Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur? Boşanma davasında mal rejimi, evlilik birliğinin mahkeme kararı ile sonlandırılmasından sonra, evlilik birliği içinde edinilmiş malların taraflar arasında eşit bir şekilde paylaşılmasını konu edinmektedir. Bu bağlamda gündeme gelen mal paylaşımı davası; boşanma davası ile eş zamanlı olarak açılmamakla birlikte, boşanma davasının kesinleşmesinden ve tarafların evlilik birliğine kesin olarak son verilmesinden sonra yetkili aile mahkemesi hakimi tarafından görülen bir dava türüdür.

Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarih 01.01.2002 tarihidir. Boşanma davasından sonra görülen mal paylaşımı hususunda dikkate alınan hükümler, bu tarihten önceki kurallar ile bu tarihten sonraki kurallara göre farklılık göstermektedir. Dolayısıyla birinci dönemde yani 2002 yılından önce boşanmayla paylaşılması gündeme gelen tüm mallar, kimin üzerine kayıtlıysa söz konusu mallar o kişinin tasarrufuna bırakılmaktadır. Çünkü 2002 yılından önce geçerli kabul edilen kanuna göre eşler arasında yasal olarak mal ayrılığı rejiminin olduğu bilinmekteydi.

Öte yandan 2002 tarihinden sonra yürürlüğe giren günümüzdeki Medeni Kanun hükümlerine göre malların boşanan taraflar arasında hukuka uygun bir şekilde eşit olarak paylaştırılmasını öngörmektedir. Böylelikle edinilmiş mallara katılma rejimi, yasal mal paylaşımına esas oluşturmaktadır. Dolayısıyla eşlerin evlilik birliği içinde edindikleri mallar, kural olarak yarı yarıya paylaştırılmak durumundadır.

Ayrıca her Türk Medeni Kanunu’nun birinci dönemini ve ikinci dönemini de kapsayan temel kural bulunmaktadır. Bu kurala göre evlenmeden önce alınan mallar hangi eşin üzerine kayıtlıysa, o mallar o eşin kişisel malı olarak kabul edilir ve boşanmada mal paylaşımı hesabına dahil edilmemektedir. Bununla birlikte üzerinde özellikle durulması gereken bir diğer konu da boşanmada mal paylaşımı davası açılırken bu davanın, mutlaka belirsiz alacak davası şeklinde açılmalıdır.

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Aile mahkemesinde görülen boşanma davasının kesinleşmesinin ardından boşanan taraflar arasında mal paylaşım davası gündeme gelir. Görülen mal paylaşımı davasında taraflar üç farklı talepte bulunabilme hakkına sahiptir. Bunlar; katılma alacağı, katkı payı alacağı ve değer artış payı alacağıdır. Boşanmada mal paylaşımı yapılırken şu prosedür uygulanır:

 • Mal rejiminin başlangıcında her eş kendi adına kayıtlı olan ve kendi tasarrufunda bulunan mal varlıkları,
 • Miras kalan ya da karşılıksız kazanma (bağış) yoluyla edindiği mal varlığı değerleri,
 • Eşlerin üçüncü kişilerden alacağı olan manevi tazminatlar,
 • Eşlerden yalnız birinin kullanımına verilebilecek eşyalar sahip oldukları eşlere ayrılır. Dolayısıyla bu mallar paylaşıma katılmaz.

Daha sonra eşlerin çalışmasının karşılığı olan edinimler, bu tür malların gelirleri de dahil olmak üzere eşler arasında yarı yarıya olacak şekilde paylaştırılır. SGK ve benzeri kurumların yaptığı ödemeler ve iş gücü kaybı sebebiyle alınan tazminat tutarları da eşler arasında paylaştırılan edinimler olarak karşımıza çıkmaktadır. Paylaşılan bu mallar arasında kişisel mal olduğunu iddia eden eş, bu iddiasını kanıtlamakla yükümlüdür.

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur

TMK: Sona erme anı Madde 225 – Mal rejimi, eşlerden birinin ölümü veya başka bir mal rejiminin kabulüyle sona erer. Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hallerinde, mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer

TMK:Değer artış payı Madde 227 – Eşlerden biri diğerine ait bir malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına hiç ya da uygun bir karşılık almaksızın katkıda bulunmuşsa, tasfiye sırasında bu malda ortaya çıkan değer artışı için katkısı oranında alacak hakkına sahip olur ve bu alacak o malın tasfiye sırasındaki değerine göre hesaplanır; bir değer kaybı söz konusu olduğunda katkının başlangıçtaki değeri esas alınır. Böyle bir malın daha önce elden çıkarılmış olması halinde hakim, diğer eşe ödenecek alacağı hakkaniyete uygun olarak belirler. Eşler, yazılı bir anlaşmayla değer artışından pay almaktan vazgeçebilecekleri gibi, pay oranını da değiştirebilirler.

Kişisel malların ve edinilmiş malların ayrılması Madde 228 – Eşlerin kişisel malları ile edinilmiş malları, mal rejiminin sona ermesi anındaki durumlarına göre ayrılır. Eşlerden birine sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumlarınca yapılmış olan toptan ödemeler veya iş gücünün kaybı dolayısıyla ödenmiş olan tazminat, toptan ödeme veya tazminat yerine ilgili sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumunca uygulanan usule göre ömür boyunca irat bağlanmış olsaydı, mal rejiminin sona erdiği tarihte bundan sonraki döneme ait iradın peşin sermayeye çevrilmiş değeri ne olacak idiyse, tasfiyede o miktarda kişisel mal olarak hesaba katılır.

Eklenecek değerler Madde 229 – Aşağıda sayılanlar, edinilmiş mallara değer olarak eklenir: 1. Eşlerden birinin mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde diğer eşin rızası olmadan, olağan hediyeler dışında yaptığı karşılıksız kazandırmalar, 2. Bir eşin mal rejiminin devamı süresince diğer eşin katılma alacağını azaltmak kastıyla yaptığı devirler. Bu tür kazandırma veya devirlere ilişkin uyuşmazlıklarda mahkeme kararı, davanın kendisine ihbar edilmiş olması koşuluyla, kazandırma veya devirden yararlanan üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilir.

Ödeme ve ertelenmesi Madde 239 – Katılma alacağı ve değer artış payı ayın veya para olarak ödenebilir. Ayni ödemede malların sürüm değeri esas alınır; bir mesleğin icrasına ayrılmış birimler ile işletmelerin ekonomik bütünlüğü gözetilir. Katılma alacağının ve değer artış payının derhal ödenmesi kendisi için ciddi güçlükler doğuracaksa, borçlu eş ödemelerinin uygun bir süre ertelenmesini isteyebilir. Aksine anlaşma yoksa, tasfiyenin sona ermesinden başlayarak katılma alacağına ve değer artış payına faiz yürütülür; durum ve koşullar gerektiriyorsa ayrıca borçludan güvence istenebilir.

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur – Yargıtay Kararları

MAL REJİMİNİN TASFİYESİ DAVASI – DAVACININ ORTAK EVDE BULUNAN MENKUL EŞYALARIN PAYLAŞTIRILMASI İSTEMİ – EŞYALARIN TARAFLARIN PAYLI MÜLKİYETİNDE OLDUĞUNUN TESPİTİ İLE YETİNİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Dava konusu eşyaların tarafların paylı mülkiyetinde olduğunun tespiti ile yetinilmesi gerekirken, görev dışına çıkılarak paydaşlığın giderilmesi sonucunu doğuracak şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.

BOŞANMA DAVASI – EVE YÖNELİK KATKI PAYI İSTEĞİ VE BANKADAKİ PARANIN PAYLAŞTIRILMASI TALEBİ – İSTEMİN NİSPİ HARCA TABİ OLDUĞU – NİSPİ HARCIN TAMAMLATTIRILMASI VE SONUCA GÖRE HÜKÜM KURULMASI GEREĞİ

Özet: Davacının, eve yönelik katkı payı isteği ve bankadaki paranın paylaştırılması ta­lebi boşanmanın eki niteliğinde bulunmamaktadır. Boşanma kararı kesinleşmiş ol­makla, taraflar arasındaki mal rejimi sona erdiğinden tasfiye incelenebilir hale gelmiştir. Kocanın bu istemi nispi harca tabidir.

 

9 SORULAR

 1. DOĞAÇ KETEN dedi ki:

  Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 2. FARUK EVİZ dedi ki:

  Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 3. HİMMET ŞANDIR dedi ki:

  Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 4. ENES ŞAHİN dedi ki:

  Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 5. ÖZLEN BOLAT dedi ki:

  Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 6. RUKİYE DUMLU dedi ki:

  Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 7. CEYLİN AÇIKGÖZ dedi ki:

  Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 8. SULTAN GÖKYAR dedi ki:

  Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur Davayı açma şartları nelerdir..

 9. BAYAR KÜTÜKDE dedi ki:

  Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri