Mirasta Saklı Pay Nasıl Alınır

Saklı paylarının karşılığını alamayan mirasçılar, miras bırakanın tasarruf edebileceği kısmı aşan tasarruflarının tenkisini dava edebilirler. Saklı pay sahibi mirasçılara ölüme bağlı tasarrufla yapılan ve tasarruf edilebilir kısmı aşan kazandırmaların onların saklı paylarını aşan kısmı orantılı olarak tenkise tabi olur. Tenkise tabi birden fazla ölüme bağlı tasarrufun bulunması halinde, saklı pay sahibi mirasçıya yapılan kazandırmanın saklı payı aşan kısmı ile saklı pay sahibi olmayan kimselere yapılan kazandırmalar orantılı olarak tenkis edilir.

Tenkis, miras bırakanın arzusunun başka türlü olduğu tasarruftan anlaşılmadıkça, mirasçı atanması yoluyla veya diğer bir ölüme bağlı tasarrufla elde edilen kazandırmaların tamamında, orantılı olarak yapılır.

Saklı paylı mirasçılar kimdir ; Saklı pay sahibi mirasçılar alt soy yani çocuklar ve torunlar, ana- baba ve sağ kalan eştir.

Saklı Pay Oranları: Altsoy için saklı pay oranı yasal miras payının yarısıdır. Anne ve baba için saklı pay oranı yasal miras payının dörtte biridir. Diyelim ki bir kişinin altsoyu yani çocuğu veya torunu var. Bu durumda anne baba mirasçı olamayacağından saklı payı da olmaz. Sağ kalan eş; Anne ve baba ya da altsoy ile birlikte mirasçı olarak kalmışsa yasal miras payının tamamı, bu sayılanların dışında başka mirasçılarla kalmışsa (örneğin kardeşler, yeğenler, amca, hala, vs.) yasal miras payının dörtte üçü saklı payı olacaktır.

Saklı payın ihlali halinde ne yapılmalıdır :Saklı paya sahip mirasçıların, saklı payın ihlali halinde Tenkis Davası açmaları gerekir.

Mirasta Saklı Pay Nasıl Alınır – Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 20.Hukuk Dairesi Esas: 2015/8332 Karar: 2015/10820 Karar Tarihi: 09.11.2015

TENKİS DAVASI – TENKİS DAVALARININ TEREKENİN AÇILDIĞI BİR BAŞKA İFADE İLE MİRAS BIRAKANIN SON İKAMETGAHI MAHKEMESİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ – YETKİ KURALLARININ KESİN YETKİ OLDUĞU – ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİ

ÖZET: Taşınmazın aynına ilişkin açılan davaların, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde görüleceği, Türk Medeni Kanununun 560 ila 571. maddeleri uyarınca açılan tenkis davalarının ise aynı Kanunun 576. ve 6100 sayılı Kanunun 1/a maddesi hükmü uyarınca terekenin açıldığı, bir başka ifade ile miras bırakanın son ikametgahı mahkemesinde görülmesi gerektiği, anılan bu yetki kurallarının kesin yetki olduğu, davacılar murisinin vefatından önce Bakırköy’de ikamet ettiği nazara alınarak uyuşmazlığın B…. 9. Asliye Hukuk Mahkemesince görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

T.C. YARGITAY 1.Hukuk Dairesi Esas: 2014/5612 Karar: 2015/9626 Karar Tarihi: 02.07.2015

DENKLEŞTİRME DAVASI – TENKİS DAVALARINDA DAVA DİLEKÇESİNDE GÖSTERİLEN DEĞER HARCA ESAS DEĞER OLUP GERÇEK HESAP SAKLI PAYIN İHLAL EDİLDİĞİ BELİRLENDİKTEN SONRA ORTAYA ÇIKACAĞI – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Asıl dava, tenkis; birleştirilen dava, denkleştirme isteklerine ilişkindir. Tenkis davalarında dava dilekçesinde gösterilen değer harca esas değer olup gerçek hesap saklı payın ihlal edildiği belirlendikten sonra ortaya çıkacağından bilirkişilerce belirlenen bedelin hüküm altına alınması gerekirken davacı tarafın fazlaya ilişkin hakkı saklı tutularak ve dava dilekçesindeki istekle bağlı kalınarak talep edilen bedelin hüküm altına alınmış olması doğru değildir. Hal böyle olunca, yukarıda belirtilen ilkeler dikkate alınmak suretiyle davaya konu taşınmazların bir an önce değerleri belirlenip, bu değerin sabit tenkis oranı ile çarpımından bulunacak naktin ödetilmesine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile karar verilmesi doğru değildir.