Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur

TMK: Sona erme anı Madde 225 – Mal rejimi, eşlerden birinin ölümü veya başka bir mal rejiminin kabulüyle sona erer. Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hallerinde, mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer

TMK:Değer artış payı Madde 227 – Eşlerden biri diğerine ait bir malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına hiç ya da uygun bir karşılık almaksızın katkıda bulunmuşsa, tasfiye sırasında bu malda ortaya çıkan değer artışı için katkısı oranında alacak hakkına sahip olur ve bu alacak o malın tasfiye sırasındaki değerine göre hesaplanır; bir değer kaybı söz konusu olduğunda katkının başlangıçtaki değeri esas alınır. Böyle bir malın daha önce elden çıkarılmış olması halinde hakim, diğer eşe ödenecek alacağı hakkaniyete uygun olarak belirler. Eşler, yazılı bir anlaşmayla değer artışından pay almaktan vazgeçebilecekleri gibi, pay oranını da değiştirebilirler.

Kişisel malların ve edinilmiş malların ayrılması Madde 228 – Eşlerin kişisel malları ile edinilmiş malları, mal rejiminin sona ermesi anındaki durumlarına göre ayrılır. Eşlerden birine sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumlarınca yapılmış olan toptan ödemeler veya iş gücünün kaybı dolayısıyla ödenmiş olan tazminat, toptan ödeme veya tazminat yerine ilgili sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumunca uygulanan usule göre ömür boyunca irat bağlanmış olsaydı, mal rejiminin sona erdiği tarihte bundan sonraki döneme ait iradın peşin sermayeye çevrilmiş değeri ne olacak idiyse, tasfiyede o miktarda kişisel mal olarak hesaba katılır.

Eklenecek değerler Madde 229 – Aşağıda sayılanlar, edinilmiş mallara değer olarak eklenir: 1. Eşlerden birinin mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde diğer eşin rızası olmadan, olağan hediyeler dışında yaptığı karşılıksız kazandırmalar, 2. Bir eşin mal rejiminin devamı süresince diğer eşin katılma alacağını azaltmak kastıyla yaptığı devirler. Bu tür kazandırma veya devirlere ilişkin uyuşmazlıklarda mahkeme kararı, davanın kendisine ihbar edilmiş olması koşuluyla, kazandırma veya devirden yararlanan üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilir.

Ödeme ve ertelenmesi Madde 239 – Katılma alacağı ve değer artış payı ayın veya para olarak ödenebilir. Ayni ödemede malların sürüm değeri esas alınır; bir mesleğin icrasına ayrılmış birimler ile işletmelerin ekonomik bütünlüğü gözetilir. Katılma alacağının ve değer artış payının derhal ödenmesi kendisi için ciddi güçlükler doğuracaksa, borçlu eş ödemelerinin uygun bir süre ertelenmesini isteyebilir. Aksine anlaşma yoksa, tasfiyenin sona ermesinden başlayarak katılma alacağına ve değer artış payına faiz yürütülür; durum ve koşullar gerektiriyorsa ayrıca borçludan güvence istenebilir.

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur – Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2007/15318 Karar: 2008/15560 Karar Tarihi: 20.11.2008

MAL REJİMİNİN TASFİYESİ DAVASI – DAVACININ ORTAK EVDE BULUNAN MENKUL EŞYALARIN PAYLAŞTIRILMASI İSTEMİ – EŞYALARIN TARAFLARIN PAYLI MÜLKİYETİNDE OLDUĞUNUN TESPİTİ İLE YETİNİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Dava konusu eşyaların tarafların paylı mülkiyetinde olduğunun tespiti ile yetinilmesi gerekirken, görev dışına çıkılarak paydaşlığın giderilmesi sonucunu doğuracak şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2006/15443 Karar: 2007/3623 Karar Tarihi: 08.03.2007

BOŞANMA DAVASI – EVE YÖNELİK KATKI PAYI İSTEĞİ VE BANKADAKİ PARANIN PAYLAŞTIRILMASI TALEBİ – İSTEMİN NİSPİ HARCA TABİ OLDUĞU – NİSPİ HARCIN TAMAMLATTIRILMASI VE SONUCA GÖRE HÜKÜM KURULMASI GEREĞİ

Özet: Davacının, eve yönelik katkı payı isteği ve bankadaki paranın paylaştırılması ta­lebi boşanmanın eki niteliğinde bulunmamaktadır. Boşanma kararı kesinleşmiş ol­makla, taraflar arasındaki mal rejimi sona erdiğinden tasfiye incelenebilir hale gelmiştir. Kocanın bu istemi nispi harca tabidir.