Boşanma Avukatı Ankara Ücreti

Boşanma davası

Boşanma Avukatı Ve Danışmanlık Ankara Ücreti

Boşanma davası aile birliğini temelden sarsan sebepler sonucunda meydana gelen toplumsal sonuçları olan çok önemli sosyolojik ve hukuki bir olgudur. Boşanma; insan hayatının dönüm noktalarından olan aile kurmak, evlenmekle hayat yükünün paylaşılarak mutlu birlikteliklerin sonsuza kadar devam etme düşüncesi ve iyi günde kötü günde beraber olmak için verilen sözlerin sürdürülemeyecek olmasından dolayı karı ve kocanın hukuki ve toplumsal kabul olan evliliklerini sonlandırması dır.

Boşanma davasının sebepleri; zina ve aldatma, eşlerden biri diğerini öldürmeye teşebbüs, eşe çok kötü muamele ve şiddet, aile itibarını sarsan yüz kızartıcı suç işlemesi, aile birliğinin sürdürülen evin terk edilmesi.

Eşlerden birinin akıl hastalığına yakalanması, hayat koşulları itibariyle evlilik birliğinin temelinden sarsılması, eşlerin aralarında anlaşarak anlaşmalı boşanma ve fiili olarak ayrı yaşama gibi birçok nedenden dolayı boşanma davası açılabilir. Boşanma davası iki ana grupta toplanır; anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olarak.

Anlaşmalı Boşanma Davası 

Anlaşmalı boşanma davası; evliliklerinin tam bir yılını dolduran eşler, eğer aralarında evlilik birliğini sürdürmek istememeleri halinde karı ve kocanın aralarında anlaşarak evliliklerini sonlandırmak için açtıkları davadır. Anlaşmalı boşanma davasında davayı kimin açtığının bir hükmü yoktur.

Ancak anlaşmalı boşanma davasında eşler hakeme huzuruna bizzat çıkarak boşanma iradelerini ifade etmek zorundadır. Anlaşmalı boşanma davasında bir tam yılını doldurmayan eşler anlaşmalı boşanma davasını açamazlar. Ancak aile birliğini sürdüremeyecek sebeplerin varlığı durumunda çekişmeli boşanma davası açabilirler.

Boşanma Avukatı SORU SOR – TIKLAYINIZ

Çekişmeli Boşanma Davası 

Çekişmeli boşanma davası boşanma davalarının en sık görülen türüdür. Boşanma davası eşlerinin huzurlu bir hayat sürme amacıyla yaptıkları birlikteliklerini yürütemediklerinden birlikteliklerini sonlandırma amacıyla eşlerden birinin başvurusu üzerine mahkemelerin evliliklerini sonlandırmasıdır.

Çekişmeli boşanma davası sebepleri olarak kanun; zina ve aldatma, eşlerden biri diğerini öldürmeye teşebbüs, eşe çok kötü muamele ve şiddet, aile itibarını sarsan yüz kızartıcı suç işlemesi, aile birliğinin sürdürülen evin terk edilmesi, eşlerden birinin akıl hastalığına yakalanması, hayat koşulları itibariyle evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve fiili olarak ayrı yaşama sebepleri saymıştır.

Zina ve Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası 

Aldatma ve zina aile birliği içerisinde çiftlerin birbirlerine karşı olan sadakat sorumluluğunu yerine getirmemesi anlamını taşır. Aldatma ve zina, boşanma davalarına en sık görülen sebeplerdendir.

Aldatma ve zina sebebiyle boşanma davası açmak isteyen eş; boşanma davası sürecinde aldatma ve zinayı ispat etmek zorundadır. Zina ve aldatma sebebiyle boşanma davasında ispat yükü davayı açan eşte davacı taraftadır.

Aldatılan eş, zina veya aldatma nedeniyle dava açmak için; aldatma veya zina hadisesini öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde aldatma nedeniyle boşanma davası açabilir. Zina veya aldatma olayının öğrenilmesinden itibaren altı ay içerisinde boşanma davası açmayan eş, zina eden veya aldatan eşi affettiği kabul edilir ve dava hakkını kaybeder.

Bu nedenle dava açmak isteyen eş altı ay içerisinde dava açmak zorundadır. Ayrıca aldatma veya zina hadisesinin öğrenme tarihinden önceki beş yıl içinde cereyan etmiş olmalı ki bu sebeple boşanma davası açabilsin.

Hayata Kast Nedeniyle Boşanma Davası

Öldürmeye Teşebbüs Nedeniyle Boşanma davası, Hayatına kast eden eş, diğer eşin hayatına kast yani öldürmeye teşebbüs edecek şekilde bir fiil ve harekette bulunmasıdır. Bu fiil ve hareket sonucunda hayatına kast edilen yani öldürülmeye çalışılan eş, diğer eşe bu sebeple boşanma davası açabilir. Hayata kast sebebiyle diğer eşe sorumlu tutulacak hareket, direk öldürme kastı ve bilerek isteyerek olmalıdır.

Eşin dikkatsizlikle, ihmal sizlikle veya taksirle bir hareketi sonucunda diğer eşi öldürmeye teşebbüsü olması halinde bu sebeple boşanma davası açamaz. Eşin diğer eşi öldürme tehdidinde bulunması, intihara teşvik etmesi, akıl hastası olması sonucunda öldürmeye teşebbüs etmesi durumunda da hayata kast sebebiyle boşanma davası açamaz, ancak diğer boşanma nedeniyle dava açabilir.

Hayata kast veya öldürmeye teşebbüs nedeniyle boşanma davası açabilmesi için; eşlerden biri diğer eşi kasten ve bilinçli olarak hayatına kast edecek yani öldürmeye teşebbüs fiil ve eylemlerde bulunması gerekmektedir.

Bu nedenle dava açmak isteyen eş; olayın yaşandığı veya olayın öğrenilmesi tarihten itibaren altı ay içerisinde dava açmaz ise bu sebeple dava açma hakkını kaybeder. Ayrıca vuku bulan olayın öğrenme tarihinden önceki beş yıl içerisinde gerçekleşmesi durumunda hayata kast sebebiyle boşanma davası açabilir.

Kötü Muamele Nedeniyle Boşanma Davası

Kötü muamele ve davranıştan kasıt; eşin diğer eşe eziyet etmek, acı çektirmek, zulüm etmek, işkence etmek, namus ve şerefi ihlaliyle bedeni ve ruh sağlığını bozmaya yönelik fiil ve eylemlerdir.
Kötü muamele ve davranışa örnek olarak; eşin diğer eşi dövmesi, ellerini ayaklarını bağlaması, odaya veya eve hapsetmesi ve doğal olmayan cinsel ilişkiye zorlanması gibi ruh ve beden sağlığında hasarlar oluşturacak olaylardır.

Kötü muamele ve davranıştan dolayı boşanma davası açılabilmesi için eşlerden birinin diğer eşe; eziyet etmek, acı çektirmek, zulüm etmek, işkence etmek, namus ve şerefi ihlaliyle bedeni ve ruh sağlığını bozmaya yönelik kasıtlı, bilerek ve isteyerek fiil ve davranışlarda bulunması gerekmektedir. Kötü muamele ve davranışlarda öldürme kastıyla hareket yoktur ancak diğer eşin ruh ve beden sağlığını tehlikeye uğratacak fiil ve eylemler vardır.

Bu nedenle dava açmak isteyen eş; olayın yaşandığı veya olayın öğrenilmesi tarihten itibaren altı ay içerisinde dava açmaz ise bu sebeple dava açma hakkını kaybeder. Ayrıca vuku bulan olayın öğrenme tarihinden önceki beş yıl içerisinde gerçekleşmesi durumunda hayata kast sebebiyle boşanma davası açabilir.

Yüz Kızartıcı Suç Nedeniyle Boşanma Davası

Aile birliği içerisinden eşlerden biri; küçük düşürücü, yüz kızartıcı suç işler ve veya haysiyetsiz, ahlaksız bir hayat sürdürür ise, diğer eş bu nedenlerden dolayı boşanma davası açabilir. Utanç verici ve yüz kızartıcı suç işleme nedeniyle boşanma davasında suç işleyen eşe; rezil olan, toplumda aile itibarı sarsılan diğer eş her zaman boşanma davası açma hakkına sahiptir.

Yüz kızartıcı ve küçük düşürücü olarak genel kabul görülen suçlar; ırza geçme veya tecavüz, livata, gasp, hırsızlık, sahtecilik, kaçakçılık, kalpazanlık, zimmet, dolandırıcılık, emniyeti suistimal, hileli iflas gibi suçlarıdır. Bu gibi suçları işleyenlerin eşleri davanın herhangi bir aşamasında boşanma davası açabilir. Bu nedenle dava açmak için tek şart bu suçların evlilik devam ederken işlenmiş olası gerekir.

Terk Nedeniyle Boşanma Davası

Eşlerden biri, aile biriliğinin sorumluluklarını yerine getirmemek amacıyla diğer eşi terk etmesi veya haklı gerekçesi olmadan birlikte yaşadıkları eve en az altı ay gelmediğinde, diğer eşin talebi üzerine hakimin bildirmesi ve uyarısı sonucunda diğer eşin iki ay içerisinde geri dönmeyen eşe terk nedeniyle boşanma davası açabilir.

Eşi aile birliği ortak evi terk etme zorunda bırakan veya haklı ve makul bir gerekçesi olmayan eve dönmesini engelleyen veya zorlaştıran eş de terk etmiş sayılır. Terk, mutlak boşanma nedenidir.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası

Evlilik birliği içerisinde eşlerden biri akıl hastalığına yakalanması sonucunda aile hayatı diğer eş için yaşanmaz duruma gelmesi ve akıl hastalığının tedavi edilme ihtimalinin olmaması durumunda diğer eş akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açabilir. Akıl hastalığının tedavi edilemeyeceği resmi sağlık kurulu heyet raporuyla tespit edilmelidir.

Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası; evlenmeye engel teşkil edecek cinsten bir akıl hastalığıysa, bu hastalığın evlilikten sonra ortaya çıkmış olmalıdır. Yoksa evlilikten önce evlenmeye engel akıl hastalığının bulunması halinde ve bu evlilik mutlak butlan ile batıdır, yani evlilik ise resmi sağlık kurulu raporu ile anlaşılmadıkça kesin evlenme engellerinden biridir.

Buna rağmen evlenme gerçekleşmişse bu evlenme mutlak butlanla batıldır. Yani bu evlilik hukuki olarak gerçekleşmemiş olup iptal ettirilebilir. Bu durumda akıl hastalığı nedeniyle boşanma davasından söz edilmez çünkü hukuki olarak bu evlilik gerçekleşmemiştir.

Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davası

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davası

Evlilik birliği veya aile birliği, birlikte yaşamın devam ettirmelerini eşlerden beklenmeyecek derecede aile birliğinin temelinden sarsılması durumunda, eşlerden her biri evlilik birliğinin sarsılması veya şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açabilir.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması veya şiddetli geçimsizlik; genel boşanma sebeplerindendir. Yani aile birliğinde olmuş herhangi bir olaydan veya olaylardan boşanma davası açılabileceği anlamı gelir. Bu sebepten boşanma davası açılması, olayları bir kalıba sokmadan evlilik içresinde olan herhangi bir olay evliliği sürdürülemez hale getirdi ise dava açılabileceğini gösterir.  Çekişmeli boşanma davalarının %90’ını evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle açılmıştır.

Günümüzde aile birliği içerisinde; eşler arasında tartışmalar yaşamakta, kavgalar olmakta ve çok değişik problemler baş göstermektedir. Ancak eşler arasındaki problemler aile birliğinin devamını olanaksız kılmıyorsa boşanmaya kalkışmayacaklardır.

Aile birliği veya evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında; bir problem meydana gelmiş ve bu problem evlilik birliğinin devam ettiremeyecek şekilde eşlerden biri veya her ikisinin tahmin edilmeyecek şekilde sarsmış olmalıdır.

Aile birliğini etkileyen olay, her iki eş için farklılık arz edebilir. Eşlerden birisi için çok önemli hayati olan bir olay diğer eşi çok etkilememiş olabilir, durumun değerlendirmesini hâkim tanık ifadelerine göre tespit eder.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması her evlilik için farklılık gösterebilir. Şiddetli geçimsizlik sebebi olarak evlilik birliği içinde yaşanmış olan; cinsel tatmin sağlanamaması, evlilikten sonra iki ay geçmesine rağmen kızlığın bozulmaması, yatak sırlarının ifşa edilmesi, eşi küçük düşürme, temizlik kurallarına riayet etmeme duş almama, kumar ve kötü alışkanlıklar yüzünden aileyi sıkıntıya düşürme.

Kocaya ev işleri yaptırma, aşırı kıskançlık, aşırı biçimde borçlanma eve haciz gelmesine neden olma, çalışmak istememe, sürekli huzursuzluk kavga, evlilik yükümlülüklerini yerine getirmeme gibi her evliliğin sosyal ve ekonomik durumuna göre farklılık gösteren olaylardır. Bu gibi olaylar sebebiyle evlilik birliği veya aile birliği temelinden sarsılmış ise eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Fiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma Davası

Fiili ayrılık nedeniyle boşanma mutlak bir boşanma gerekçesidir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenleri arasındadır. Herhangi bir boşanma gerekçesiyle açılmış boşanma davasını mahkemece reddedilmesiyle tekrardan aile birliğinin kurulamamış olması sonucunda fiili ayrılık nedeniyle boşanma davası açılabilir.

Boşanma davası reddedildikten sonra üç yıl içerisinde aile birliği her ne sebepten olursa olsun tekrardan kurulamazsa aile birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin talebi üzerine mahkeme boşanmaya karar verir.

Boşanma Süreci Nasıl Olur?

Boşanma davasında süreç; dava dilekçesinin hazırlanması ve mahkemeye sunulmasıyla başlar. Mahkemeye sunulan dilekçeyi taraflara tebliği eder. Mahkeme kolluk kuvvetlerinden taraflar hakkında sosyal ve ekonomik durumları hakkında araştırma yaptırır (ESD araştırması). Davalı taraf cevap dilekçesini vermesi üzerine, boşanma davası açan eş diğer eşin cevap dilekçesine karşılık iddialarına cevap verir, diğer eş cevaba cevap dilekçesiyle sürer.

İncelemeyi tamamlayan mahkeme taraflara duruşma tarihi ve yerini bildiren tebliğini yapar. Mahkeme gününde hâkim tarafları dinler hazır bulunan tanıkların ifadesini alır ve diğer delillerin toplanmasına karar verir.

Delillerin toplanması ve tanıkların dinlenmesinden sonra mahkeme esasa ilişkin ifadelerin sunulmasıyla mahkeme kararını verir taraflara tebliğ eder. Bundan sonra süreç, mahkeme gerekçeli kararını taraflara tebliğ eder ve istinaf veya temyiz süreci başlar.

Boşanma kararı kesinleşince ve ilgili nüfus müdürlüğüne mahkeme kararının işlenmesi ile boşanma tamamlanır.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davalarında ilk evvel dava dilekçesinin mahkemeye sunulması gerekmektedir. Süreç bu işlem ile başlamaktadır. Bu prosedürün ardından dilekçesi incelenerek dava kabulü yapılacaktır.

Bundan ardından cevap dilekçesi hazırlanacak ve cevaba verilen cevap dilekçesinin ardından duruşma görülecek ve tanıkların dinlenmesi ve kanıtların incelenmesi ile esasa değin beyanların sunulması ile süreç devam edecektir.

Duruşmalar ardından gerekçeli hükmün açıklanması ve temyiz gibi süreçler görülecektir. Tüm bunların nihayetinde hükmün netleşmesi ile nüfus müdürlüğüne gidilerek kayıtlar yeniden işlenecek boşanma davası süreci bitirilmiş olacaktır.

Boşanma Davası Nereden Nasıl Açılır?

Boşanma davası, boşanma dilekçesinin üç nüsha olarak hazırlanarak kişinin ikametgah adresinin bağlı bulunduğu aile mahkemesine başvurarak davayı açabilir. Eğer aile mahkemesi yoksa ikametgah adresinin bağlı bulunduğu asliye hukuk mahkemesinde açılır.

Dava dilekçesindeki şekil şartlarına dikkat edilerek hazırlanmış dilekçenin mahkemeye verilerek mahkeme harcının yatırılmasıyla boşanma davası açılmış olur.

Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Boşanma dava dilekçesinde kanununda belirtilmiş olan usul ve esaslara uyulması zorunludur. Boşanma dava dilekçelerinde uyulması gereken usul ve esasların dışında hak mahrumiyeti olmaması için yer alması gereken farklı iade ve dikkat çekilmesi gereken durumlar vardır.

Boşanma dava dilekçesinin hazırlanmasındaki usul ve esaslara dikkat edilmemesi durumunda davanın kabul edilmemesi ve davanın hiç açılmamış kabul edilmesine karar verilebilmektedir. Boşanma dava dilekçelerinin hazırlanmasında davanın açılma sebebi uğranılan zararın boyutları mahkemeye hitap şekli çok önemli sonuçlar doğuracak etkenlerdir.

Boşanma Davası İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Boşanma davası açmak için gerekli evrak; usulüne uygun hazırlanmış dava dilekçesinden üç nüsha ile birlikte T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı ve iddialarını ispatlayacak diğer evraklardır.

Mal paylaşımı gibi durumlar olursa eğer daha sonradan verilmek üzere evlilik birliği içerisinden edinilmiş mallar ait resmi evraklardır.

Şiddet Görenler Eş Ne Yapmalı?

Evlilik birliği içerisinden eşinden şiddet gören, zulme uğrayan eş en yakın polis karakoluna, eğer kırsal bölgede yaşıyor ise jandarma karakoluna başvurarak yaşadığı olayı kayıt altına aldırmalı ve resmi görevliler aracılığıyla hastaneye giderek darp raporu almalıdır.

Boşanma Davasında Her İki Eş de Mahkemeye Gitmek Zorunda mıdır?

Anlaşmalı boşanma davalarında eşlerin irade beyanlarını mahkeme huzurunda ifade etmeleri gerekmektedir.

Ancak çekişmeli boşanma davalarında tarafların mahkemeye gitmek zorunda değillerdir avukatları aracılığıyla temsil edilebilirler. Ancak her iki dava türünde de dava takip edilmez ise davanın düşme ihtimali vardır.

 Taraflar Boşanma Dava Duruşmasına Bizzat Katılmak Zorunda Mıdır?

Anlaşmalı boşanma davası duruşmasına taraflar bizzat kendileri katılmak durumundadır. Ancak çekişmeli boşanma dava duruşmalarına avukatları aracılığıyla temsil edilebilirler.

Taraflar Boşanma Dava Duruşmasına Gitmezse Ne Olur?

Boşanma dava duruşmasında bulunulmaması ve boşanma avukatı tarafından temsil edilmemesi durumda dava düşer. Boşanma davasına gidilmemesi veya boşanma avukatı tarafından temsil edilmemesi durumunda düşen davayı yeniden açma hakkı yoktur.

Boşanma Davası Açmak İçin Avukat Tutulması Gerekir mi?

Dava ehliyetine sahip her birey kendi haklarını bütün mahkemeler önünde taraf olmaya işlerini takip etmeye hakkı vardır. Ancak boşanma davalarında taraflara sorumluluk yükleyen davalar olduğu için mahkeme sonucunda ciddi mağduriyetlere yol açabilir.

Bu mağduriyete  uğramamak için, bireylerin haklarını karşı taraftan tam alabilmesi için, ortak çocuklarının haklarını koruyabilmek için, maddi ve manevi tazminatlarını alabilmek için boşanma alanında uzman boşanma avukatlarından yardım almak çok önemlidir.

 Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Velayet konusunda mahkemelerin en çok dikkat ettiği çocukların menfaatidir. Çocukların yaşlarına ve cinsiyetlerine göz önünde tutularak, tarafların sosyal ve ekonomik durumları incelenmektedir.

Tarafların aile ve akraba ilişkileri de göz önünde bulundurularak çocuğun menfaati en fazla olacak şekilde velayet konusunda karar verilmektedir.

Yoksulluk ve İştirak Nafakası Nedir?

Nafaka; evliliğin son bulması sebebiyle yoksulluğa düşecek eş ve çocuklar için hayatlarını idame ettirmeleri için, eşlerin sosyo-ekonomik durumlarına göre belirlenen aylık veya toplu ödemelerdir.

Boşanma Davasında Tazminat Nasıl Belirlenir?

Boşanma davaların mahkemenin verdiği karara göre boşanmanın gerçekleşmesinde daha az kusuru olan tarafın daha fazla kusuru olan taraftan tazminat isteye bilmektedir.

Bu tazminat maddi kayıplar yaşanması durumunda maddi tazminat, kişilik haklarının ihlali durumunda ise manevi tazminat olmaktadır. Kusurları eşit olan eşler birbirlerinden tazminat talep edemezler.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürede Biter?

Anlaşmalı boşanma davaları başvurulan mahkemenin iş yükü ve şehrin nüfus yoğunluğuna göre değişside yaklaşık iki üç ay gibi kısa bir sürede tamamlanır ve kesinleşir.

Çekişmeli boşanma davalarında daha farklı durumların olması nedeniyle 10-12 ayda karara bağlanıyor. Kesinleşmesi temyiz birlikte yaklaşık 18 -20 ayda sonuçlanıyor

En Kısa Yoldan Nasıl Boşanabilirim?

Boşanma davaları eşlere sorumluluk yükleyen davalardır. Bu sebeptendir ki boşanma davasında önemli olan kişinin haklarını tam olarak alabilmesi sorumluluklarını en aza indirmesidir.

Medeni kanunda yapılan değişikliklerle evlilik birliği içerisinden kazanılmış olan mal ve haklarda eğer evlilik sözleşmesi yok ise ortaklık mevcuttur. Bu hakların tam olarak alınması boşanma davasında öncelikli konulardandır.

Boşanma Davasını Kimin Açması Avantajlıdır?

Boşanma davasında; davayı kimin açtığını önemi yoktur, bütün mahkemelerde olduğu gibi iddialarını ispat edebilecek eşin boşanma davası açması önemlidir. Ayrıca her eşin boşanma davası açma hakkı vardır, açılan davaya karşı boşanma davası da açılabilir.

Boşanma davasında avantajlı taraf iddialarını ispat edecek haklarını en iyi şekilde savunacak taraftır. Son yıllarda mahkemeler tarafından verilen yüksek manevi tazminatlar için; boşanma davası açan tarafların haklarını en iyi şekilde savunmaz ise yüksek manevi tazminatlar ödemek durumunda kalabilir.

Boşanma Davalarında Hakim Davayı Reddedebilir Mi?

Mahkemelerde çekişmeli boşanma davasının açıldığında, boşanma için yasalarda belirtilen geçerli nedenlerin mahkemeye ispat edilmesi gerekmektedir.

Taraflardan birisinin bu sebebi mahkemeye kanıtlayamadığı durumda boşanma gerçekleşmez. Eşler arasında boşanmanın anlaşmamak ve geçinememek olması ve bu sebeple boşanmak anlaşmalı boşanma davalarında olmaktadır. Çekişmeli boşanma davalarında yasalarda belirtilen sebeplerden birinin gerçekleşmesi gerekmektedir.

3 Yıl Ayrı Yaşanınca Mahkeme Hemen Boşar Mı?

Bu halk arasında bilinen ancak yanlış olan bir bilgidir. Boşanma konusunda ayrı yaşamak bir boşanma sebebi olabilmektedir. Ancak hemen veya otomatik olarak boşanmak söz konusu değildir. Evlilik birliği kendiliğinden bitmez. Mahkemeye başvurup dava açmak gerekmektedir.

Boşandıktan Hemen Sonra Evlenilebilir mi?

Boşanma davası kesinleşmesi sonrasında kararın nüfus kütüğüne işletilmesinden hemen sonra erkek tarafı hemen evlenebilir. Ancak kadınların hamile olma ihtimaline binaen bekleme süresini diğer bir deyişle iddet süresini doldurmaları gerekir.

İddet süresi boşanma tarihinden sonraki üç yüz gündür. Fakat hastane raporuyla hamile olmadığını ispat eden kadın bu süreyi beklemeden de evlenebilir.

Erkeğin savunmasında, kadının erkeğin ekonomik durumunu ve erkeğin ailesiyle birlikte yaşayacaklarını bildiğini, kadına her hangi bir eziyet yapılmadığını, kadının sonra huysuzluk ve kapris yapmaya başladığını, evi terk ettiğini, kül tablasının kadına değil sehpaya çarpıldığını, nafaka bedelinin çok yüksek olduğu için itiraz etmiştir.

Ancak tanık beyanları ve tüm dosya kapsamından, birlikte yaşanılan evde, taraflardan başka, erkeğin annesi, ablası ve ablasının üniversiteye ve liseye giden iki erkek çocuğunun bulunduğu, birlikte yaşam sırasında, davalı davacı kadın ile, kayınvalidesi ve görümcesi arasında sorunlar yaşandığı ve kadının ayrı bir eve çıkmak istediği anlaşılmaktadır. Son olayda, erkeğin, kadının, kayınvalidenin, görümcenin içinde bulunduğu bir tartışmanın yaşandığı, görümcenin sinirlenip küllüğü yere fırlattığı, kadının ailesini arayıp çağırdığı, ailesi geldiğinde, erkeğin işte bulunduğu sırada kayınvalidenin kadını ve ailesini evden kovduğu bu şekilde tarafların ayrı yaşamaya başladıkları görülmektedir.

Olaylara göre evlilik birliğinin, devamı eşlerden beklenmeyecek derecede, temelinden sarsıldığı kuşkusuzdur. Ne var ki, bu sonuca ulaşılması tamamen, bağımsız bir ev temin etmeyen ve ailesinin eşine müdahalesine sessiz kalan davacı davalı erkeğin tutum ve davranışlarından kaynaklanmış olup, davalıya atfı mümkün hiçbir kusur gerçekleşmemiştir. Açıklanan sebeplerle, boşanmaya karar verilmiştir.

Diğer makalelerimiz  Boşanma Avukatı  Ankara sayfamızda ulaşarak inceleyebilirsiniz.

659 SORULAR

 1. BENGÜ DÖNMEZTÜRK dedi ki:

  Boşanma Avukatı Ankara Ücreti Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 2. IRAZ CİVAN dedi ki:

  Boşanma Avukatı Ankara Ücreti Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 3. HAMZA ATAOĞLU dedi ki:

  Boşanma Avukatı Ankara Ücreti dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 4. ASLIHAN SALİHOĞLU dedi ki:

  Boşanma Avukatı Ankara Ücreti Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 5. SEYFETTİN İLHAN dedi ki:

  Boşanma Avukatı Ankara Ücreti Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 6. GAMZEGÜL HARMANBAŞI dedi ki:

  Boşanma Avukatı Ankara Ücreti Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 7. VOLGA ÖZTÜRK dedi ki:

  Boşanma Avukatı Ankara Ücreti Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 8. AYŞIN ALTINDAŞ dedi ki:

  Boşanma Avukatı Ankara Ücreti Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 9. BARAN PUSTU dedi ki:

  Boşanma Avukatı Ankara Ücreti Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 10. NESİBE GÖÇER dedi ki:

  Boşanma Avukatı Ankara Ücreti hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 11. AYŞEGÜL ONAR dedi ki:

  Boşanma Avukatı Ankara Ücreti Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 12. MİRAY SEÇEN dedi ki:

  Boşanma Avukatı Ankara Ücreti Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 13. MİNA GÜNTÜRK dedi ki:

  Boşanma Avukatı Ankara Ücreti Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 14. NİLAY ERDURAN dedi ki:

  Boşanma Avukatı Ankara Ücreti Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 15. HANDE SÜRER dedi ki:

  Boşanma Avukatı Ankara Ücreti Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 16. KIVILCIM ALTAN dedi ki:

  Boşanma Avukatı Ankara Ücreti hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 17. GÖKTUĞ ŞARE dedi ki:

  Boşanma Avukatı Ankara Ücreti dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 18. DUYGU GÜNDEBAHAR dedi ki:

  Boşanma Avukatı Ankara Ücreti Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 19. MAHDİ DOĞUŞ dedi ki:

  Boşanma Avukatı Ankara Ücreti Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 20. RUŞEN AYDOĞMUŞ dedi ki:

  Boşanma Avukatı Ankara Ücreti Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 21. BERFU KAYMAZ dedi ki:

  Boşanma Avukatı Ankara Ücreti Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 22. GÜROL ÖCALAN dedi ki:

  Boşanma Avukatı Ankara Ücreti Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 23. ÖZNUR EŞİNGEN dedi ki:

  Boşanma Avukatı Ankara Ücreti Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 24. EDA ÖZER dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Boşanma Avukatı Ankara Ücreti hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 25. BENAY KURBAN dedi ki:

  Boşanma Avukatı Ankara Ücreti Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 26. TALHA AKKAN dedi ki:

  Boşanma Avukatı Ankara Ücreti Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 27. MAKBULE İLTER dedi ki:

  Boşanma Avukatı Ankara Ücreti Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 28. SİNAN TURP dedi ki:

  Boşanma Avukatı Ankara Ücreti Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 29. SİNAN TURP dedi ki:

  Boşanma Avukatı Ankara Ücreti Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 30. NAİLE ALPARSLAN dedi ki:

  Boşanma Avukatı Ankara Ücreti Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 31. RAMAZAN KONUR dedi ki:

  Boşanma Avukatı Ankara Ücreti Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 32. ERGUN YÜREKTEN dedi ki:

  Boşanma Avukatı Ankara Ücreti Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 33. TOYGUN DIŞBUDAK dedi ki:

  Boşanma Avukatı Ankara Ücreti Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 34. ATAKAN ELDEM dedi ki:

  Boşanma Avukatı Ankara Ücreti dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 35. SAADET TAŞ dedi ki:

  Boşanma Avukatı Ankara Ücreti Davayı açma şartları nelerdir..

 36. ERİM TEMÜR dedi ki:

  Boşanma Avukatı Ankara Ücreti Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 37. İSMAİL ÖZAKGÜN dedi ki:

  Boşanma Avukatı Ankara Ücreti Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 38. ŞÜKRÜ YOZGAT dedi ki:

  Boşanma Avukatı Ankara Ücreti Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 39. FEYZA SEZİKLİ dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Boşanma Avukatı Ankara Ücreti hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 40. YUNUS SARAL dedi ki:

  Boşanma Avukatı Ankara Ücreti Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 41. EREN BÜYÜKBAŞ dedi ki:

  Boşanma Avukatı Ankara Ücreti Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 42. ÖZGÜNCAN DİLİPAK dedi ki:

  Boşanma Avukatı Ankara Ücreti Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 43. SULTAN ULUTAN dedi ki:

  Boşanma Avukatı Ankara Ücreti Davayı açma şartları nelerdir..

 44. İHSAN SEÇKİN dedi ki:

  Boşanma Avukatı Ankara Ücreti Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 45. EFKAN AKDENİZ dedi ki:

  Boşanma Avukatı Ankara Ücreti Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 46. ERDAL EDİZ dedi ki:

  Boşanma Avukatı Ankara Ücreti hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 47. ELANUR GAZEL dedi ki:

  Boşanma Avukatı Ankara Ücreti Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 48. SERHAN BEKTAŞ dedi ki:

  Boşanma Avukatı Ankara Ücreti Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 49. FATİME ÇAMURSOY dedi ki:

  Boşanma Avukatı Ankara Ücreti Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 50. RÜYA DİKER dedi ki:

  Boşanma Avukatı Ankara Ücreti Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri