Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Dilekçe bir davanın açılacağı zaman uyuşmazlığı, davacının iddiasını, iddiasının dayandığı vakaları içeren bir bütündür. Bir örnek verirsek insan vücudunun iskeleti diyebiliriz. Dilekçe safhası her dava için oldukça önem arz etmektedir. Dilekçe konusunu davanın türüne göre farklı kanunlar düzenler. Özel hukuk davalarının usulünü inceleyen ve düzenleyen kanunumuz Hukuk Muhakemeleri Kanunudur. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 119. Maddesinde kanun koyucu özel hukuk davalarını açarken nasıl bir dilekçe yazılması gerektiği, içeriğinde neler olması gerektiğini ifade etmiştir.

Özel Hukuk ve Anlaşmalı Boşanma Davalarında Dilekçe Yazımı İçin Kurallar:

HMK m.119’a göre’(1) Anlaşmalı Boşanma Dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:

  1. Mahkemenin adı.
  2. Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.
  3. Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.
  4. Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.
  5.  Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri
  6. Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıalarının sıra numarası altında özetleri
  7. İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.
  8. Dayanılan hukuki sebepler
  9. Açık bir şekilde talep sonucu
  10. Davacının varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası

(2) Birinci fıkranın a, d, e, f ve g bentleri dışında kalan hususların eksik olması halinde, hakim davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir. Bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması halinde dava açılmamış sayılır.’

Boşanma Davası Dilekçesi Yazımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Hukuk Muhakemesi Kanunun 119. Maddesi doğrultusunda bir anlaşmalı boşanma dilekçesi verildiğinde öncelikle şu hususu belirtmeliyim ki iki taraf da dilekçe verebilir veya bir tarafın verdiği dilekçeyi diğer taraf aynen kabul eder. Bu hususu belirttikten sonra dava dilekçesinin yazımına geçtiğimizde dilekçeyi yazacak taraf anlaşmalı boşanma şartlarını gerçekleştirdiğini Medeni Kanunun 166. Maddesinin 3. Fıkrasında hükme bağlanan anlaşmalı boşanma şartlarına dayanarak boşanma davası açtıklarını dile getirmelidirler.

Anlaşmalı boşanma davası dilekçesinin hangi araç ile yazıldığının bir önem yoktur. Elle yazılabilir. Yazımında daktilo kullanılabileceği gibi bilgisayara çıktısı da olabilir. Dilekçe hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususları hukuk eğitimi almış bir birey daha iyi bileceğinden ve hukuki alt yapıyı dilekçede daha iyi belirteceğinden dilekçe yazacak kişilerin bir avukat ile dilekçe yazmalarının daha güvenilir ve daha sağlıklı olacağı konusu fikrindeyim.

Anlaşmalı boşanma dilekçesinde dikkat edilecek bir hususta boşanma protokolüne atfın yapılabileceği ve atfın dilekçeyi daha sağlam bir zemine yerleştireceğidir.

Boşanma Avukatı