Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Tapu İptali

Vekâlet Görevinin Kötüye Kullanılması Tapu İptali

Birçok işlemler esnasında vatandaşlar belli sebeplerden dolayı vekâlete ihtiyaç duyar. Vekâlet, vekâlet verenin işini en iyi şekilde ve özenle yapması gerekir. Bazı durumlarda vekâleti alan vekil, vekâleti aldığı kişinin sorumluluklarını yerine getirmeyip aksine üstlendiği görevi daha da kötü bir şekilde yaparak belli cezalar alınmasına sebep olur. Vekillerin görevlerini doğru bir şekilde yapmaması durumunda vekâleti verenlerin haklarını korumaları için dava açma şansları vardır.

Ceza İçin Koşullar Nelerdir?

Vekâlet veren kişinin ilk önce bütün sorumluluklarını kabul edip işini en şekilde yapacağına dair sözleri veren verip vekaleti veren vatandaşları kandıran vekil, üstlendiği işi vekalete veren kişinin aleyhine olacak şekilde yürüttüğü zaman karşı tarafı mağdur etmesinden ve görevini sorumsuz bir şekilde yapmasından dolayı mağdur olan tarafın vekiline maddi ve manevi tazminat davası açma hakları vardır. Çünkü vekilin işini doğru yapmaması sonucunda vekâleti verenler, hem maddi hem de manevi anlamda büyük zarar ve hasara uğrayabilir. Bunun sonucunda vekâleti veren kişiler, yetkili mahkemelere giderek durumlarını açıklayıcı sebeplerle başvuruda bulunabilir. Mahkemenin vereceği kararlar doğrultusunda vekil, gereken cezayı alır.

Hangi Cezalar Verilir?

Vekâletinin verilmesi üzerine vekilin görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği zaman ve yaptıkları işleri vekâleti veren kişinin aleyhine yapıyorsa yasal olarak çok büyük cezalara çarptırılır. Çünkü vekâleti veren kişinin mağdur bir konuma düşmesine neden olduğu için vekâleti veren, hem maddi hem de manevi anlamda büyük problemlerle karşı karşıya kalır. Bu problemlerin ve zararların karşılanması için mağdur olan taraf vekiline işini doğru ve düzgün bir şekilde yapmadığı için tazminat davası açabilir. Ayrıca vekillerin işlerini ve görevlerini istenildiği gibi yapmayıp karşı tarafı zor duruma düşürecek davranışlarda bulunması durumunda vekâleti verenin vekili için açtığı davanın sonucunda mahkeme vekile 3 ay ile 1 yıl arasında hapis cezası verir. Bunun dışında vekâleti verenler, vekiline hem maddi hem de manevi tazminat davası açabilir. Mağdur olan tarafların dava açabilmeleri için verilen süreyi geçirmemeleri gerekir. Verilen sürenin geçmesi durumunda vekaleti veren taraf bir daha hiçbir şekilde haklarını yasal olarak koruyamaz ve vekilinin mahkeme tarafından yargılanması için gereken işlemleri başlatamaz. Bu yüzden vekâleti veren kişinin dava süresini iyi bir şekilde takip edip vekiline dava açma işlemlerini tamamlamaları gerekir.

Cezalar Paraya Çevrilir Mi?

Vekilin alacağı hapis cezasını talebe göre para cezasına da çevirebilir. Bunun için vekilin belli şartları yerine getirmesi gerekir. Vekilin cezasını para cezasına çevirebilmesi için mahkemeye çok geçerli sebepler sunması gerekir. Geçerli sebepler mahkeme tarafından detaylı bir şekilde incelendikten sonra vekilin sebepleri yeterli görüldüğünde mahkeme 3 aydan 1 yıla kadar olan hapis cezasını para cezasına çevirerek vekilin talebini yerine getirmiş olur.

Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Tapu İptali

KONU: geniş yetkili vekaletname verdikleri, bu vekaletname kullanılarak davacılara murislerinden irsen intikal eden ve dava dilekçesinde parsel numaraları belirtilen çok sayıda taşınmazlardaki paylarının 19.07.2012 tarihinde kardeşleri olan davalı H…’e satış yolu ile temlik edildiği anlaşılmaktadır.
ÖZET : Bilindiği üzere, Borçlar Kanununun temsil ve vekalet aktini düzenleyen hükümlerine göre, vekalet sözleşmesi büyük ölçüde tarafların karşılıklı güvenine dayanır. Vekilin borçlarının çoğu bu güven unsurundan, onun vekil edenin yararına ve iradesine uygun davranış yükümlülüğünden doğar.  6098 s. Türk Borçlar Kanununda (TBK) sadakat ve özen borcu, vekilin vekil edene karşı en önde gelen borcu kabul edilmiş ve 506. maddesinde (818 s. Borçlar Kanununun 390.) maddesinde aynen; “Vekil, vekâlet borcunu bizzat ifa etmekle yükümlüdür. Ancak vekile yetki verildiği veya durumun zorunlu ya da teamülün mümkün kıldığı hâllerde vekil, işi başkasına yaptırabilir. Vekil üstlendiği iş ve hizmetleri, vekâlet verenin haklı menfaatlerini gözeterek, sadakat ve özenle yürütmekle yükümlüdür.

Vekilin özen borcundan doğan sorumluluğunun belirlenmesinde, benzer alanda iş ve hizmetleri üstlenen basiretli bir vekilin göstermesi gereken davranış esas alınır.” hükmüne yer verilmiştir. Bu itibarla vekil, vekil edenin yararına ve iradesine uygun hareket etme, onu zararlandırıcı davranışlardan kaçınma yükümlülüğü altındadır. Vekâletin kapsamı, sözleşmede açıkça gösterilmemişse, görülecek işin niteliğine göre belirlenir. (TBK’nin 504/1) Sözleşmede vekaletin nasıl yerine getirileceği hakkında açık bir hüküm bulunmasa veya yapılan işlem dış temsil yetkisinin sınırları içerisinde kalsa dahi vekilin bu yükümlülüğü daima mevcuttur. Hatta malik tarafından vekilin bir taşınmazın satışında, dilediği bedelle dilediği kimseye satış yapabileceği şeklinde yetkili kılınması, satacağı kimseyi dahi belirtmesi, ona dürüstlük kuralını, sadakat ve özen borcunu göz ardı etmek suretiyle, makul sayılacak ölçüler dışına çıkarak satış yapma hakkını vermez. Vekil edenin yararı ile bağdaşmayacak bir eylem veya işlem yapan vekil değinilen maddenin son fıkrası uyarınca sorumlu olur. Bu sorumluluk BK’de daha hafif olan işçinin sorumluluğuna kıyasen belirlenirken, TBK’de benzer alanda iş ve hizmetleri üslenen basiretli bir vekilinin sorumluluğu esas alınarak daha da ağırlaştırılmıştır.

Öte yandan, vekil ile sözleşme yapan kişi 4721 s. Türk Medeni Kanunun (TMK) 3. maddesi anlamında iyi niyetli ise yani vekilin vekalet görevini kötüye kullandığını bilmiyor veya kendisinden beklenen özeni göstermesine rağmen bilmesine olanak yoksa, vekil ile yaptığı sözleşme geçerlidir ve vekil edeni bağlar. Vekil vekalet görevini kötüye kullansa dahi bu husus vekil ile vekalet eden arasında bir iç sorun olarak kalır, vekil ile sözleşme yapan kişinin kazandığı haklara etkili olamaz. Ne var ki, üçüncü kişi vekil ile çıkar ve işbirliği içerisinde ise veya kötü niyetli olup vekilin vekalet görevini kötüye kullandığını biliyor veya bilmesi gerekiyorsa vekil edenin sözleşme ile bağlı sayılmaması, TMK’nin 2. maddesinde yazılı dürüstlük kuralının doğal bir sonucu olarak kabul edilmelidir. Söz konusu yasa maddesi buyurucu nitelik taşıdığından hakim tarafından kendiliğinden (resen) göz önünde tutulması zorunludur. Aksine düşünce kötü niyeti teşvik etmek en azından ona göz yummak olur. Oysa bütün çağdaş hukuk sistemlerinde kötü niyet korunmamış daima mahkum edilmiştir. Nitekim uygulama ve bilimsel görüşler bu yönde gelişmiş ve kararlılık kazanmıştır.

Hemen belirtelim ki, maddi vakıaları bildirmek taraflara, bunların hukuki nitelemesini yapmak ve uygulanacak yasa maddesini bulmak hakime aittir. Somut olaya gelince; iddianın ileri sürülüş biçimi ve içeriğinden davada vekalet görevinin kötüye kullanılması hukuksal nedenine dayanıldığı açıktır.Ne var ki, Mahkemece hükme yeterli bir araştırma yapılmış değildir.

Hal böyle olunca; iddia ve savunmanın yukarıdaki ilkeler uyarınca araştırılması ve varılacak sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken, hukuki nitelendirmede yanılgıya düşülerek yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.

SONUÇ : Davacıların, temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile, hükmün açıklanan nedenlerden ötürü (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK’nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA…

14 SORULAR

 1. GÖKŞAH MERİÇ dedi ki:

  Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Tapu İptali Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 2. ILGAZ ÖZALP dedi ki:

  Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Tapu İptali Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 3. DEVRİM ALOĞLU dedi ki:

  Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Tapu İptali Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 4. ABDURRAHMAN KARAALIN dedi ki:

  Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Tapu İptali Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 5. SERTEL IŞLAK dedi ki:

  Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Tapu İptali Davayı açma şartları nelerdir..

 6. ATEŞ KONAR dedi ki:

  Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Tapu İptali Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 7. EYYÜP GİRGİN dedi ki:

  Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Tapu İptali hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 8. DOĞAÇ AYDOĞDU dedi ki:

  Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Tapu İptali Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 9. BOĞAÇHAN DELİKARA dedi ki:

  Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Tapu İptali Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 10. GÜLİSTAN UZ dedi ki:

  Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Tapu İptali hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 11. GÖKAY BAĞÇAALTI dedi ki:

  Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Tapu İptali Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 12. SEDA TANIŞIK dedi ki:

  Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Tapu İptali Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 13. GÜLNAZ DOĞAN dedi ki:

  Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Tapu İptali Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 14. NERİMAN BELDEK dedi ki:

  Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Tapu İptali Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri