Aile ve Boşanma Hukuku

AİLE VE BOŞANMA HUKUKU

Aile hukuku, medeni hukukun kişilerin aile çevresindeki ilişkilerini düzenleyen kısmıdır.Aile hukukunda Birlik ilkesi,  Süreklilik ilkesi,  Zayıfların korunması ilkesi,  Düzenleme serbestisinin bulunmaması, Devletin müdahalesi olarak geçerli ilkeler olan hukuk dalıdır.

Aile Hukukunda Boşanma  ve Ayrılık Davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa 6 aydan beri birlikte oturdukları yer Aile Mahkemesidir.

Hukuk Büromuz Aile Boşanma Hukuk Alanında, Çekişmeli Boşanma Davaları, Anlaşmalı Boşanma Davaları, Anlaşmalı Boşanma Protokolünün hazırlanması, Boşanma Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davaları, Mal Paylaşımı Davaları, Velayet Davaları, Nafaka Davaları, Yabancı Mahkeme Boşanma Kararının Tanıma ve Tenfiz, Aile Konutu Şerhi, Nişanlılıkla İlgili Davalar Hediyelerin Geri Verilmesi, Yaş Düzeltme Davaları.

Nüfus ve Tapu Kayıtlarına İlişkin Ad Soyad Düzeltme ve Değiştirme İşlemleri, Evlat Edinme, Gaiplik Davası, Ayrılık Davası, Çocukla Şahsi İlişki Kurulması, Soy bağının Kurulması, Kayyımlık ve Vasilik, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesiyle İlgili Tedbirler, Babalık Nesep Davaları, Katkı Payı ve Değer Artış Payı Alacakları, İddet Süresinin Kaldırılması, Evlilik Sözleşmesinin hazırlanması  konularda danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Boşanma Sebeplerine Genel Bakış:

Hukuki bir bağ olan evlilik birliğinin oluşum sürecindeki gibi hukuki yollarla sonlanmasını sağlayan Konya boşanma denir. Kanun koyucunun boşanmayı bireye tanınmış bir hak olduğunu ve bu hakkın kötüye kullanılmaması ve eşlerden diğerinin mağdur olmaması için Medeni Kanunda belli nedenlere bağlı olarak boşanma davasının açılabileceğini ifade edebiliriz.

Yani eşlerden birinin veya her ikisinin boşanması için dayandığı nedenler kanun koyucunun Medeni Kanunda belirlediği boşanma nedenlerinden biri olması gerekmektedir. Aksi takdirde hakim boşanma davasını reddedecektir. Boşanma davasının açılabilmesi için gerekli sebepler kanunda ifade edilmiştir demiştik.

Bu sebepler nelerdir? Genel boşanma nedenleri ve özel boşanma nedenleri olmak üzere kanun koyucu boşanma sebeplerini iki ayrı ana alt başlık altında inceler. Özel boşanma nedenleri genellikle eşlerden birinin yaptığı haksız ve diğer eşi mağdur edecek bir olaya dayanmaktadır. Kanun koyucu bunları 5 başlığa ayırmıştır. Bunlar:

  • Zina
  • Hayata kast, pek kötü onur kırıcı davranış
  • Suç işleme veya haysiyetsiz yaşam sürme
  • Terk
  • Akıl hastalığı

Genel boşanma sebepleri ise olguya dayanır ve ilkeler doğrultusunda hareket eder.  Bunlar 3 başlık altında incelenir:

  • Evlilik birliğinin sarsılması
  • Eşlerin anlaşması
  • Ortak hayatın yeniden kurulamaması

EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI

Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir

ANLAŞMALI BOŞANMA

Anlaşmalı Boşanma dava şartı olarak, evlilik en az 1 yıl sürmüş olmalı, eşler birlikte dava açmalı veya birinin açtığı davayı diğeri kabul etmiş olmalıdır. Taraflar, boşanmayı birlikte istiyorlarsa, boşanmayı hangi sebebe dayandırdıklarını belirtmeleri şart değildir.

TERK SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI

TMK. m:164’ e göre; eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerlerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az 6 ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş boşanma davası açabilir.

NİŞAN HEDİYELERİNİN İADESİ veya BEDELLERİNİN TAHSİLİ DAVASI

Nişanlık evlenme dışındaki bir sebeple sona ererse, nişanlıların birbirlerine veya ana ve babanın ya da onlar gibi davrananların, diğer nişanlıya vermiş oldukları anlaşılmışın dışındaki hediyeler, verenler tarafından geri istenebilir.

BOŞANMA HALİNDE MADDİ ve MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir. Boşanma nedeniyle mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya bir maddi tazminat isteyebilir.

NAFAKA DAVALARI

Nafaka; yiyecek parası, geçimlik; birinin geçindirmekle yükümlü bulunduğu kimselere mahkeme kararıyla bağlanan aylık, demektir.

Aile ve Boşanma Hukuku

Aile ve Boşanma Hukuku

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri