Ceza Hukuku

Ankara Ceza Hukuku Avukatı – Türk Yargı Sisteminde Ceza Hukukunun Temel İlkeleri! Türkiye’de, suç ve ceza kavramlarını inceleyen ve kanun koyucular tarafından hazırlanmış yasaları, genel ve özel hukuk kapsamında uygulanmasını sağlayan, kamu hukuku bölümü, ceza hukukudur. Genel olarak tüm dünyada benzer özellikler taşıyan ceza hukuku, yargı sistemleri içinde kalan e önemli hukuk türü olarak tanımlanabilmektedir. Genel ve özel hukuk çerçevesinde incelenen ceza hukukunun en temel kapsamı; suç kavramının tanımı, suçlara ilişkin ön görülen cezalar, ceza indirimleri vb. suçla ilgili tüm unsurlar, ceza hukuku içinde temel ilkeleri ve teorileri oluşturmaktadır.

Genel ceza hukukunun kapsamı; maddi ve manevi suç unsurlarının tanımlanması, ceza hukukunu oluşturan genel ilkeleri, ceza kavramlarının tanımlanması, suç sayılan ve suçu ortadan kaldıran unsurlar, işlenen suçlara karşı cezayı azaltan haller ve cezayı ortadan kaldıran unsurlar vb. için geçerli olan tüm teoriler ve prensipler, genel ceza hukukunun konusu oluşturmaktadır.

Özel ceza hukuku kapsamında yer alan temel konular; ülke genelinde yasalarda belirtilen ve suç sayılan eylemlerin neler olduğu, suç ve cezaların kapsamları ve sınırları ve kavramları birbirinden ayıran yönleri, özel ceza hukuku olarak tanımlanabilir. Geniş anlamda ceza hukuku, içine ceza yargılamasına ilişkin unsurları ve usulleri de barındırmaktadır. Ancak dar anlamda ceza hukukunda bu ceza yargılaması usulüne ilişkin tanımlamalara yer verilmez.

Ceza Hukukunun Temel İlkeleri!

Tüm dünyada ve ülkemizde ceza hukukunu oluşturan en temel iki ilke bulunmaktadır. Ceza hukukunun temelde; suç ve cezada kanunilik ve kusur ilkesi, ceza hukukunun temel çerçevesini oluşturmaktadır. Kanunlarda sayılan suç unsurlarına ilişkin uygulanacak ceza ve yargılama usulleri, ceza kanunun temelini oluşturmaktadır.

Ceza hukukunda, suç ve cezada kanunilik ilkesi: Gerçekleştirilen eylemlerin suç ve ceza kapsamında yer alıp almadığının sadece kanunlarla belirlenmiş olmasını ifade etmektedir. İşlenen suç ve bu suçun karşılığında verilecek olan cezanın sadece kanunlar çerçevesinde belirlenmiş olması gerekmektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 2. Madde 1. Fıkrasında yer alan kanunilik ilkesi; yasa tarafından açıkça beyan edilmeyen ve kanunların suç olarak saymadığı herhangi bir fiil için hiç kimseye ceza verilemez ve herhangi bir hüküm uygulanamaz, şekline açıklanmıştır. Nulla poena sine lege certa olarak ifade edilen; belirsiz ifadeler suç sayılamaz ilkesi de yine ceza hukukunun kanunilik ilkesinin bir gereğidir.

Bunun yanı sıra ceza hukukunda, kanunilik ilkesi içinde; kişinin aleyhine olan kanunun geçmişe yönelik uygulanamayacağıdır. Ceza hukuku kapsamında bu ilke; nulla poena sine lege praevia, olarak ifade edilmektedir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ilgili maddelerince, ceza hukukunun temel ilkeleri arasında yer alan, kanunilik ilkesi çerçevesinde, kişinin aleyhinde kıyas yasağının bulunmasıdır. Kanunlarda yer alan boşlukların ceza hukukunda da en yakın hüküm kapsamında değerlendirilmesi ve konuya ilişkin benzer kanunun uygulanmasını ifade etmektedir.

Ceza Hukukunda, suçta ve cezada kusur ilkesi: Suç ve cezada kusur ilkesi ceza hukukunun en önemli unsurunu oluşturmaktadır. Bu ilke doğrultusunda; suç sayılan herhangi bir unsuru kişinin bilerek ve isteyerek işlemiş olması gerekmektedir. Suç sayılan fiili bilerek ve isteyerek işlememiş kişilerin cezalandırılamayacağı belirtilmiştir. 5237 sayıl Türk Ceza Kanunu 20. Madde 1. Fıkrasında; ceza sorumluluğunun şahsi olduğu belirtilmiş ve başkası tarafından işlenen fiil yüzünden, kimsenin sorumlu tutulamayacağı belirtilmiştir.

Ceza Hukukunda Suçun Unsurları Nelerdir?

Ceza hukuku kapsamında herhangi bir eylemin suç sayılabilmesi için bazı şartlar taşıması gerekmektedir. Suç teşkil eden unsurların mevcut olması, ceza hukukunun doğru işlemesi için oldukça önemli bir şarttır. Ceza hukukunda suçun unsurları arasında: Kanuni (tipik), Maddi (hareket/ fiil), Hukuka Aykırılık ve Manevi Unsur olmak üzere temelde dört temel suç unsuru bulunmaktadır.

Ceza hukukunda kanuni unsur: Yapılan bir fiilin kanunlarda açık bir şekilde suç tanımına uyması gerektiğini ifade etmektedir. Ceza hukuku içinde suçun kanuni unsuruna aynı zamanda tipik unsur olarak da tanımlanabilmektedir. Bir eylemin suç sayılabilmesi için kanunda söz konusu fiil için yapılan tanımlamaya uygun ve birebir açıklamaların bulunması gerekmektedir.

Maddi unsur (hareket/ fiil): Ceza hukukunda bir hareketin suç sayılabilmesi için kişinin bile isteye ve kendi rızasıyla bir fiilde bulunmuş olması gerekmektedir. Suçun meydana gelmesi için bir fiilin ortaya çıkmış olması şarttır.

Hukuka aykırılık unsuru: Ortaya çıkan fiilin, hukuk düzeni içinde herhangi bir uyuşmazlık ya da çelişki yaşaması suçun hukuka aykırılık unsuru olarak tanımlanmasına neden olmaktadır. Türk Ceza Kanunu’nun; 24, 25, 26 ve 28. Maddelerinde ceza hukukuna aykırılık teşkil edecek bazı istisnai konulara açıklık getirilmiş ve bu fiillerin hukuka aykırılık teşkil etmeyeceği beyan edilmiştir.

Manevi unsur: Ceza hukuku kapsamında suçun unsurlarını teşkil eden ilkeler işlenmiş olsa bile eğer kişinin herhangi bir kastı olmadan ortaya bir fiil koymuşsa, manevi unsur işlenmemiş olur. Taksirli suçlar bu ilkenin dışında tutulmuştur. Ceza hukukunun evrensel maddeleri arasında yer alan manevi kusur, kişinin söz konusu hareketi kendi isteğiyle yapmasını ifade etmektedir.

Ceza Hukuku Avukatı ve Danışma

İLKAY Hukuk Bürosu olarak, asliye ceza davaları, sulh ceza davaları, ceza davaları, kovuşturma işlemleri, soruşturma, suç duyurusunda bulunma, ceza kararlarına itiraz, cezalarda mahsup talebi, ceza kararlarının temyiz edilmesi, çocuk ceza davaları, taksirle öldürme suçu davası, kasten yaralama suçu, taksirle yaralama suçu, tehdit ceza davası, şantaj ceza davası, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu, konut dokunulmazlığının ihlali suçu.

İş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçu, haksız arama suçu, ayrımcılık suçu, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu, hakaret ceza davası, yağma suçu, mala zarara verme suçu,  resmi belgede sahtecilik ceza davası, mühürde sahtecilik suçu, özel belgede sahtecilik suçu, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçu, zimmet suçu, irtikap suçu, rüşvet suçu, görevi kötüye kullanma suçu, görevi yaptırmamak için direnme suçu, iftira suçu, yalan tanıklık suçu, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu,  gibi ceza hukukunun konusunu oluşturan davalarda avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadırlar.

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri