Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır? Miras paylaşımı davası; mirasbırakanın (ölen ya da hakkında gaiplik ilamı verilen kişi) arkasında bıraktığı mal varlığı değerinin mirasçıları arasında bölüştürülmesinde yaşanan hukuki ihtilafların görüldüğü bir Miras Hukuku davası türüdür. Söz konusu mirasçılar, kanunen belirlenmiş “yasal mirasçılar” olabilirken bununla birlikte mirası bırakan kişi tarafından belirlenen “atanmış mirasçılar” da olabilmektedir.

Miras paylaşımının ne şekilde ve hangi usul ve esaslara göre yapılacağı hukuk sistemimizde düzenlenmiştir. Kanunlar çerçevesinde belirlenen yasal mirasçılar mirasbırakanın alt soyu ve sağ olması halinde eşidir. Bu noktada altsoy olarak tabir edilen kişiler mirasbırakanın;

 • Sağ olan çocukları,
 • Torunları
 • Torunlarının çocukları

şeklinde soy devamı niteliğindeki kişilerden oluşmaktadır. Ancak altsoyun miras hakkından faydalanması için birtakım hiyerarşik kurallar bulunmaktadır. Çünkü mirasbırakanın yasal mirasçısı olan çocukları sağ ise, bu durumda miras hakkı vefat eden veya hakkında gaiplik ilamı çıkarılan kişinin torunlarına geçmemektedir. Öte yandan torunların sağ olması durumunda da torunların çocukları mirastan pay alamaz. Altsoy mirasçılarının her biri kadın ve ya erkek olmalarına bakılmaksızın mirastan eşit pay alma hakkına sahiptir. Ayrıca altsoy mirasçılarından birinin ölmesi durumunda miras hakkını yasal halefleri almaktadır.

Miras Paylaşımında Üst Soy Hakkı

Mirasbırakanın altsoyu sağ değilse, miras hakkı anne ve babasına yani üstsoya devredilir. Anne ve babanın miras üzerindeki hakları eşittir. Eğer kişinin alt soyu yoksa ve anne ile babası da kendisinden önce vefat etmişse miras hakkı anne ve babanın altsoyuna yani mirasbırakanın kardeşine geçmektedir. Kardeşler arasında da erkek veya kadın ayrımı olmadan eşit pay hakkı bulunmaktadır.

Mirasbırakanın altsoyu bulunmuyor, anne ve babası da vefat etmiş aynı zamanda kardeşleri de yoksa o zaman miras hakkı büyükanne ve büyükbabaya geçer. Bu kişilerin de diğer paylaşımlarda olduğu gibi miras üzerindeki payları eşittir. Fakat mirasbırakanın büyükanne ve büyükbabanın da mirasbırakandan önce vefat etmiş olmaları durumunda miras hakkı bunların alt soyuna yani mirasbırakanın amca, dayı, hala ve teyzelerine geçmektedir.

Öte yandan mirasbırakan kişinin sağ olan eşi de onun yasal mirasçısı olarak kabul edilmektedir. Bu kişinin miras hakkı oranı, kimlerle miras ortağı olduğuna göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca mirasbırakanın sağ olan eski eşi boşanmış olduklarından dolayı yasal mirasçı olarak kabul edilmemektedir.

Kişinin altsoyu (çocukları, torunları vb.) ve üstsoyu (anne, baba, büyükanne, büyükbaba vb) ile eşinin sağ olmaması durumunda yasal mirasçısı kalmamış olarak kabul edilmektedir. Bu durumda kişinin mirası doğrudan hazineye (devlete) geçmektedir.

Miras Paylaşımı Oranları

Miras paylaşımında yasal mirasçılar arasında şu şekilde bir oranlama yapılmaktadır:

 • Sağ kalan eş altsoyla birlikte mirasçı olursa yasal mirasın 1/4’ünü alır, 3/4 altsoya kalır,
 • Sağ kalan eş anne ve baba ile birlikte mirasçı olursa yasal mirasın 1/2’sini alır,
 • Sağ kalan eş büyükanne ve büyükbaba ile birlikte mirasçı olursa yasal mirasın 3/4’ünün alır, üstsoya 1/4 kalır.

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Miras hukuku mal paylaşımı oranlarını, sağ kalan eşin mirasçılar arasında olduğu durumlarda miras hukukuna göre şu şekilde yapılmaktadır.

Miras bırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa, miras hukukuna göre mirasın dörtte biri,

Miras bırakanın anne ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa, miras hukukuna göre mirasın yarısı,

Miras bırakanın büyük anne ve büyük babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa, miras hukukuna göre mirasın dörtte üçü,

Yukarıda sayılan durumlardan hiç biri yoksa, miras hukukuna göre mirasın tamamı eşe kalır.

YASAL MİRASÇILAR KİMLERDİR?

Doğrudan doğruya Kanun’dan doğan miras hakkına sahip olan aşağıda gösterilen mirasçılardır.

Miras bırakanın hısımları:

1-Kan hısımları,

2-Evlatlık ve altsoyu,

3-Eşi,

4-Devlet.

KAN HISIMLIĞINA DAYANARAK YASAL MİRASÇI OLANLAR

 • 1.DERECE (ZÜMRE) MİRASÇILARI
 • Miras bırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur.
 • Çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar.
 • Miras bırakandan önce ölmüş olan çocukların yerini, her derecede halefi yet yoluyla kendi altsoyları alır.
 • 2. DERECE MİRASÇILARI
 • Altsoyu bulunmayan miras bırakanın mirasçıları, ana ve babasıdır. Bunlar eşit olarak mirasçıdırlar.
 • Miras bırakandan önce ölmüş olan ana ve babanın yerlerini, her derecede halefi yet yoluyla kendi altsoyları alır.
 • Bir tarafta hiç mirasçı bulunmadığı takdirde, bütün miras diğer mirasçılara kalır.
 • 3. DERECE MİRASÇILARI
 • Altsoyu, ana ve babası ve onların altsoyu bulunmayan miras bırakanın mirasçıları, büyük ana ve büyük babalarıdır. Bunlar, eşit olarak mirasçılardır.
 • Miras bırakandan önce ölmüş olan büyük ana büyük babaların yerlerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır.
 • Ana veya baba tarafından olan büyük ana ve büyük babalardan biri altsoyu bulunmaksızın miras bırakandan önce ölmüşse, ona düşen pay aynı taraftaki mirasçılara kalır.
 • Ana veya baba tarafından olan büyük ana ve büyük babalardan biri altsoyu bulunmaksızın miras bırakandan önce ölmüşlerse, bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalır.
 • Sağ kalan eş varsa, büyük ana ve büyük babalardan birinin miras bırakandan önce ölmüş olması halinde, payı kendi çocuğuna; çocuğu yoksa o taraftaki büyük ana ve büyük babaya; bir taraftaki büyük ana ve büyük babanın her ikisinin de ölmüş olmaları halinde onların payları diğer tarafa geçer.

EVLİLİK DIŞI HISIMLARIN MİRASÇILIĞI

Baba yönünden evlilik dışı çocuğun mirasçı olabilmesi için 2 şart vardır:

 1. Çocuk evlilik dışı doğmalıdır.
 2. Çocuk ile baba arasında soy bağı, tanıma veya hâkim hükmüyle kurulmuş olanlar, baba yönünden evlilik içi hısımlar gibi mirasçı olurlar.

EVLATLIĞIN MİRASÇILIĞI

Evlatlık ve altsoyu, evlat edinme kan hısımı gibi mirasçı olurlar. Evlatlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da devam eder. Evlat edinen ve hısımları, evlatlığa mirasçı olmazlar.

SAĞ KALAN EŞİN MİRAS HAKKI

Sağ kalan eşin miras alınması için, miras bırakanın ölümü anında sona ermiş olması gerekir. Boşanmış eş miras alamaz. Ancak sadece Boşanma Davası açılmış olması mirasa engel değildir. Boşanma Davası kesinleşmeden eşlerden biri ölürse, sağ kalan eş yine mirasçı olur. Çünkü Boşanma Davası ölümle düşer. Ancak boşanma sebebi cana kast ise, bu eşin mirasçılığına engeldir. Ayrılık Kararı’ndan dolayı ayrı yaşadıkları dönem içinde ölen eşe, diğeri mirasçı olur. Butlan Davası devam ederken ölen eşe, diğeri mirasçı olur.

 • Sağ kalan eşin, ölen eşinin malvarlığı üzerinde birbirinden farklı 2 temel hakkı vardır.
 1. Eşler arasında Yasal Rejim olan Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi varsa, katılma alacağı ve değer artış payı alacağını diğer mirasçılardan talep hakkı doğar. Her eş veya mirasçıları, sözleşmeyle başka bir esas belirlememişlerse, diğerin yarısı üzerinde hak sahibi olur.
 2. Eşlerden birinin ölümü halinde Tereke malları arasında ev eşyası veya eşlerin birlikte yaşadıkları konut varsa; sağ kalan eş, bunlar üzerinde kendisine miras hakkına mensuben mülkiyet tanınmasını isteyebilir.
 3. Ölen eşin kişisel malları üzerinde ve Edinilmiş Mallar Rejiminden ölen eşe düşen artık değer Tereke olacağı için, mirasçı eşin bunlar üzerinde miras payı vardır.
 • Sağ kalan eş, birlikte bulunduğu zümreye göre miras bırakana aşağıdaki olur;
 1. Miras bırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte birini alır. I. Zümre mirasçılarına ¾ hisse kalır.
 2. Miras bırakanın büyük ana ve büyük babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa, mirasın yarısını alır. II. Zümre mirasçılarına ½ hisse kalır.
 3. Miras bırakanın büyük ana ve büyük babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte üçünü alır. Derece başları ve çocuklarına ¼ hisse kalır. Bunlar da yoksa birasın tamamı eşe kalır.

SAKLI PAYLI MİRASÇILAR

Saklı Paylı mirasçılar, miras bırakanın altsoyu, baba ve anası, kardeşleri ve eşidir. Saklı Paylar, miras bırakanın ölüme bağlı bir tasarrufla ortadan kaldırması mümkün olmayan Kanuni miras payıdır.

14 SORULAR

 1. GONCAGÜL POLAT dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 2. NAGEHAN SEBZECİ dedi ki:

  Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 3. ZEMZEM SELBİ dedi ki:

  Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 4. FERİT VARÜRER dedi ki:

  Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 5. ZARİFE OR dedi ki:

  Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 6. MERVENUR TURFAN dedi ki:

  Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 7. GAMZENUR DİŞLİ dedi ki:

  Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 8. TUĞBA BOSTANCI dedi ki:

  Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 9. SEVCAN KOCABIYIK dedi ki:

  Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 10. ATAHAN ONUR dedi ki:

  Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 11. ÖZNUR OKANT dedi ki:

  Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 12. NEŞE MUTLU dedi ki:

  Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 13. SEZİN BALCIOĞLU dedi ki:

  Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 14. CEYLAN ÖZİBA dedi ki:

  Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri