Bankaya Tazminat Davası

banka aleyhine tazminat davası

Bankaya Tazminat Davası

Bankanın müşterilerine karşı haksız uygulamaları neticesinde uğranılan zarar neticesinde maddi ve manevi tazminat talep edilebilir. Bankalara karşı açılan tazminat davalarına bakıldığında,  Bankadan çekilen kredi sözleşmesi sırasında imzalanan hayat sigortası poliçesi gereğince ölüm meydana gelmesi sonrası sigortadan poliçe gereğince istenen tazminatın sigorta tarafından ödenmemesi sonrası açılan tazminat örnek verebiliriz. Yada bankacılık işlemlerinden doğan olaylar nedeniyle tazminat davası açılmaktadır.

Bir başka örnek durumda, hesabından bilgisi ve rızası dışında üçüncü kişilerce İnternet bankacılığı kullanılarak ve adı geçenin kullanımında olan ve davacı banka sisteminde de ilgilinin adına kayıtlı bulunan … GSM numaralı cep telefonuna gönderilen mobil onay kodu ile giriş yapılmak suretiyle para transferi yapılması nedeniyle uğradığı zararın Asliye Hukuk Mahkemesinin  sayılı dosyası üzerinden açılan tazminat davası mahkemece kabul edilmiştir.

Bankalara karşı açılan tazminat davalarında, bankaların kusursuz sorumluluğu, bankaların objektif özen yükümlülüğü, bankaların hukuki sorumluluğu, dolandırıcılıkta bankanın sorumluluğu, 5411 sayılı bankacılık kanunu 160. maddesi, objektif özen yükümlülüğü hususları incelenerek açılmasında fayda vardır.

Banka Masraflarının Geri Ödenmesi İcra İnkar Tazminatı

Kredi sözleşmesi öncesinde hazırlandığı belirtilen “Sözleşme öncesi bilgi formunda” tüketiciden alınacak masrafların açıkça belirtildiği ileri sürülmüş ise de, “Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5.maddesinde, Finansmanın türüne göre “Sözleşme öncesi bilgi formunun, sözleşme öncesinde tüketiciye yazılı olarak verilmesi gerektiği ve formun kredi sözleşmesinden 1 iş günü öncesinde imzalanması gerektiği belirtilmiş.

Somut olayda incelenen bilgi formu üzerinde tarih bulunmadığı gibi, komisyon masrafı miktarının da belirtilmediği anlaşılmakta olup, bu nedenle anılan maddenin taraflarca ayrıca ve açıkça müzakere edildiği hususunun kabulüne de olanak bulunmadığı kanaatine karar verilmiştir.

Davalı bankanın tacir olup, yaptığı masrafları tüketiciden isteme hakkı bulunduğu anlaşılmakta ise de, somut uyuşmazlığın tüketici hukukundan kaynaklandığı da gözetildiğinde, bankanın ancak davaya konu kredinin verilmesi için zorunlu, makul ve belgeli masrafları tüketiciden isteyebileceği, ancak davalı bankanın herhangi bir delil ibraz etmediği, mahkemece, konusunda uzman bilirkişiden alınan bilirkişi raporunda da vurgulandığı üzere, davacıya kredi verilmesi sırasında tahsil edilen 5.950.00 TL’nin kredinin verilmesi için banka tarafından yapılması zorunlu, makul ve belgeli herhangi bir masrafa tekabül etmediği anlaşılmıştır.

Davacı eldeki davada, kredi sözleşmesi kapsamında haksız olarak tahsil edilen bedellerin iadesine yönelik icra takibine vaki itirazın iptali ile %20 icra inkar tazminatı istemiş, mahkemece davanın kısmen kabulüne, alacak likit olduğundan %20 icra inkar tazminatının da davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Davalı vekili tarafından sunulan istinaf başvuru dilekçesinde davaya konu alacağın likit olmadığı halde, mahkemece alacağın likit olduğu kabul edilerek %20 icra inkar tazminatına hükmedilmesinin hatalı olduğu ileri sürülmüş ise de, alacağın gerçek miktarı belli sabit veya borçlu tarafından belirlenebilmesi için bütün unsurlar bilinmekte ya da bilinmesi gerekmekte, böylece borçlu tarafından borcun tutarının tahkik ve tayini mümkün ise alacağın likit ve muayyen olduğunun kabulü zorunludur.

İncelenen dosya içeriğine göre de, davaya konu kredi masraflarına ilişkin belgelerin davalı bankada mevcut olduğu, ve bu masrafların bankaca bilindiği veya bilinmesi gerektiği anlaşılmakla, artık dava konusu alacağın likit olduğunun da kabulü gerekmektedir. Hal böyle olunca alacağın likit olduğunun kabul edilmesinde usul ve yasaya aykırı bir bulunmadığı kanaatine varılmıştır.

Banka Çalışanına Özen Borcu Nedeniyle Tazminat Davası

Banka tazminat davalarında bir önemli olayda, hizmet sözleşmesiyle banka çalışanı olan davalıların, hizmet sözleşmesinden kaynaklanan özen borcunu ihlal ederek bankaya zarar verdikleri iddiasına dayalı bir rücuen tazminat davaları açabilmektedir. Bu taraz davalarda hesapların incelenmesi ve banka mevzuatına hakim bilirkişinin bulunması incelenmesi zaman zaman zor olması nedeniyle doğru olmayan kararlar verilebilmektedir.

BANKAYA TAZMİNAT DAVASI YARGITAY KARARLARI

YARGITAY KARARI:  BANKAYA TAZMİNAT DAVASI – BANKANIN HATALI İŞLEMİ SEBEBİYLE MÜŞTERİSİNE MANEVİ TAZMİNAT ÖDENMELİDİR

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi ESAS: 2014/17344  KARAR: 2015/1972

ÖZET: Mahkemece bozmaya uyularak, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davalı bankanın çek hamili olmamasına rağmen davacı hakkında karşılıksız çek keşide etmekten şikayette bulunduğu, şikayet üzerine davacının terk ettiği şirket adresine Tebligat kanunu. 35. maddesi ile tebligat yapılması, bu tebligat sonucu sanığın savunması alınmadan karar verilmiştir. Davalı banka tarafından hatalı tebligat ile bildirimler yapılarak, hatalı işlemler neticesinde gerekçesiz ceza davası ile adli para cezası verilmiştir.

Davacının emniyet güçlerince alıkonulduğu ve yabancı olması sebebiyle çalışma ve oturma izninin tehlikeye girdiği, bankalar nezdinde itibarsız müşteri konumuna düştüğü, davalı bankanın dikkatsiz ve özensiz eylemleri neticesinde davacının maruz kaldığı durumlar nedeniyle manevi tazminat yükümlülüğü altında bulunduğu, davacının maddi tazminata ilişkin herhangi bir delil ve belge ibraz edemediği gerekçesiyle, davacının maddi tazminat talebinin reddine, manevi tazminat talebinin kısmen kabulüne,……..TL manevi tazminatın yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

YARGITAY KARARI:  BANKAYA MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

T.C. YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas:  2014/6472 Karar: 2014/9690 Karar Tarihi: 26.05.2014

MANEVİ TAZMİNAT DAVASI – KARŞILIKSIZ ÇIKAN ÇEKLER – DAVACININ TACİR OLMASI VE ÇEŞİTLİ BANKALARLA İŞ YAPIYOR OLMASI NEDENİYLE HUSUSUN TİCARİ VE MANEVİ HAYATINI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEDİĞİ – DAVANIN KABULÜ – HÜKMÜN ONANDIĞI

ÖZET: Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davacı tarafından davalı bankaya 24.11.2009 tarihinde düzeltme hakkını kullanmak üzere müracaat edildiği, ancak merkez bankasından gelen yazı cevabından da anlaşılacağı üzere bu düzeltme hakkının 15 Nisan 2010 tarihinde merkez bankasına bildirildiği.

Aradaki geçen süreye bakıldığında davacı tarafın mağduriyetinin söz konusu olduğu ve davacının tacir olması ve çeşitli bankalarla iş yapıyor olması nedeniyle bu hususun ticari ve manevi hayatını olumsuz yönde etkilediği, gerekçesi ile davanın kabulüne, … TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, karar verilmiş olması isabetlidir. (5941 S. K. m. 3)

YARGITAY KARARI:  BANKAYA TAZMİNAT DAVASI – MÜŞTERİNİN TALEBİ ÜZERİNE MEVDUAT HESABINI KAPATMAYAN BANKA TAZMİNAT ÖDER

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi ESAS: 2014/19015  KARAR: 2015/4138

ÖZET: Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; hesap açılmasının taraflar arasındaki sözleşmeye uygun olduğu,kredili mevduat hesabından kaynaklanan borç bakiyesinin davacı tarafça nakit olarak yatırılarak borcun sıfırlanmasına.

T.C. Merkez Bankası’na bildirimde bulunulmasının haksız olduğu, haksız bu banka uygulaması sonucunda davacının kredi kullanımında sıkıntılar yaşadığı ve manevi olarak zarara uğradığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile 2.000,00 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davacı yararına davalıdan tahsiline, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiştir.

Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir. Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, taraf vekillerinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, taraf vekillerinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA,

YARGITAY KARARI:  BANKAYA TAZMİNAT DAVASI

T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas:  2013/2745 Karar: 2013/10895 Karar Tarihi: 30.04.2013

TAZMİNAT DAVASI – DAVACI HAKKINDA DAVALI BANKANIN HAKSIZ İŞLEMLERİ SEBEBİYLE OLUMSUZ KAYIT OLUŞTURMAK SURETİYLE DAVACININ MAĞDURİYETİNE SEBEBİYET VERİLDİĞİ – UYGUN BİR MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Mahkemece davacı hakkında davalı bankanın haksız işlemleri sebebiyle olumsuz kayıt oluşturmak suretiyle davacının mağduriyetine sebebiyet verildiği, bu durumun ise davacının kişilik haklarını zedelediği dikkate alınarak takdir edilecek uygun bir manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken aksi düşüncelerle manevi tazminat talebinin reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. (6098 S. K. m. 49)

YARGITAY KARARI:  BANKAYA TAZMİNAT DAVASI – BANKANIN MÜŞTERİ HESABINA HAKSIZ YERE BLOKE KOYMASI NEDENİYLE  MANEVİ TAZMİNAT

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi ESAS: 2014/15211  KARAR: 2015/478

ÖZET: Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda, davalı banka davacının tutuklanmasının akabinde davacının hesaplarına Genel Kredi Sözleşmesinin 62. maddesi uyarınca bloke koymuş ise de, MK’nun 2. maddesi ile bağdaşmadığı, tutuklanma bir tedbir olup henüz bankanın alacağının tehlikeye düşüp düşmediği belli değilken hesaba bloke koymanın iyi niyet kuralları ile bağdaşmadığı.

Davacının tutuklanmasından sonra eczanenin işleri için lazım olan paranın bloke nedeniyle çekilemediği, bankanın yaşattığı mağduriyetten dolayı davacının manevi olarak elem, üzüntü ve ısdırap çektiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir. Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmaması ile sözleşme tarihi dikkate alındığında.

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren TBK’nın 20 ve devamı maddelerinde düzenlenen genel işlem şartlarına ilişkin hükümlerin somut olaya uygulanması mümkün değil ise de davacının tutuklanmasının hemen ertesi günü davalı banka yönünden risk doğduğu kanıtlanmadan davacının hesaplarına bloke konulmasında davalı bankanın kusurlu bulunmasına göre davalı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

13 SORULAR

 1. ÇAĞLA LEVENT dedi ki:

  Bankaya Tazminat Davası Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 2. SEVTAP BOZER dedi ki:

  Bankaya Tazminat Davası Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 3. NURİYE ASAR dedi ki:

  Bankaya Tazminat Davası Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 4. ÜMİT BASKAK dedi ki:

  Bankaya Tazminat Davası Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 5. UMUTCAN HAKYEMEZ dedi ki:

  Bankaya Tazminat Davası Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 6. AYDAN LEMLİOĞLU dedi ki:

  Bankaya Tazminat Davası Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 7. UĞURKAN HEKİMAN dedi ki:

  Bankaya Tazminat Davası Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 8. NEŞE İNCEKARA dedi ki:

  Bankaya Tazminat Davası Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 9. DENİZHAN CİNDORUK dedi ki:

  Bankaya Tazminat Davası Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 10. ÇETİN TEPECİK dedi ki:

  Bankaya Tazminat Davası hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 11. BATURAY KOCATÜRK dedi ki:

  Bankaya Tazminat Davası Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 12. AYBÜKE SOYASLAN dedi ki:

  Bankaya Tazminat Davası bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 13. SAADET SOLAK dedi ki:

  Bankaya Tazminat Davası Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri