Kira İcra Takibi

Kira İcra Takibi

Kira İcra Takibi Nedir Nasıl Yapılır? Kira alacağına icra takibi başlatılması, kiracı ile kiraya veren arasında yaşanan hukuki uyuşmazlıkların çözümünde sıklıkla başvurulan yasal yollardan biridir. Kira icra takibi; kiracının ödemesi gereken kira borçlarını ödememesi durumunda, kiraya veren tarafından alacaklarını tahsil etmek amacıyla başvurduğu bir yoldur. Her hukuki yöntemde olduğu gibi kira alacağı için de icra takibinin belirli usul ve esasları bulunmaktadır.

Kira sözleşmesinden doğan yükümlülüklerden biri olarak kira bedelini ödemesi gereken kiracının bu görevini ifa etmemesi durumunda alacaklı olan kiraya verenin icra takibi başlatma hakkı bulunmaktadır. Kiraya veren yani bu durumda alacaklı olan kişi, sadece ödenmeyen kira alacaklarının kiracı tarafından kendisine ödenmesini talep ediyorsa, bu bağlamda genel haciz yoluyla icra takibi başlatabilir.

Ancak kiracı ile kiraya veren arasında sıklıkla yaşanabilen bu tür ihtilaflarda, kiraya veren kişiler genellikle alacaklarının tahsiliyle birlikte kiracılarını da evden çıkarmak istemektedir. Zira bu tür problemlerin, kira sözleşmesinin taraflarının yükümlü olduğu güven ilişkisine zarar verdiği görülmektedir.  Dolayısıyla kiraya veren alacaklı kişi, ödenmeyen kira bedellerinin tarafına ödenmesini talep etmenin yanında kiracının da tahliyesini istediği durumlarda kiracı şikayet yoluna başvurması gerekmektedir.

Kira Borcunun Ödenmemesi Durumunda İlamsız Tahliye

Kiraya veren kişi hem kiracı tarafından ödenmeyen kira bedellerini hem de kiracının evden çıkarılmasını istiyorsa ilamsız icra yoluna başvurması gereklidir. Bu hukuki yöntemde kiracıya ödenmemiş kira borçları için bir ödeme emri gönderilmektedir. Söz konusu ödeme emrinde kiracıya ödeme yapması için hukuken belirli bir süre verilmektedir. Bu süre;

 • Konut ve çatılı işyeri kiralamalarında en az 30 gün,
 • Diğer kiralarda en az 10 gündür.

Ayrıca bu süreler ödeme emrinin kiracıya tebliğ edilmesini izleyen günden itibaren başlamaktadır. İcra takibi kapsamında gönderilen ödeme emrine itiraz süreleri de hukuk sistemimizde şu şekilde belirtilmiştir:

 • 6 aydan kısa süreli sözleşmelerde 3 gün içerisinde,
 • 6 aydan uzun süreli sözleşmelerde 7 gün içerisinde itiraz edilmelidir.

Bu noktada ilamsız icra takibine yasal süreler içinde yapılan itiraz, takibi durdurmak için yeterlidir. Ayrıca kiracı borcunu ifa ettiği takdirde, kiraya veren tarafından kiracının taşınmazdan tahliye edilmesi talep edilememektedir. Öte yandan kendisine ödeme emri tebliğ edilen kiracı, yasal süre içinde kira sözleşmesine kesin olarak itiraz etmemesi durumunda bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılmaktadır.

Kira İcra Takibinde Görevli Mahkeme Hangisidir?

Kira icra takibinde görevli ve yetkili mahkeme, Sulh Hukuk Mahkemeleri’dir. Dolayısıyla kiracı ile kiraya veren arasında yazılı ve noter onaylı bir kira sözleşmesi olmasa dahi görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi olarak belirlenmiştir. Çünkü kiraya veren ile kiracı arasında yazılı olmayıp sözlü niteliğe sahip bir kira sözleşmesi yapılmış olunsa da ilamsız tahliye takibi başlatılabilmektedir. Kiracının borcunu ödememesi durumunda başlatılan icra takibi hakkında detaylı bilgileri icra ve iflas hukuku uzman avukatlarımızın danışmanlık hizmetiyle edinebilirsiniz.

Kira İcra Takibi

Kira İcra Takibi

Kira İcra Takibi Nasıl Yapılır

Kira İcra Takibi, kiracı kirasını ödemezse,kiralayan,para alacağından dolayı alacaklı sıfatı ile kiracısına karşı genel haciz yoluyla takip yapılabilir.Ancak,genel haciz yoluyla takip yapmak,sadece kiracının kira bedeli ödemesini sağlayabilir.Kiralayan yalnızca kira bedelinin tahsilini amaçlamayıp aynı zamanda kiracının taşınmazdan tahliyesini de istiyorsa,bu durumda kira bedelinin ödenmemesi sebebine dayanarak,ilamsız tahliye yoluna başvurma imkanına sahiptir.

Buna göre,takip,bir takip talebi ile başlar,borçluya ödeme emri gönderilir,ödeme emrine itiraz edilmesine göre takip kesinleştikten sonra,kira borcu için haciz,satış ve paranın ödenmesi aşamasına geçilir. Ancak,bu takip yolunda genel hacizden farklı şekilde,takibin kesinleşmesinden sonra,para alacağının tahsili amacıyla yürütülen hacze paralel olarak ayrıca tahliye prosedürü de işletilir. Yani,takip kesinleştikten sonra,bir yanda para alacağının tahsiline yönelik,diğer yanda da tahliyeye yönelik icra işlemleri yapılır.

Bu takip yolunda,269/d maddesinin atfı sebebiyle,genel haciz yolunda itiraz,itiraz sebepleri ile bağlılık,gecikmiş itiraz,itirazın sonuçları,itirazın kesin olarak kaldırılması,icra mahkemesinin incelemesi,menfi tespit ve istirdat davası hakkındaki hükümler kıyasen uygulanır.

Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle tahliye yoluna başvurabilmek için yazılı bir kira sözleşmesinin bulunması ve bunun takip talebine eklenmesi şart değildir.Yani,kira sözleşmesi bulunmakla birlikte,yazılı bir kira sözleşmesi olmadan da kiraya veren bu yola başvurabilir;icra müdürünün kira sözleşmesinin varlığını takip yapılırken inceleme yetkisi yoktur.Ancak,yazılı bir kira sözleşmesinin varlığı yada yokluğu,kiracının gönderilen ödeme emrine karşı koyması durumunda,kiraya verenin takibe devam bakımından kullanacağı imkanlarda önem taşıyacaktır.

Kira İcra Takibi Talebi

Kira İcra Takibi  yolunda da takip talebi genel haciz yoluyla takipteki gibidir ve 58.maddeye göre bir takip talebi doldurularak yetkili icra dairesine verilir.

Takip talebinde,alacaklı olarak kiraya veren,birden fazla kiraya veren varsa bunların tümü,borçlu olarak kiracı veya birden fazla kiracı varsa bunların tümü gösterilmelidir.Çünkü,takipte bulunan alacaklılar bakımından birlikte takip yapmayı zorunlu kılan bir ilişki bulunduğu gibi,kiracılar bakımından her ne kadar bir para borcu söz konusu olsa da,tahliye bölünemez olduğundan,tümüne karşı takip yapılması zorunludur.Yani birden fazla olması durumunda,kiraya verenler ve kiracılar bu takipte zorunlu takip arkadaşıdır.Takip konusu içerisinde para söz konusu olsa da,kiraya verenler ve kiracılar bakımından tahliye bölünemez niteliktedir.Takip alacağı olarak,ödenmemiş kira bedelleri yazılır,borcun sebebi olarak kira ilişkisi ve varsa yazılı kira sözleşmesi belirtilir.Kiraya veren,sadece haciz talep etmişse,icra dairesi,kural olarak genel haciz yoluyla takibe ilişkin ödeme emri göndermelidir.Buna rağmen icra dairesi 269.maddeye göre bir ödeme emri gönderirse takip kesinleştiğinde,borçlu-kiracıya karşı sadece haciz talep edilebilir,taşınmazın tahliyesi yoluna gidilemez,gidildiği takdirde şikayet yoluna başvurulabilir.

Takip talebine,varsa yazılı kira sözleşmesi de eklenmelidir.Ancak,yukarıda da belirttiğimiz üzere,bu yola başvurmak için yazılı kira sözleşmesi bulunması gerekli olmadığından sözleşmenin eklenmesi zorunlu değildir.

Kira İcra Takibi Ödeme Emri

Alacaklı-kiraya verenin, Kira İcra Takibi talebini icra dairesine vermesi üzerine,icra dairesi,tahliye talebini de içeren bir ödeme emri düzenleyerek borçlu-kiracıya gönderir.

Yapılan inceleme sonucunda borçlunun itirazı kaldırılıp tahliyesine karar verilirse,bu kararın temyizi mümkün olmakla birlikte,kararın icrası için kesinleşmesi beklenmez.Bu durumda,alacaklı icra dairesinden borçlunun mallarının haczini ve kiralananın tahliyesini talep edecektir.Ancak,tahliye için,icra mahkemesi kararının borçluya tefhim veya tebliğinden itibaren on gün geçmesi gerekir.Böyle bir durumda borçlu,tahliye kararı üzerine,üç aylık kira bedeli karşılığında icranın durdurulması yoluna başvurabilir.

KİRANIN ÖDENMESİ İHTARNAME ÖRNEĞİ

Kiracının kirasını ödenmemesi durumunda, kiracıya aşağıda belirtilen şablon çerçevesinde, açıklamada bulunularak kiranın ödenmesi için ihtarname gönderilir. Bu ihtarnameye karşı kiranın ödenmemesi durumunda haklı olarak, kira icra takibi yapılır.

ANKARA …. …. NOTERLİĞİ’ NE
İHTARNAME
İHTAR EDEN        :
TC KİMLİK NUMARASI     :

ADRES            :

VEKİLİ            :  Av.İlkay UYAR KABA
ADRES            :

İHTAR EDİLEN           :

ADRESİ            :

KONU    : Müvekkilimize ait konutun …/…/…-…/…/… tarihleri arasında ödenmesi gereken ancak ödenmeyen …-TL aylık kira parasının ödenmesi istemli ihtarnamedir.

Kira İcra Takibi – Yargıtay Kararları

Kira İcra Takibi – Yargıtay Kararları

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI – KİRA PARASININ TAHSİLİNE YÖNELİK TAKİP – DAVANIN KISMEN KABULÜ – İCRA İNKAR TAZMİNATI İSTEMİ KONUSUNDA MAHKEMECE OLUMLU OLUMSUZ BİR KARAR VERİLMEMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU – HÜKMÜN İCRA İNKAR TAZMİNATINA HASREN BOZULMASI

ÖZET: Uyuşmazlık, kira parasının tahsiline yönelik icra takibine yapılan itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkindir. Mahkemece yapılan yargılama sonucu aylık kira parasının …TL olduğunun belirlenmesi üzerine, davanın kısmen kabulü ile itirazın … TL üzerinden iptaline karar verilmiştir. Davanın geri kalan bölümünün ret edilmesine rağmen davalının icra inkar tazminatı istemi konusunda mahkemece olumlu-olumsuz bir karar verilmemesi doğru görülmediğinden hükmün icra inkar tazminatına hasren bozulması gerekmiştir. (2004 S. K. m. 269)

Sonuç: Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün yukarıda (2) No’lu bentte yazılı nedenlerle 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün icra inkar tazminatına hasren BOZULMASINA.

YARGITAY KARARI: KİRA İCRA TAKİBİ

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI – KİRA ALACAĞININ TAHSİLİNE YÖNELİK İCRA TAKİBİNE YAPILAN İTİRAZIN İPTALİ VE TAHLİYE İSTEMİ – KİRACININ KİRA BEDELLERİNİ SÜRESİNDE YATIRDIĞI – KİRACI HAKKINDA AÇILAN DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dava, kira alacağının tahsiline yönelik icra takibine yapılan itirazın iptali ve tahliye istemine ilişkindir. Davalı kiracı 2012 yılı kira bedellerini de süresinde yatırdığına göre davalı kiracı hakkında açılan davanın reddine karar vermek gerekir.

(2004 S. K. m. 269) Bu durumda davalı kiracı 2012 yılı kira bedellerini de süresinde yatırdığına göre davalı kiracı hakkında açılan davanın da reddine karar vermek gerekirken yanılgılı gerekçeyle yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

16 SORULAR

 1. MAHSUM KARACA dedi ki:

  Kira İcra Takibi Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 2. ŞEYDA ÜN dedi ki:

  Kira İcra Takibi Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 3. DUYGU DEMİREL dedi ki:

  Kira İcra Takibi Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 4. SEYİT ALTAY dedi ki:

  Kira İcra Takibi Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 5. BERRE ÖZTAŞKIN dedi ki:

  Kira İcra Takibi Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 6. BİCEM KURŞUN dedi ki:

  Kira İcra Takibi Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 7. SEVDA AKÇINAR dedi ki:

  Kira İcra Takibi Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 8. HÜSNÜ SAMSI dedi ki:

  Kira İcra Takibi Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 9. HALİME BAŞARIR dedi ki:

  Kira İcra Takibi Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 10. NURTEN COŞKUNER dedi ki:

  Kira İcra Takibi dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 11. NERİMAN BELDEK dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Kira İcra Takibi hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 12. YAŞAR DİYARBAKIR dedi ki:

  Kira İcra Takibi Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 13. BAŞAR SOYDAN dedi ki:

  Kira İcra Takibi Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 14. TAHİR ÇAKMAK dedi ki:

  Kira İcra Takibi hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 15. ERKAM AKSOY dedi ki:

  Kira İcra Takibi hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 16. TÜRKÜLER GÜLDEN dedi ki:

  Kira İcra Takibi Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri