İcra Emrine İtiraz Nasıl Yapılır?

icra emrine itiraz olur mu

İcra Emrine İtiraz Nasıl Yapılır? İcra emrine itiraz edilmesi, özellikle ilamsız icrada çeşitli nedenlerle ortaya çıkmaktadır. Burada amaç, kendisine icra takibi yapılmış kişinin icra takibine itiraz ederek takibi durdurması ve itirazlarını öne sürebilmesidir. İcra emrine itiraz İcra Müdürlüklerine yapılmaktadır. Bu itirazın konusu çeşitlilik gösterebilmektedir. Aynı zamanda itirazın üzerine alacaklının da harekete geçebileceği bazı durumlar öngörülmüştür.

İcra Takibine Neden İtiraz Edilir?

İcra takibine itiraz edilmesinin birden fazla nedeni olabilir. Ancak uygulamada karşılaşılan sebepler benzerlik göstermektedir. Genel olarak itiraz sebepleri şu şekilde sıralanabilir:

 1. Yetki itirazı
 2. İmzaya itiraz
 3. Borca itiraz

İcra takibinde yapılan itirazların ayrıca ve açıkça yapılması gerekmektedir. İcra takibine yapılan itiraz sonucunda takibin durması mümkündür. Bu itirazın yazılı olarak yapılması gerekmektedir. Eğer ki alacaklı halen icra takibinde haklı olduğunu düşünüyorsa, itirazın kaldırılması ya da itirazın iptali usulüne de başvurabilecektir. Bunun için İcra Mahkemelerinde dava açmak gerekecektir.

Ödeme Emrine İtiraz Etme:

Borçlunun ödeme emrini alması üzerine itiraz edebileceği bazı hususlar vardır. Bu durumlar somut olayın özelliklerine göre çeşitlilik gösterse de, genel manada şu şekilde sıralanabilir:

 1. Borcun bulunmadığı
 2. Borcun kısmen veya tamamen ödendiği
 3. Borcun zamanaşımına uğradığı

İşte bu gibi hallerde borçlu, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde dava açabilmektedir.

İcra Takibine İtirazın Yapılması Usulü:

İlamsız icra takibine itiraz yapılırken, borçlunun sözlü ya da yazılı olarak itiraz etmesi mümkün kılınmıştır. Ancak itiraz sözlü olarak yapılsa bile, icra memuru tarafından yazıya geçirilecektir. İcra emrine itiraz yapılırken, yetkili icra dairesine yapılması zorunlu değildir. Ancak işlemlerin hızlı ilerlemesi için yetkili icra dairesine başvurmak daha etkili olacaktır. Aksi takdirde, herhangi bir icra dairesine başvuru yapıldığında, yapılan itiraz yetkili icra dairesine gönderilecektir.

İcra emrine itirazda bulunulurken, dilekçenin eksiksiz ve doğru olarak doldurulması gerekmektedir. Dilekçede genel olarak şu bilgilere yer verilmektedir:

 1. İtirazın tarihi
 2. İtiraz beyanı
 3. Kimlik bilgileri
 4. Karşı tarafa ait bilgiler

Dilekçenin icra dairesine verilmesiyle birlikte itiraz gerçekleşmiş olur ve icra takibi durur.

İcra Emrine İtirazda Süre:

İcra emrine itiraz da süre, dikkat edilmesi gereken önemli bir husustur. İcra hukuk alanları içerisinde en teknik şekilde ilerleyen ve her türlü detaya dikkat edilmesi gereken bir alandır. İcra emrine itirazda bulunurken 7 günlük süreye dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu süre kaçırıldığı takdirde ödeme emri kesinleşir ve haciz işlemleri başlar. Artık itiraz mümkün değildir. Bu aşamadan sonra menfi tespit davası açılması gibi yollara başvurulabilse de, artık itiraz etmek söz konusu olmayacaktır. İtiraz işlemi basit bir dilekçeyle halledilebilirken, bu aşamadan sonra işlemler dava yoluyla görülecektir. Daha uğraştırıcı ve daha masraflı yollarla karşı karşıya kalınacaktır.

İcra Emrine İtiraz Nasıl Yapılır?

Borçlu,ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde itiraz etmezse,takip kesinleşir.Borçlu,açıkça borcu olduğunu icra dairesine bildirir veya süresinde itiraz etmezse,her iki durumda da takip kesinleşir.

Süresi içinde itiraz edilmeyen ödeme emri,takip hukuku bakımından alacağın varlığı konusunda bir karine teşkil eder.Alacaklı ödeme emrine itiraz edilmemesi üzerine kesinleşen takip üzerine borçlunun mal varlığına el koyarak alacağına kavuşma imkanını bulur.

Yedi gün içinde takibe itiraz etmeyen borçlunun,aynı yedi gün içinde borcunu ödemesi veya mal beyanında bulunması gerekir.Şayet borçlu borcunu bu sürede öderse,artık kendisine karşı takibe devam edilmez.

Borçlu borcunu ödemez veya aynı zamanda da mal beyanında bulunmazsa veya gerçeğe aykırı mal beyanında bulunursa,mal beyanında bulunmamaktan veya yalan beyanda bulunmaktan dolayı alacağının şikayeti ile cezalandırılır.Ayrıca icra takibine devam edilir ve borçluya karşı haciz istenebilir.

1. Haczedilemezlik nedeniyle itiraz yapılması durumunda. örnek olaydaki kurala dikkat edilmelidir, Somut olayda, borçlunun söz konusu aracı üzerine 25/05/2016 tarihli haciz müzekkeresi ile aynı tarihte haciz ve muhafaza uygulandığı, daha önce aracın kaydında 3. kişi bankası A.Ş. lehine tesis edilmiş 29/11/2010 tarihli rehin şerhinin bulunduğu, ticari kredi borcunu temin amacıyla kurulduğu, bu nedenle zorunlu ipotek kapsamında olmadığı anlaşılmıştır. Rehne konu borç, haciz tarihinden sonra ödendiğinden şikayetin reddine karar verilmesi yerindedir.

2. İhtiyati hacize itiraz yapılmasına örnek karar verecek olursak, Bu nedenle ilk derece mahkemesi kararı doğru olmamıştır. Bununla birlikte borçlunun ihtiyati haciz kararına yetki yönünden itirazda bulunduğu ancak ilk derece mahkemesince bu hususun incelenip karara bağlanmadığı ve alacaklı vekilince istinaf başvurusunda ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak borçlu itirazının reddine karar verilmesinin talep edildiği anlaşılmaktadır.

Her ne kadar borçlu vekilince ihtiyati haciz kararını veren İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesinin yetkisine itiraz ileri sürülmüş ise de, talebe konu çekte keşide yerinin …olduğu anlaşılmakla, çekteki keşide yeri itibariyle İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi ihtiyati haciz kararı vermeye yetkilidir. Bu itibarla alacaklı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesinin yanılgılı değerlendirme ile verdiği kararın ortadan kaldırılarak, HMK 353/1-b2 maddesi uyarınca borçlunun ihtiyati haciz kararına yetki yönünden ileri sürdüğü itirazının reddine dair dairemizce hüküm kurulması gerekecektir.

3. İlamsız icra emrine itiraz olarak karar incelendiğinde ise, yüklenici olarak üstlendiği işlerden depo inşaatının izolasyon işlerinin davacı ve birleşen davada davalı taşeron ..Ltd.Şti’ne verilmeden önce başka firmalarca yapılmaya başlandığı, yaşanan çökme ve iş makinalarının izolasyona zarar verme olayları sonrasında davacı ve birleşen davada davacı ..Tic.Ltd.Şti’nin işe başladığı ve işin bir kısmını yaptığı, tanık beyanlarından daha öncesinde bir kısım imalatların yarım kaldığı ve toprak altında kalan kısımlarda izolasyonunun birleştirilmemiş olduğu, bilirkişi rapor ve ek raporuna göre de ayıplı imalatların taşeronun yaptığı imalatlardan kaynaklandığının ispatlanamadığı. Davacı ve birleşen davada davalı taşeronun düzenlediği faturaların yüklenici defterlerinde aynen kayıtlı olduğu, aradaki farkın yüklenici tarafından düzenlenen iade faturalarından kaynaklandığı, iade faturalarının ise taşeronun defterlerinde kayıtlı olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda izolasyondaki ayıpların davacı imalatından kaynaklandığı ispatlanamadığından ve davacının faturalarının da davalı defterlerinde kayıtlı olması nedeniyle, asıl davada iş bedeli alacağının kabulüne ve birleşen davanın reddine karar verilmesi yerinde olmuştur. Davacı tarafından düzenlenen faturaların davalı defterlerinde kayıtlı olması nedeniyle alacak likit olup, icra inkâr tazminatının tahsiline hükmedilmesi de doğrudur.

4. İcra emrine usulsüz tebligat nedeniyle itiraz, Davanın hukuki nitelendirmesi hakime ait olup, mahkemece davacının dava dilekçesindeki iddiaları ve özellikle tebligat yapılan adres ile bir ilgisinin bulunmadığına dair net beyanı uyarınca davanın ödeme emri tebliğinin usulsüzlüğüne yönelik şikayet olarak nitelendirilmesinin hukuka uygun olduğu, bu kapsamda esas yönünden yapılan incelemede; Tebligat Kanununun 20. ve 21. maddeleri ile Tebligat Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 29. Maddesi ve Yargıtayın yerleşmiş uygulaması gereğince, muhatabın adreste geçici olarak bulunmaması halinde, bulunmama sebebini bilmesi muhtemel komşu, yönetici, kapıcı, muhtar gibi kişilerden tahkik edilerek isim ve beyanlarının tutanağa yazılıp altının imzalanmasının, ilgili kişilerin imzadan çekinmeleri halinde bu durumun da tutanağa şerh edilerek imzalanmasının hukuken zorunlu olduğu.

Şikayete konu tebligatta ise bilgisine başvurulan komşunun isminin yazılmadığı, ayrıca mahkemece yaptırılan kolluk araştırmasına göre tebligat yapılan adreste davacının o tarih itibari ile ikamet etmediği, tebligatın bu yönü ile T.K.’nun Maddesine de aykırı ve usulsüz olduğu, davacının belirtmiş olduğu … tarihinden önce ödeme emrinden haberdar olduğuna dair herhangi bir bilgi ya da belgenin de mevcut olmadığı ve öğrenme tarihi olarak bildirilen … tarihinden itibaren yasal yedi günlük süre içerisinde davanın da açılmış olması karşısında, ilk derece mahkemesince, izah ve iştirak edilen bu gerekçelere istinaden ödeme emri tebliği usulsüzlüğüne yönelik şikayetin kabulüne dair kararının usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu anlaşıldığından H.M.K.’nun maddesi uyarınca davalı tarafın istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

 

İcra Emrine İtiraz Nasıl Yapılır

İcra Emrine İtiraz Avukat Ve Danışmanlık

İcra emrine itiraz dilekçesi yazılırken, itirazdaki olay ve konuların farklılık göstermesi nedeniyle, İcra emrine itiraz dilekçesinin konu başlıklarını aşağıda sıraladık. İcra emrinin ilamsız veya diğer ödeme emri olup olmadığına bakılmalıdır. İcra emrine itiraz yapılmaya karar verilmesi halinde mutlaka icra hukuku konusunda avukat ve danışmanlık alınması gerekmektedir.

Bunun nedeni İcra emrine haksız yapılacak itiraz da kötü niyetli olduğunuz tespit edilmesi halinde ödeme emrindeki miktarın % 20 kadar tazminat ödemeye mahkum olabilirsiniz. Yada yapılacak itirazın icra takibini durdurup durdurmadığı, durdurmaması halinde süreç hakkında bilgi alabilirsiniz.

ANKARA..… İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

KONU               : İcra Emrine İtiraz

İcra Emrine İtiraz Nasıl Yapılır Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas Kararı

İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI – İLAMSIZ İCRA TAKİBİ YAPILMASININ DÜRÜSTLÜK KURALI İLE BAĞDAŞMAYACAĞI – İLAMSIZ İCRA TAKİBİ YAPILAMAYACAĞI – BORÇLUNUN İSTEMİNİN ( İTİRAZ ) KABULÜNE KARAR VERİLMESİ – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Olayda alacaklının para borcuna veya teminat verilmesine dair ilama dayalı olarak ilamsız icra takibi yapması en başta 2004 Sayılı Kanunun ilgili maddesi amir hükmüne aykırılık teşkil edeceği gibi, dürüstlük kuralı ile de bağdaşmayacağından hukuk düzeni tarafından korunamaz. Bu doğrultuda, Dairemizin yeni oluşan içtihatları ile ilama dayalı olarak ilamsız icra takibi yapılamayacağı sonucuna varılmıştır. O halde ilama dayalı olarak ilamsız icra takibi yapılamayacağından, mahkemece itirazın kaldırılması istemin reddi ile borçlunun isteminin kabulüne karar verilmesi gerekirken, hüküm tesisi isabetsizdir.

19 SORULAR

 1. DEMREN TOPÇU dedi ki:

  İcra Emrine İtiraz Nasıl Yapılır Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 2. RESUL BÜYÜKKANAT dedi ki:

  İcra Emrine İtiraz Nasıl Yapılır Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 3. FİRDEVS KATILMIŞ dedi ki:

  İcra Emrine İtiraz Nasıl Yapılır dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 4. TOLGA SÜZEN dedi ki:

  İcra Emrine İtiraz Nasıl Yapılır Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 5. Polat dedi ki:

  Borcun zaman aşımı varmıdır. Ayrıca 10 yıldır cezaevinde olmam sebebi ile hiç mahkemeye katılmamam itiraz etme sebebi olabilirmi?

 6. SİNAN TURP dedi ki:

  İcra Emrine İtiraz Nasıl Yapılır Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 7. SANER GÖLGE dedi ki:

  İcra Emrine İtiraz Nasıl Yapılır Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 8. CEMİLE GÖLEN dedi ki:

  İcra Emrine İtiraz Nasıl Yapılır Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 9. SETANAY YANMAZ dedi ki:

  İcra Emrine İtiraz Nasıl Yapılır Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 10. OLCAY MURATHAN dedi ki:

  İcra Emrine İtiraz Nasıl Yapılır hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 11. OLGAÇ KAYNAK dedi ki:

  İcra Emrine İtiraz Nasıl Yapılır Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 12. GÜL OSMAN dedi ki:

  İcra Emrine İtiraz Nasıl Yapılır hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 13. ALPARSLAN KUVANÇ dedi ki:

  İcra Emrine İtiraz Nasıl Yapılır Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 14. İREM DALKIRAN dedi ki:

  İcra Emrine İtiraz Nasıl Yapılır Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 15. EREN BÜYÜKBAŞ dedi ki:

  İcra Emrine İtiraz Nasıl Yapılır Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 16. FUAT OBAY dedi ki:

  İcra Emrine İtiraz Nasıl Yapılır Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 17. TUĞCE SARUCAN dedi ki:

  İcra Emrine İtiraz Nasıl Yapılır Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 18. TUNA ÖKSÜZ dedi ki:

  İcra Emrine İtiraz Nasıl Yapılır Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 19. HAMZA ATAOĞLU dedi ki:

  Hiçbir şey devlete yasalara saygılı olmak kadar yaraşmaz. (Justiniaus Kanunları)

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri