Denetimli Serbestlik Başvurusu Nereye Yapılır

Denetimli Serbestlik Başvurusu Nereye Yapılır

Denetimli Serbestlik Başvurusu Nereye Yapılır konusu ile ilgili açıklayıcı ve yargıtay kararları bilgi olarak aşağıda verilmiştir.

 • Uygulamada dilekçenin hitap edileceği kurum açısından farklılıklar olduğundan, işlem yapılacak bölgedeki ilgili birimlerle görüşülerek işlem yapılması, olası farklılıkların göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir. Hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamak, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini ve güçlendirmelerini temin etmek amacıyla;
 1. Açık ceza infaz kurumunda cezasının son altı ayını kesintisiz olarak geçiren,
 2.  Çocuk eğitim evinde toplam cezasının beşte birini tamamlayan,koşullu salıverilmesine bir yıl veya daha az süre kalan iyi halli hükümlülerin talebi halinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına, ceza infaz kurumu idaresince hükümlü hakkında hazırlanan değerlendirme raporu dikkate alınarak, infaz hakimi tarafından karar verilebilir.
 • Açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartları oluşmasına karşın, iradesi dışındaki bir nedenle açık ceza infaz kurumuna ayrılamayan veya bu nedenle kapalı ceza infaz kurumuna geri gönderilen iyi halli hükümlüler, açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartlarının oluşmasından itibaren en az altı aylık sürenin geçmiş olması durumunda, diğer şartları da taşımaları halinde, infaz usulünden yararlanabilirler. (5275 S. K. m. 105/A)
 •  İnfaz usulünden;
 1. Sıfır-altı yaş grubunda çocuğu bulunan ve koşullu salıverilmesine iki yıl veya daha az süre kalan kadın hükümlüler,
 2. Maruz kaldıkları ağır bir hastalık, sakatlık veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyen ve koşullu salıverilmesine üç yıl veya daha az süre kalan hükümlüler, diğer şartları da taşımaları hâlinde yararlanabilirler. Ağır hastalık, sakatlık veya kocama hâli, Adli Tıp Kurumundan alınan veya Adalet Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenip Adli Tıp Kurumunca onaylanan bir raporla belgelendirilmelidir. (5275 S. K. m. 105/A)
 • Adli para cezasının ödenmemesi nedeniyle, cezası hapse çevrilen hükümlülerin infaz usulünden yararlanmalarında, hak ederek tahliye tarihi esas alınır.
 • Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezasının infazına karar verilen hükümlünün, koşullu salıverilme tarihine kadar;
 1. Kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılması,
 2. Bir konut veya bölgede denetim ve gözetim altında bulundurulması,
 3. Belirlenen yer veya bölgelere gitmemesi,
 4. Belirlenen programlara katılması, yükümlülüklerinden bir veya birden fazlasına tabi tutulmasına, denetimli serbestlik müdürlüğünce karar verilir. Hükümlünün risk ve ihtiyaçları dikkate alınarak yükümlülükleri değiştirilebilir.
 •  Hükümlünün;
 1. Ceza infaz kurumundan ayrıldıktan sonra, talebinde belirttiği denetimli serbestlik müdürlüğüne üç gün içinde müracaat etmemesi,
 2. Hakkında belirlenen yükümlülüklere, denetimli serbestlik müdürlüğünün hazırladığı denetim ve iyileştirme programına, denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve önerileriyle hakkında hazırlanan denetim planına uymamakta ısrar etmesi,
 3. Ceza infaz kurumuna geri dönmek istemesi, halinde, denetimli serbestlik müdürlüğünün talebi üzerine, koşullu salıverilme tarihine kadar olan cezasının infazı için kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmesine, infaz hakimi tarafından karar verilir.
 • Hükümlü hakkında;
 1. İşlediği iddia olunan başka bir suçtan dolayı 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 100 üncü maddesinde sayılan nedenlerle tutuklama kararı verilmesi,
 2. Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaya başlanmasından önce işlediği iddia olunan ve cezasının üst sınırı yedi yıldan az olmayan bir suçtan dolayı soruşturma veya kovuşturmaya devam edilmesi,
 3. Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaya başlandıktan sonra işlediği iddia olunan ve cezasının alt sınırı bir yıl veya daha fazla olan kasıtlı bir suçtan dolayı soruşturma veya kovuşturma başlatılması,  halinde, denetimli serbestlik müdürlüğünün talebi üzerine, infaz hakimi tarafından, hükümlünün kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmesine karar verilir. Hükümlü hakkında soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığı veya kovuşturma sonucunda beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, davanın reddi veya düşme kararı verilmesi hâlinde, hükümlünün cezasının infazına denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak devam olunmasına infaz hakimi tarafından karar verilir.
 • Denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmesi gereken sürenin bitiminden itibaren iki gün geçmiş olmasına karşın müracaat etmeyenler ile kapalı ceza infaz kurumuna iade kararı verilmesine rağmen iki gün içinde en yakın Cumhuriyet başsavcılığına teslim olmayan hükümlüler hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun hükümlü veya tutuklunun kaçması suçunu düzenleyen maddelerine ilişkin hükümler uygulanır.
 • Yükümlülüklerin gereklerine ve denetim planına uygun davranan hükümlünün koşullu salıverilmesi hakkında denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından hazırlanan gerekçeli rapor, işlem yapılmak üzere ilgili mahkemeye gönderilir.
 •  Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezaların infazına ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.
 •  6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava Ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun’un yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla koşullu salıverilmelerine bir yıldan az süre kalan ve açık ceza infaz kurumunda bulunan iyi halli hükümlülerin talepleri halinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına karar verilebilir.
 • Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun 105/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ve ikinci fıkrasında belirtilen altı aylık süre şartı ile birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen cezanın belirli bir süre infaz edilmesine ilişkin şart 31/12/2015 tarihine kadar uygulanmaz.

Denetimli Serbestlik Başvurusu Nereye Yapılır – Yargıtay Kararları

YARGITAY : BİRDEN FAZLA HAPİS CEZASI, DENETİMLİ SERBESTLİK, İÇTİMA

 •  T.C. YARGITAY 10.Ceza Dairesi Esas:  2013/12914 Karar: 2014/467 Karar Tarihi: 20.01.2014
 • UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARETİ YAPMA VE YARALAMA SUÇU – HÜKMOLUNAN HAPİS CEZALARININ TOPLANMASI SONUCU DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNİN UYGULANMASI – HÜKÜMLÜNÜN CEZANIN İNFAZINDAN FAYDALANABİLECEĞİ GÖZETİLMEDEN KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ
 • ÖZET: Hükümlü hakkında, uyuşturucu madde ticareti yapma ve kasten yaralama suçlarından hükmolunan hapis cezalarının, … Ağır Ceza Mahkemesi’nce … tarihinde … sayı ile 5275 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca toplanması sonucu belirlenen … ay hapis cezasından dolayı, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfaz Hakkında Kanun’un ilgili maddesi gereğince en fazla .. yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezanın infazından faydalanabileceği gözetilmeden, Cumhuriyet savcısının .. İnfaz Hakimliği’nin … tarihli kararına yönelik itirazının kabulü yerine reddine karar verilmesi yasaya aykırı olup, kanun yararına bozma isteği bu nedenle yerindedir.
 • Sonuç: Hükümlü hakkında, uyuşturucu madde ticareti yapma ve kasten yaralama suçlarından hükmolunan hapis cezalarının, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 12.03.2013 tarihinde 2013/168 değişik iş sayı ile 5275 sayılı Kanun’un 99 ve 101. maddeleri uyarınca toplanması sonucu belirlenen 5 yıl 10 ay hapis cezasından dolayı, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfaz Hakkında Kanun’un 105/A maddesi gereğince en fazla 1 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezanın infazından faydalanabileceği gözetilmeden, Cumhuriyet savcısının Sincan İnfaz Hakimliği’nin 15.04.2013 tarihli kararına yönelik itirazının kabulü yerine reddine karar verilmesi yasaya aykırı olup, kanun yararına bozma isteği bu nedenle yerinde olduğundan; Sincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 20.05.2013 tarihli ve 2013/1644 değişik sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesinin 3. fıkrası gereğince kanun yararına BOZULMASINA; aynı Kanun’un 309. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi uyarınca gerekli işlemlerin yapılması için, dosyanın adı geçen Mahkemeye iletilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine, 20.01.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

YARGITAY: DENETİMLİ SERBESTLİKTE GEÇEN SÜRENİN MAHSUP EDİLEBİLECEĞİ

 • T.C. YARGITAY 8.Ceza Dairesi Esas:  2014/915 Karar: 2014/6613 Karar Tarihi: 17.03.2014
 • 6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇU – KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİ – DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ ALTINDA SERBEST BIRAKILMANIN CEZANIN İNFAZI AMACIYLA YAPILDIĞI – İTİRAZIN KABULÜ YERİNE REDDİNE KARAR VERİLMESİNDE İSABET GÖRÜLMEDİĞİ
 • ÖZET: Hükümlünün denetimli serbestlik tedbiri altında serbest bırakılması cezanın infazı amacıyla yapılmaktadır. Hükümlünün denetimli serbestlik tedbiri altında geçirdiği sürelerin cezasından mahsup edilmesi gerektiği cihetle itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

16 SORULAR

 1. YONCA ÖZATA dedi ki:

  Denetimli Serbestlik Başvurusu Nereye Yapılır bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 2. ZEHRA YÜZYIL dedi ki:

  Denetimli Serbestlik Başvurusu Nereye Yapılır Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 3. DİLAY TAŞKIN dedi ki:

  Denetimli Serbestlik Başvurusu Nereye Yapılır Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 4. NİSANUR TULMAÇ dedi ki:

  Denetimli Serbestlik Başvurusu Nereye Yapılır Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 5. YAĞMUR SİPAHİ dedi ki:

  Denetimli Serbestlik Başvurusu Nereye Yapılır Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 6. CEYLİN ERGÜN dedi ki:

  Denetimli Serbestlik Başvurusu Nereye Yapılır Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 7. ÇİĞDEM BİLGİHAN dedi ki:

  Denetimli Serbestlik Başvurusu Nereye Yapılır Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 8. RAİF MERMER dedi ki:

  Denetimli Serbestlik Başvurusu Nereye Yapılır Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 9. TAHİR ÇAKMAK dedi ki:

  Denetimli Serbestlik Başvurusu Nereye Yapılır Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 10. Mustafa dedi ki:

  Merhaba.
  Hakim yurt dışı yasağı ve haftanın 3 günü imza karşılığı serbest bıraktı.Ben bu sayının bir gün e indirilmesi için nasıl bir dilekçe yapmalıyım. Dilekçe örneği ile aciklarmissiniz. Teşekkürler.

 11. HAZAL ÖZKAN dedi ki:

  Denetimli Serbestlik Başvurusu Nereye Yapılır Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 12. TUĞBA BOSTANCI dedi ki:

  Denetimli Serbestlik Başvurusu Nereye Yapılır Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 13. NECLA DERİN dedi ki:

  Denetimli Serbestlik Başvurusu Nereye Yapılır Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 14. TOLGA SÜZEN dedi ki:

  Denetimli Serbestlik Başvurusu Nereye Yapılır Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 15. SENEM ALAY dedi ki:

  Denetimli Serbestlik Başvurusu Nereye Yapılır Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 16. SELCEN CIDIK dedi ki:

  Denetimli Serbestlik Başvurusu Nereye Yapılır Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri