Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır

aldatma ile açılan boşanma davaları

Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır

Türk Medeni Kanununun 161. Maddesinde eşlerden birinin zina etmesi durumunda diğer eşin boşanma davası açabileceği belirtilmektedir. Bu konuda dava açma hakkı olan bu davayı sebebi öğrendikten sonra altı ay içinde açması gerekmektedir. Bunun yanında zina eylemi üzerinden beş sene geçmeden önce zina aldatma halinde boşanma dava açılmalıdır. Aksi durumlarda dava düşecektir. Ayrıca zina konusunda affedilmesi durumunda dava açma hakkı bulunmamaktadır.

Yasalarda belirtilen zina konusunda bir açıklama net olarak getirilmemiştir. Ancak evli olan erkeğin bir başka kadınla cinsel ilişkiye girmesi ve evli olan kadının bir başka erkek ile cinsel ilişkiye girmesi zina olarak kabul edilmektedir. Bu durumun gerçekleşmesi bir kusur olarak kabul edilmektedir ve tazminat gibi yolları açmaktadır. Zina direkt olarak bir boşanma sebebi olmaktadır.

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Şartları

Evlilik İlişkisinin Olması

Eşlerden birisinin diğer eşin zina yaptığını belirtmesi için iki tarafın evli olması gerekmektedir. Aralarında geçerli bir evlilik akdinin bulunması durumunda eşlerden birisi diğeri hakkında zina suçlaması yapabilmektedir. Evlilik öncesinden veya boşanma sonrasında eşlerden birinin bir başkası ile ilişki yaşaması zina olarak değerlendirilemez.

Bunun yanında boşanma davasının açılmış olması, gaiplik ve evlilik içerisinde yaşanan ayrılıklar durumunda da eşlerden birinin bir başkası ile cinsel ilişkiye girmesi zina olarak belirtilmektedir.

Başkası İle Cinsel İlişkide Bulunulması

Eşlerden birisinin diğeri hakkında zina sebebi ile boşanma davası açabilmesi için zina eyleminin gerçekleşmesi gerekmektedir. Zina eyleminin gerçekleşmesi ise cinsel ilişkiye girilmesi olarak belirtilmektedir. Bunun dışında sarılma, öpüşme, görüşme ve mektuplaşma gibi eylemler zina olarak değerlendirilmemektedir. Ancak Yargıtay bu konularda daha farklı değerlendirmeler yapabilmektedir. Cinsel ilişki dışındaki yakın münasebetleri haysiyetsiz yaşam sürme olarak değerlendirilerek boşan sebebi olarak görülmesini mümkün hale getirmektedir. Eşlerden birisinin başkası ile bir kere cinsel ilişkiye girmesi zina olarak değerlendirilmektedir.

Zina Edenin Kusurlu Olması

Zina eyleminin gerçekleşmesinin boşanma sebebi olabilmesi için irade ile bu eylemin yapılması gerekmektedir. Kaçırılma ve zorla ilişkiye girme gibi durumlar zina olarak değerlendirilmemektedir. Bu sebeple bu durumlarda bir zina sebebi ile boşanma davası açılmamaktadır.

Aldatmanın İspat Edilmesi

Yapılacak zina eylemi iki kişi arasında bir gizlilik ile yapılmaktadır. Suçüstü olmadığı sürece bunun ispat edilmesi konusunda mahkemenin ikna edilmesi zorluk olabilmektedir. Bu konuda kişinin zina yaptığını kabul etmesi mahkeme tarafında direkt olarak bir karar oluşmasına yetmeyecektir. Kişinin bu durumu kabul etmesi halinde bile yeterli delilin olmaması durumunda zinanın mahkeme tarafında kabul edilmemesi mümkün olabilmektedir.

Zina konusunda bir durumun kabul edilmesi için Yargıtayın bazı kararları emsal oluşturmaktadır. Yargıtay bir erkeğin eve uzun süreli olarak alınmasını zina konusunda bir karine olarak saymaktadır. Bunun yanında kadının başkasının arabasına binmesini, mesajlaşmasını ve telefon ile görüşmesini zina konusunda yeterli bir delil olarak görmemektedir.

Açılacak zina sebebi ile boşanma davasında zina ile suçlanan taraf zinayı reddetse bile boşanmayı kabul edebilmektedir. Zina eyleminden farklı olarak eşler arasında bir boşanmanın bu şekilde gerçekleşmesi mümkün olabilmektedir. Bu durumda anlaşmalı boşanma şartları geçerli olacak şekilde eşlerin boşanması sağlanabilmektedir.

Zinanın ispatlanamadığı durumlarda aile birliğinin temelden sarsılması nedeni ile boşanma kararı verilecektir. Zinanın yapılması davacı tarafından da gerçekleştirilmiş olabilmektedir. Bu durum boşanma ile alakalı olmamaktadır. Her iki durumda da mahkeme boşanmaya karar verebilecektir. Ayrıca davalı olan aldatan eş boşanma davası açarsa  hayatın çekilmez bir hal alması gibi durumları mahkeme değerlendirmeksizin boşanmaya karar verebilmektedir.

aldatma boşanmayı nasıl etkiler

Dava Hakkının Düşmesi Durumları – Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır

Hak Düşürücü Sürenin Dolması Durumu

Türk Medeni Kanunun 161. Maddesinin 2. fıkrasında davaya hakkı olan eşin dava sebebini öğrendikten altı ay sonraya ve her halde aldatma durumunda boşanma zina eyleminin gerçekleşmesi üzerinden beş yıl geçmesi durumunda dava hakkının düşeceği belirtilmektedir. Bu durumu açmak gerekirse, ilk altı aylık süre dava hakkı olan eşin zina eyleminin gerçekleştiğini öğrenmesi ile başlamaktadır. Evli olduğu kişinin zina yaptığını öğrendiği tarihten itibaren altı ay içerisinde zina sebebi ile boşanma davası açması gerekmektedir.

Bu altı aylık sürenin geçmesi ile dava açma hakkı bulunmayacaktır. İkinci olan beş yıllık süre ise zina eyleminin gerçekleşmesi ile alakalıdır. Aldatma nedeni ile boşanma, Zina eylemini öğrenen taraf bu eylemin üzerinden beş sene geçmiş ise bir hak talep edememektedir.

Zina eyleminin devam etmesi durumunda her zina fiili ile alakalı olarak farklı bir dava hakkı gündeme gelmektedir. Bu durumda ilk zina eylemi üzerinden beş sene geçmiş olsa bile, son zina eylemi üzerinden beş sene geçmemişse dava hakkı bulunabilmektedir.

Dava hakkı konusunda zaman nedeni ile hak kaybına uğrayan taraflar zina eyleminin gerçekleşmiş olmasının bir geçimsizliğe neden olması sebebi ile boşanma davası açabilmektedirler. Yaşanan zina olayı ile evliliğin sorun yaşaması ve evli kalmanın istenmemesi durumlarında boşanma davaları açılabilmektedir.

Af Edilmesi Durumları

Türk Medeni Kanununun 161. Maddesi 3. Fıkrasında affeden eşin dava hakkının olmadığı belirtilmektedir. Eşlerden birisi diğerinin zina eylemi gerçekleştirdiğini öğrenmesinde sonra bu durumu affettiğini açıklaması ile bu konuda dava hakkı düşmüş olmaktadır. Tarafların eşlerini zina eyleminden önce böyle bir durumla ilgili affettiği veya edeceği yönündeki beyanları geçerli olmayacaktır. Bu durum sadece zina eylemi sonrasında ve öğrenilmesi ile mümkün olabilmektedir.

Affın açıklanmasında bir aldatma, kandırma ve baskının olmamış olması gerekmektedir. Böyle durumlarda da yapılacak geçersiz sayılacaktır. Eşin zinayı öğrenmesinden sonra beraber hayata devem ediyor olması af anlamına gelmemekte ve mahkeme tarafından kabul görmemektedir. Affın kişinin iradesi ile zina eyleminden sonra açıklanmış olması gerekmektedir.

Zina Aldatma Boşanma Yargıtay Kararı

1. Davacı-davalı erkek tarafından zina, (TMK m. 161), aksi halde evlilik birliğinin sarsılması (TMK m. 166/1) sebebine dayalı olarak terditli boşanma davası açılmış, davalı-davacı kadının bağımsız tedbir nafakası davası işbu boşanma davası ile birleştirilmiştir. Mahkemece, dava dilekçesi davalı-davacı kadına ilk duruşmada tebliğ edilmiş, davalı-davacı kadın tarafından yasal süresi içinde verilen cevap dilekçesi ön inceleme duruşmasında okunmuş ve fakat davacı-davalı erkeğe, davalı-davacı kadının cevap dilekçesi tebliğ edilmemiştir. Cevap dilekçesi davacıya tebliğ edilir ve davacı tarafından cevap dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde cevaba cevap dilekçesi; davalı da davacının cevabının kendisine tebliğinden itibaren iki hafta içinde ikinci cevap dilekçesi verebilir (HMK m. 36/l). Dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra ön inceleme yapılır (HMK m. 137/1). Açıklanan sebeplerle dilekçelerin karşılıklı verilmesi aşaması tamamlanmadan ön incelemeye geçilerek işin esası hakkında karar verilmesi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.

Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince, gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına (TMK m. 186/1), geçimine (TMK m. 185/3), malların yönetimin eve çocukların bakım ve korunmasına (TMK m. 185/2) ilişkin geçici önlemleri kendiliğinden (re’sen) almak zorundadır (TMK m. 169). O halde; Türk Medeni Kanununun 185/3. ve 186/3. maddeleri uyarınca, tarafların ekonomik ve sosyal durumları da gözetilerek dava tarihinden geçerli olmak üzere davalı-davacı kadın yararına uygun miktarda tedbir nafakasına hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

2.  Kadın tarafından açılan dava zina hukuksal sebebine dayalıdır. Evlilik birliğinin derinden sarsılması nedenine dayalı bir davası bulunmamaktadır. Münhasıran özel boşanma sebebine dayalı olarak açılan bir boşanma davasında genel boşanma sebebine dayalı olarak karar verilmesi mümkün değildir. Zira hakim tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır. Ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Ne var ki erkeğin davası hakkında verilen boşanma kararı temyiz edilmeyerek kesinleşmiş olmakla kadının boşanma davası konusuz hale gelmiştir. O halde, kadının boşanma davasının konusuz kalması sebebiyle esası hakkında “bir karar verilmesine yer olmadığına” karar verilmesi, yargılama giderleri ile bunun kapsamına dahil olan avukat vekalet ücreti hakkında davanın açıldığı tarihteki haklılık durumu nazara alınarak hüküm tesis edilmesi gerekir.

Boşanma Avukatı ve diğer makaleler için göz atabilirsiniz.

23 SORULAR

 1. GÖKÇE KEREM dedi ki:

  Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 2. GÖKCAN ŞEKERCİ dedi ki:

  Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 3. ALPEREN ATILGAN dedi ki:

  Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 4. DOĞAÇ AYDOĞDU dedi ki:

  Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 5. ALEYNA ASILLIOĞLU dedi ki:

  Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 6. YAŞAR DİYARBAKIR dedi ki:

  Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 7. NAZ BAŞKAN dedi ki:

  Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 8. MERTAY ERDEM dedi ki:

  Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 9. SEREN KARNAS dedi ki:

  Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 10. YASİN ERTEKİN dedi ki:

  Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 11. DEFNE YETİŞ dedi ki:

  Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 12. BARAN PUSTU dedi ki:

  Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 13. SUZAN TÜMER dedi ki:

  Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 14. PELİN EMMEZ dedi ki:

  Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 15. AKAY PİYADE dedi ki:

  Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 16. OĞUZ CAYMAZ dedi ki:

  Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 17. BİRGÜN BERKSUN dedi ki:

  Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 18. İLAYDA KARACAKALE dedi ki:

  Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 19. NURİYE İYİKÜLAH dedi ki:

  Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 20. DERYA BELGİN dedi ki:

  Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 21. FURKAN TÜRKER dedi ki:

  Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 22. GÜL OSMAN dedi ki:

  Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 23. MUKADDES YAVAŞ dedi ki:

  Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri