Babalık Davası Nasıl Açılır

Babalık Davası Nasıl Açılır

Babalık Davası Nasıl Açılır

Türk Medeni Kanunu kapsamında doğum ardından ana ve çocuk arasında kurulmakta olunan soy bağı, çocuk ile baba arasında da uygulanıyor. Türk Medeni Kanunu çerçevesinde ana ile evlilik, tanıma ya da hakim hükme ya da evlat edinme şeklinde uygulanıyor.

Babalık davası nasıl açılır konusuna verilen bir karar da; TMK 295 maddesinde açıkça belirtildiği üzere başka bir erkekle soybağı bulunan çocuğun bu bağ kaldırılmadıkça tanınamayacağı, davanın babalık davası olarak değerlendirilmesi halinde ise TMK 301 maddesinde belirtildiği üzere davanın ana ve çocuk tarafından açılmasının gerektiği, gerçek baba olduğunu iddia eden kişi tarafından babalık davası açılamayacağı gerekçesi ile davanın reddine karar verilimiştir.

Günümüz Türk Medeni Kanunu çerçevesinde baba ağı uygulamalarında mevcut olan hakim hükmü, babalık davası şeklinde geçerli olmamaktadır. Özellikle babalık davasını kimler açabilir sorusunda evlilik dışı doğmuş olan çocuğun ya da annesinin başvurusu ile çocuğun babası tarafından mahkemeye yapılacak başvuruların ardından mahkeme tarafından alınan karar ile hükmen tespit edilebilmesi hedefi ile uygulanmak hedefi ile açılan dava türlerinden birisidir.

Babalık davası kapsamında doğmuş olan çocuğun annesi tarafından açılabilmesi mümkündür. Çocuğa yönelik olarak kayyum ataması gerçekleştirilmiş ise kayyım tarafından da dava açılabilmesi söz konusu olabilmektedir. Bu noktada babalık davaları, babalık davası kime karşı açılır sorusunda babaya yönelik olarak açılmakta ve Türk Medeni Kanunu’nun 301/2 uyarınca eğer babanın vefatı söz konusu ise mirasçılarına yönelik olarak açılmaktadır.

Babalık davası hakkında verilen bir kararda; çocuğun “evlilik içinde doğmuş olması” sebebiyle davalı … ile soybağı ilişkisi mevcuttur (TMK. m. 285). Çocuğun nüfusa tescil edilmemiş olması, bu durumu değiştirmez. Babalık davası açma hakkı anaya ve çocuğa tanınmış (TMK. m. 301/1) olup, baba olduğunu iddia eden kişinin “babalık davası” açma hakkı bulunmamaktadır.

O, ancak Türk Medeni Kanununun 291. maddesinde sayılan hallerde “soybağının reddi” davası açabilir. Davacı, küçüğün babası olduğunu iddia ettiğine göre, dava, küçükle davalı … arasında kurulmuş bulunan soybağının reddi isteğini de ihtiva ediyor ise de, Türk Medeni Kanununun 291. maddesinde gösterilen haller bulunmadığına göre, soybağının tespiti istemli babalık davasının bu nedenle reddi gerekmektedir.

Babalık Davasında Zamanaşımı Olur Mu?

Türk Medeni kanun da babalık davası süre zaman aşımı uygulanabilmesi yönündeki hükme yönelik olarak Anayasa Mahkemesi’ne 2012 senesinde bir başvuru gerçekleştirerek, söz konusu hükmün iptal edilmesi talebi gerçekleştirilmişti. Ayrıca bu hüküm kapsamında çocuk ile başka bir erkek arasında soy bağının yok edilmesinin ardından babalık davası açılması için 1 yıllık süreç uygulanmaktadır. Anayasa Mahkemesi tarafından da 2012 yılnda gerçekleştirilen iptal talebi haklı görülmüş ve TMK’de yer alan bu hükmün iptal edilmesi yönünde bir karar alınmıştı.

Meclis tarafından bu iptal edilen hükme yönelik olarak yeni bir düzenlemenin gerçekleştirilmemesi üzerinde Anayasa Mahkemesi tarafından 2013 senesinden itibaren artık babalık davasında zaman aşımının söz konusu olduğu hükümler uygulanmıyor.

Babalık davası zaman aşım konusunda verilen örnek karar da; Resmi Gazete`de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe gireceğinin kararlaştırılması sebebiyle, ikinci fıkrayla ilgili iptal hükmü 07.03.2012 tarihinde, dördüncü fıkrayla ilgili iptal hükmü ise 21.07.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarından sonra, çocuk tarafından açılan babalık davası zamanaşımı artık herhangi bir hak düşürücü süre söz konusu değildir.

O halde mahkemece, Türk Medeni Kanununun 301/3. maddesi gereğince davanın … ve Cumhuriyet savcısına ihbar edildikten sonra işin esasının incelenip iddia ile ilgili taraf delillerinin toplanması, … incelemesinin yapılması, bütün delillerin birlikte değerlendirilmesi ve oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken bu husus nazara alınmadan “hak düşürücü süre geçtiğinden” bahisle davanın reddine karar verilmesi doğru bulunmamıştır.

Babalık Karinesi Nedir?

Türk Medeni Kanunu’nun 302.maddesi içeriğinde babalık karinesi düzenlemesi gerçekleştirilmiş, babalığın karinesine yönelik olarak söz konusu davaların çocuğun doğumu öncesindeki 300 gün ila 180. Gün arasında anne ile cinsel ilişki de bulunmuş olması babalığa karine olarak görülür. Ancak söz konusu karine aksinin ispatı mümkün olabilen karine türlerinden birisidir.

Özellikle de baba tarafından mevcut olan belgeler eşliğinde çocuğun babası olmasının olanaksız olduğunu ya da başka bir erkeğin çocuğun babası olması olasılığının daha yüksek olduğunu kanıtlaması durumunda karinenin çürütülmesini sağlamış olmaktadır. Bu noktada deneyimli ve profesyonel avukatlık desteğinin alınması özellikle ispat gibi son derece zorlayıcı durumların söz konusu olduğu davalarda daha hızlı ve daha kesin sonuçların alınabilmesi mümkün olabiliyor.

Babalık Davasında Mali Yönden Anne Hakları

Türk Medeni Kanunu’nun 304.maddesi dahilinde annenin babalık davası ardından söz konusu babadan ne doğrultuda gider karşılamalarını talep edebileceği yönündeki listeyi belirlemiştir. Buna göre anne tarafından babalık davası sonrasında babadan;

*Doğum giderleri

*Doğumdan önce olan ve doğumdan sonra olan altı haftalık sürecin geçim giderleri

*Hamilelik ve doğumun oluşturmuş olduğu her tür diğer giderler talep edilebiliyor.

Örnek kararda yukarıda belirtilen konu hakkında verilen karar da, babalık davası ile birlikte bu davanın eki niteliğinde olan nafaka ve Türk Medeni Kanununun 304. maddesinde düzenlenen mali hak (doğum masrafları, doğum öncesi ve sonrası bakım giderleri vs.) talebinde bulunmuştur.

Bu talepler babalık davasının eki niteliğinde olduğundan maktu olarak tek karar ve ilam harcı ile davacı lehine tek maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken taleplerin kabul edilmesi nedeniyle her bir talep için davacı yararına ayrı ayrı vekalet ücretine ve harca hükmedilmesi,

Babalık Davasında Manevi Tazminat Talebi

Babalık davası sonrası tazminat konusuna açıklık getirmek gerekirse Babalık davalarında manevi tazminata ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Davacı kadının manevi tazminat talebi, babalık davasında yetkili mahkeme olan aile mahkemelerinin görevi kapsamında olmayıp, genel mahkeme olan…. babalık davasında yetkili mahkemeasliye hukuk mahkemesinin görevi dahilindedir.

4 SORULAR

 1. Bilgi Karar 1 dedi ki:

  Babalık Davası Nasıl Açılır, davanın gerçeğe aykırı oluşturulan nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davasında mahkemece hiçbir kuşku ve duraksamaya yer bırakmaksızın doğru sicil oluşturmak zorunluluğu bulunduğundan, taraflar ve tanık beyanları ile yetinilmeyip, iddialar ile ilgili olarak… testi yaptırılıp alınacak rapor ile toplanacak deliller birlikte değerlendirilip bir karar verilmesi gerekirken eksik incleme ve araştırma sonucu davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.

 2. Bilgi Kurdu dedi ki:

  Babalık Davası Nasıl Açılır; görevli mahkemede babalık davası açması ve haklarını savunması için …’in kayyım olarak atanmasına karar verilmesini istemiştir.

  Mahkemece, hali hazırda açılmış herhangi bir dava olmadığı, kayyımlık davasının ancak açılmış olan babalık davasından alınacak yetki ile açılabileceği, bu aşamada küçüğe kayyım atanamayacağı gerekçesiyle davacının davasının hukuki yarar yokluğundan reddine karar verilmesi üzerine; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

 3. Bilgiçler Burda dedi ki:

  Nüfus kayıt düzeltme davası olup asliye hukuk mahkemesi görev alanında kalmaktadır. İkinci talep olan….’dan olma 28.02.1917 doğumlu …. gerçek baba olduğunun tespiti talebi ise biyolojik anne …, evlilik ilişkisi olmadığından Türk Medeni Kanunu’nun 301. maddesi kapsamında babalığın hükmen tespiti niteliğindedir.

 4. FEYZA TOPUKSAK dedi ki:

  Babalık Davasında tespit, çocuğu olarak kaydedildiği, bu kaydın doğruyu yansıtmadığı ileri sürülerek gerçek annesinin…, gerçek babasının da 1918 doğumlu.. olduğunun tespit edilerek nüfus kayıtlarının buna göre düzeltilmesi istenilmiştir.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri