Tüketici Hukuku Avukatları – Ücretleri

Tüketici Hukuku Avukatları ie ilgili ücret açıklamaları ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemelerinde ücret

MADDE 12 – (1) Tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine, avukatlık asgari ücret tarifesine göre nisbi tarife üzerinden vekâlet ücretine hükmedilir.
(2) İş bu tarifenin Birinci Kısım İkinci Bölümünün tüketici hakem heyetlerine ilişkin kuralı, tüketici hakem heyetlerinde avukat aracılığı ile takip edilen işlerde, avukat ile müvekkili arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların Avukatlık Kanununun 164. maddesinin 4. fıkrası uyarınca çözülmesine ilişkindir.

Tüketici Davaları – Tüketici Hukuku Avukatları Ücretleri

Ayıplı Mal Nedir ?

Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilânlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallardır. (Tüketici Hukuku Avukatları)

Ülkemizde pek çok konu hukuk ile halledilmektedir. Yani çeşitli sektörlerde çıkan sorunlarda hukuk olaya el atmakta ve sorunları adil bir sistemle çözmektedir. Günümüzde oldukça büyük sorunların yaşandığı sektörlerden biriside ticaret sektörüdür. Bu sektör içerisine pek çok konu girmektedir. Bunun ile birlikte pek çok konu ancak hukuk sistemleri ile çözülmektedir. Tüketici avukatları bu konuda görev alarak sizlere yardımcı olmaktadır. Her geçen gün bu konuda yeni sorunlar oluşmaktadır. Genel olarak tüketici avukatına başvuracağınız konular tüketici hakları mevzuatına aykırı hareketler, müşteri ile olan ilişkilerin kötü olması, garanti belgelerindeki aksaklıklar, etiketlerin doğru bir şekilde hazırlanmıyor olması gibi pek çok konu yer almaktadır.

Tüketici hakları ile ilgili en önemli sorunlardan birisi ayıplı mal diye bilinen bir sorundur. Bu sorun aslında oldukça sık karşılanan bir sorundur. Kısaca anlatacak olursak bir eşya aldınız ve eşyanızın normalde beyaz renkte olması gerekiyor. Fakat size gelen eşyanın sağ tarafı beyazken sol tarafı gri renkte düzenlenmiş. İşte burada ortaya ayıplı mal diye bilinen kural giriyor. Tüketici bu malı kullanmak zorunda değildir. Öncelikle ayıplı malın tespiti için uzman bir kişi ile çalışmanız ve size gelen ürünün kontrol edilmesi gerekiyor. Ürün kontrol edildikten sonra ise notere giderek ürünün sorunlu olduğuna dair belge alıyorsunuz. Daha sonrasında da ürünün geri iadesi için başvuruda bulunuyorsunuz.

Ayıplı mal konusunda insanların gözden kaçırdığı kurallardan biriside ayıplı malı iade edebileceklerini bilmemeleridir. Çoğu kullanım kılavuzunda eğer ürün 2 sefer tamire gidip onarılamazsa, ürünün yenisi tüketiciye verilmektedir. Fakat bu bilgi eksik olarak kılavuzlarda yer almaktadır. Tüketicinin ürününün ayıplı mal çıkması durumunda ürünün tamire yollanması, ürünün parasının geri iadesi ya da ürün değiştirme hakları vardır. Bu haklar tüketicinin isteği doğrultusunda uygulanmaktadır. Yani ürününüz ayıplı mal ise ürünü değiştirme hakkına sahipsiniz.

Ayıplı Hizmet Nedir ?

Sağlayıcı tarafından bildirilen reklam ve ilânlarında veya standardında veya teknik kuralında tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da yararlanma amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetlerdir.

Tüketici hakları dikkat edilmesi gereken bir konudur. Bu konu ile ilgili her gün yeni bir dava çıkmaktadır. Dolayısı ile bu konularda bilgi sahibi olmak oldukça büyük önem taşımaktadır. Genel olarak tüketici avukatlarına duyulan ihtiyaçta ayıplı mal konusunda olmaktadır. Yalnız insanların bilmesi gereken bir diğer konu ise ayıplı malın iadesinin 30 gün içerisinde yapılması gerektiğidir. Yani bir ürünü aldınız ve ayıplı mal olduğunu anlamadan 30 gün boyunca kullandınız. Bu tür bir durumda yapabileceğiniz herhangi bir şey yoktur. En iyi ihtimal ile garantiye göndererek bir sonuç arayabilirsiniz.

Sözleşmedeki Haksız Şartlar Nelerdir ?

Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşullarıdır.

En büyük sorunların yaşandığı tüketici hukuk davalarından biriside araç değişimidir. Birçok insan bu tür durumla karşılaşabilmektedir. Aldıkları araç arızalı ya da ayıplı çıktığında bu konuda dava açmak gerekebilir. Eğer aldığınız araç size söylenen gibi size teslim edilmediyse ya da araçta herhangi bir arıza varsa gene ticari avukatlara ihtiyacınız olacaktır. Tüketici avukatlar bu konuda gerekli olan işlemleri başlatarak aracınızın yenisiyle değiştirilmesini sağlayacaktır.

Tüketici Kredisi Nedir Konut Kredisi Dosya Masrafları Geri Alınır Mı

Tüketici kredisi, tüketicilerin bir mal veya hizmet edinmek amacıyla kredi verenden nakit olarak aldıkları kredidir. Tüketici kredisi sözleşmesinin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Kredi verenin ödemeleri bir kıymetli evraka bağlaması ya da krediyi kıymetli evrak kabul etmek suretiyle teminat altına alması yasaktır. Bu yasağa rağmen tüketiciden bir kıymetli evrak alınacak olursa, tüketici bu kıymetli evrakı kredi verenden geri istemek hakkına sahiptir. Ayrıca, kredi veren kıymetli evrakın ciro edilmesi sebebiyle tüketicinin uğradığı zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

Banka konut ve araç kredileri ile ilgili alınan dosya masrafları tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemelerine açılacak davalar ile geri alınabilir. Tüketici davaları ile ilgili Tüketici Hukuku Avukatlarında danışma ve hukuki destek alınmasını tavsiye ediyoruz.

Tüketici Davaları Nerede Görülür – Tüketici Hukuku Avukatları

Tüketici Mahkemelerinde görülür. Tüketici Mahkemeleri 4077 Sayılı Kanun’un uygulanmasıyla ilgili olarak çıkacak her türlü ihtilaflara tüketici mahkemelerinde bakılır. Tüketici mahkemelerinin yargı çevresi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir. Tüketici mahkemeleri nezdinde tüketiciler, tüketici örgütleri ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır.

Yargıtay Kararları – Tüketici Hukuku Avukatları

YARGITAY : TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ DAVASI VE AVUKATLIK ÜCRETİ HAKKINDA

T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas:  2013/25738 Karar: 2013/30378 Karar Tarihi: 05.12.2013

KONUSU: TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ DAVASI – DAVALI YARARINA KARAR TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN TARİFEYE GÖRE VEKALET ÜCRETİNE KARAR VERİLMESİ – HATALI VEKALET ÜCRETİNE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ – KANUN YARARINA BOZMA TALEBİNİN KABULÜ
ÖZET: Olayda asıl alacak miktarı … TL’ye kadar olan davalarda avukatlık ücreti, tarifenin ilgili bölümünde, icra mahkemelerinde takip edilen davalar için öngörülen maktu ücrettir. Ancak bu ücret asıl alacağı geçemez. Buna göre, davalı yararına karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca … TL vekalet ücretine karar verilmesi gerekirken … TL vekalet ücretine hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiştir. Davalının, davacı bankadan kredi kullandığı ve bu sırada davalıdan 200,00 TL masraf alındığı hususunda taraflar arasında bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Uyuşmazlık, kendisini vekille temsil ettiren davalı yararına hükmedilecek vekalet ücretinin miktarı hususundadır. Davacı, 200,00 TL masrafın tüketiciye iadesine ilişkin tüketici sorunları hakem heyeti kararının iptali istemiyle eldeki davayı açmıştır. Mahkemece, davanın reddine, 24,00 TL nisbi vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine karar verilmiştir. Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık asgari Ücret Tarifesinin 12. maddesine göre; <(1) Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, (yedinci maddenin ikinci fıkrası, dokuzuncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile onuncu maddenin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla,) Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. (2) Şu kadar ki asıl alacak miktarı 3,666,66 TL’ye kadar olan davalarda avukatlık ücreti, tarifenin ikinci kısmının, ikinci bölümünde, icra mahkemelerinde takip edilen davalar için öngörülen maktu ücrettir. Ancak bu ücret asıl alacağı geçemez.> Buna göre, davalı yararına karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 200,00 TL vekalet ücretine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde 24,00 TL vekalet ücretine hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiştir.

T.C. YARGITAY : TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ DAVASI VE AVUKATLIK ÜCRETLERİ HAKKINDA

13.Hukuk Dairesi Esas:  2013/15924 Karar: 2013/19344 Karar Tarihi: 11.07.2013
KONUSU : TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ DAVASI – HÜKMEDİLEN ALACAĞA AVANS FAİZİ UYGULANMASINA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – YASAL FAİZ UYGULANMASINA KARAR VERİLMESİNİN HATALI OLMASI – KANUN YARARINA TEMYİZ TALEBİNİN KABULÜ
ÖZET: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesine göre; taraflardan yalnız biri için ticari iş niteliğinde olan sözleşmeler, Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, diğeri için de ticari iş sayılır. Davalı tacir olup, dava konusu alacak ticari işletmesi ile ilgili olduğundan dava konusu alacak için avans faizi istenebilir. Hal böyle olunca mahkemece hükmedilen alacağa avans faizi uygulanmasına karar verilmesi gerekirken yasal faiz uygulanmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının bu hususa ilişkin kanun yararına temyiz talebinin kabulü gerekmiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile;1.500,00.-TL asıl alacak için itirazın iptaline, asıl alacağa tüketici hakem heyetine başvuru tarihi olan 02/02/2012 tarihinden itibaren değişen oranlarda yasal faiz yürütülerek takibin devamına, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre maktu 340,00.-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine karar verilmiş, kararın kesin olarak verilmesi üzerine, karar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına temyiz edilmiştir. 1- Davacının, davalı bankadan konut kredisi kullandığı ve krediyi yapılandırdığı ve yapılandırma sırasında kendisinden 1.500,00 TL masraf kesildiği taraflar arasında uyuşmazlık konusu değildir. Uyuşmazlık, bu alacağa avans faizi uygulanıp uygulanamayacağı ve davalı lehine hükmedilen vekalet ücretinin 340,00 TL mi yoksa 600,00 TL mi olacağı hususundadır. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 12 maddesine göre, (1) Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, (yedinci maddenin ikinci fıkrası, dokuzuncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile onuncu maddenin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla,) Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. (2) Şu kadar ki asıl alacak miktarı 3.333,33 TL’ye kadar olan davalarda avukatlık ücreti, tarifenin ikinci kısmının, ikinci bölümünde, icra mahkemelerinde takip edilen davalar için öngörülen maktu ücrettir. Ancak bu ücret asıl alacağı geçemez. Davacı icra takibinde 1500,00 TL asıl alacak ve 340,00 TL işlemiş faiz olmak üzere 1.840,00 TL.nin avans faizi ile tahsilini istemiş,mahkemece,davanın kısmen kabul ve kısmen reddine, 1.500,00.-TL asıl alacak için. itirazın iptaline, asıl alacağa tüketici hakem heyetine başvuru tarihi olan 02/02/2012 tarihinden itibaren değişen oranlarda yasal faiz yürütülerek takibin devamına, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre maktu 340,00.-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine karar verilmiştir. Yani davacının 340,00 TL işlemiş faiz talebi reddedilmiş ve reddedilen bu kısım için davalı yararına 340,00 TL vekalet ücretine hükmedilmiştir. Tarifenin belirtilen hükmüne göre,vekalet ücreti asıl alacak miktarını geçemeyeceğinden reddedilen 340,00 TL için 340,00 TL vekalet ücretine hükmedilmesinde yasaya bir – aykırılık bulunmadığından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının bu hususa ilişkin kanun yararına temyiz talebinin reddi gerekmiştir.

YARGITAY  : TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUNDAN KAYNAKLANAN DAVA

T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas:  2012/2392 Karar: 2012/11064 Karar Tarihi: 24.04.2012

KONUSU: TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUNDAN KAYNAKLANAN DAVA – DAVALI BANKANIN DAVACIDAN TAHSİL ETTİĞİ YENİDEN YAPILANDIRMA VE ERKEN ÖDEME KOMİSYON ÜCRETLERİNİN TARAFLAR ARASINDAKİ SÖZLEŞMEYE UYGUN OLDUĞU – DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLDİĞİ – HÜKMÜN ONANMASI
ÖZET: Davacının kredi hesabının üçüncü taksidini ödedikten sonra yeniden yapılandırma yaptırdığı, kalan kredi bakiyesi olan … TL üzerinden hesaplanan … TL komisyon ücreti tahsil edildiği, davacının iki ay sonra kredi hesabını tamamen kapattığı, kapatma sırasındaki … TL kredi bakiyesi üzerinden … TL. erken ödeme komisyon ücreti tahsil edildiği, davalı bankanın tahsil ettiği ücretlerin taraflar arasındaki sözleşmeye uygun olduğu belirtilmiştir. Dosyada toplanan delillerden davalı bankanın davacıdan tahsil ettiği yeniden yapılandırma ve erken ödeme komisyon ücretlerinin, taraflar arasındaki sözleşmeye uygun olduğu anlaşıldığından davanın reddine karar vermek gerekmiş, hüküm onanmıştır. Davalı davayı vekille takip ettiğinden Yürürlükteki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanan nispi vekalet ücreti maktu ücretin altında kaldığından 550,00 TL maktu vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,