÜLKÜ dedi ki:

  Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 23. ALTUĞ KARSLI dedi ki:

  Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 24. RIDVAN ELİBOL dedi ki:

  Adaletin kuvvetli, kuvvetlinin de adil olması gerekir.

 25. UFUKCAN KARA dedi ki:

  Haksızlık yapıp tüm insanlarla birlikte olmaktansa, adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir.

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri