Kira İcra Takibi

Kira İcra Takibi ile ilgili açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Kira İcra Takibi Nasıl Yapılır

Kira İcra Takibi, kiracı kirasını ödemezse,kiralayan,para alacağından dolayı alacaklı sıfatı ile kiracısına karşı genel haciz yoluyla takip yapılabilir.Ancak,genel haciz yoluyla takip yapmak,sadece kiracının kira bedeli ödemesini sağlayabilir.Kiralayan yalnızca kira bedelinin tahsilini amaçlamayıp aynı zamanda kiracının taşınmazdan tahliyesini de istiyorsa,bu durumda kira bedelinin ödenmemesi sebebine dayanarak,ilamsız tahliye yoluna başvurma imkanına sahiptir. Buna göre,takip,bir takip talebi ile başlar,borçluya ödeme emri gönderilir,ödeme emrine itiraz edilmesine göre takip kesinleştikten sonra,kira borcu için haciz,satış ve paranın ödenmesi aşamasına geçilir.Ancak,bu takip yolunda genel hacizden farklı şekilde,takibin kesinleşmesinden sonra,para alacağının tahsili amacıyla yürütülen hacze paralel olarak ayrıca tahliye prosedürü de işletilir.Yani,takip kesinleştikten sonra,bir yanda para alacağının tahsiline yönelik,diğer yanda da tahliyeye yönelik icra işlemleri yapılır.Bu takip yolunda,269/d maddesinin atfı sebebiyle,genel haciz yolunda itiraz,itiraz sebepleri ile bağlılık,gecikmiş itiraz,itirazın sonuçları,itirazın kesin olarak kaldırılması,icra mahkemesinin incelemesi,menfi tespit ve istirdat davası hakkındaki hükümler kıyasen uygulanır.

Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle tahliye yoluna başvurabilmek için yazılı bir kira sözleşmesinin bulunması ve bunun takip talebine eklenmesi şart değildir.Yani,kira sözleşmesi bulunmakla birlikte,yazılı bir kira sözleşmesi olmadan da kiraya veren bu yola başvurabilir;icra müdürünün kira sözleşmesinin varlığını takip yapılırken inceleme yetkisi yoktur.Ancak,yazılı bir kira sözleşmesinin varlığı yada yokluğu,kiracının gönderilen ödeme emrine karşı koyması durumunda,kiraya verenin takibe devam bakımından kullanacağı imkanlarda önem taşıyacaktır.

Kira İcra Takibi Talebi

Kira İcra Takibi  yolunda da takip talebi genel haciz yoluyla takipteki gibidir ve 58.maddeye göre bir takip talebi doldurularak yetkili icra dairesine verilir.

Takip talebinde,alacaklı olarak kiraya veren,birden fazla kiraya veren varsa bunların tümü,borçlu olarak kiracı veya birden fazla kiracı varsa bunların tümü gösterilmelidir.Çünkü,takipte bulunan alacaklılar bakımından birlikte takip yapmayı zorunlu kılan bir ilişki bulunduğu gibi,kiracılar bakımından her ne kadar bir para borcu söz konusu olsa da,tahliye bölünemez olduğundan,tümüne karşı takip yapılması zorunludur.Yani birden fazla olması durumunda,kiraya verenler ve kiracılar bu takipte zorunlu takip arkadaşıdır.Takip konusu içerisinde para söz konusu olsa da,kiraya verenler ve kiracılar bakımından tahliye bölünemez niteliktedir.Takip alacağı olarak,ödenmemiş kira bedelleri yazılır,borcun sebebi olarak kira ilişkisi ve varsa yazılı kira sözleşmesi belirtilir.Kiraya veren,sadece haciz talep etmişse,icra dairesi,kural olarak genel haciz yoluyla takibe ilişkin ödeme emri göndermelidir.Buna rağmen icra dairesi 269.maddeye göre bir ödeme emri gönderirse takip kesinleştiğinde,borçlu-kiracıya karşı sadece haciz talep edilebilir,taşınmazın tahliyesi yoluna gidilemez,gidildiği takdirde şikayet yoluna başvurulabilir.

Takip talebine,varsa yazılı kira sözleşmesi de eklenmelidir.Ancak,yukarıda da belirttiğimiz üzere,bu yola başvurmak için yazılı kira sözleşmesi bulunması gerekli olmadığından sözleşmenin eklenmesi zorunlu değildir.

Kira İcra Takibi Ödeme Emri

Alacaklı-kiraya verenin, Kira İcra Takibi talebini icra dairesine vermesi üzerine,icra dairesi,tahliye talebini de içeren bir ödeme emri düzenleyerek borçlu-kiracıya gönderir.

Yapılan inceleme sonucunda borçlunun itirazı kaldırılıp tahliyesine karar verilirse,bu kararın temyizi mümkün olmakla birlikte,kararın icrası için kesinleşmesi beklenmez.Bu durumda,alacaklı icra dairesinden borçlunun mallarının haczini ve kiralananın tahliyesini talep edecektir.Ancak,tahliye için,icra mahkemesi kararının borçluya tefhim veya tebliğinden itibaren on gün geçmesi gerekir.Böyle bir durumda borçlu,tahliye kararı üzerine,üç aylık kira bedeli karşılığında icranın durdurulması yoluna başvurabilir.

KİRANIN ÖDENMESİ İHTARNAME ÖRNEĞİ

Kiracının kirasını ödenmemesi durumunda, kiracıya aşağıda belirtilen şablon çerçevesinde, açıklamada bulunularak kiranın ödenmesi için ihtarname gönderilir. Bu ihtarnameye karşı kiranın ödenmemesi durumunda haklı olarak, kira icra takibi yapılır.

ANKARA …. …. NOTERLİĞİ’ NE
İHTARNAME
İHTAR EDEN        :
TC KİMLİK NUMARASI     :

ADRES            :

VEKİLİ            :  Av.İlkay UYAR KABA
ADRES            :

İHTAR EDİLEN           :

ADRESİ            :

KONU    : Müvekkilimize ait konutun …/…/…-…/…/… tarihleri arasında ödenmesi gereken ancak ödenmeyen …-TL aylık kira parasının ödenmesi istemli ihtarnamedir.

Kira İcra Takibi – Yargıtay Kararları

Kira İcra Takibi – Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas:  2014/4322 Karar: 2015/107 Karar Tarihi: 13.01.2015

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI – KİRA PARASININ TAHSİLİNE YÖNELİK TAKİP – DAVANIN KISMEN KABULÜ – İCRA İNKAR TAZMİNATI İSTEMİ KONUSUNDA MAHKEMECE OLUMLU OLUMSUZ BİR KARAR VERİLMEMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU – HÜKMÜN İCRA İNKAR TAZMİNATINA HASREN BOZULMASI

ÖZET: Uyuşmazlık, kira parasının tahsiline yönelik icra takibine yapılan itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkindir. Mahkemece yapılan yargılama sonucu aylık kira parasının …TL olduğunun belirlenmesi üzerine, davanın kısmen kabulü ile itirazın … TL üzerinden iptaline karar verilmiştir. Davanın geri kalan bölümünün ret edilmesine rağmen davalının icra inkar tazminatı istemi konusunda mahkemece olumlu-olumsuz bir karar verilmemesi doğru görülmediğinden hükmün icra inkar tazminatına hasren bozulması gerekmiştir. (2004 S. K. m. 269)

Sonuç: Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün yukarıda (2) No’lu bentte yazılı nedenlerle 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün icra inkar tazminatına hasren BOZULMASINA.

YARGITAY KARARI: KİRA İCRA TAKİBİ

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas:  2014/13107 Karar: 2014/14276 Karar Tarihi: 22.12.2014

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI – KİRA ALACAĞININ TAHSİLİNE YÖNELİK İCRA TAKİBİNE YAPILAN İTİRAZIN İPTALİ VE TAHLİYE İSTEMİ – KİRACININ KİRA BEDELLERİNİ SÜRESİNDE YATIRDIĞI – KİRACI HAKKINDA AÇILAN DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dava, kira alacağının tahsiline yönelik icra takibine yapılan itirazın iptali ve tahliye istemine ilişkindir. Davalı kiracı 2012 yılı kira bedellerini de süresinde yatırdığına göre davalı kiracı hakkında açılan davanın reddine karar vermek gerekir.

(2004 S. K. m. 269) Bu durumda davalı kiracı 2012 yılı kira bedellerini de süresinde yatırdığına göre davalı kiracı hakkında açılan davanın da reddine karar vermek gerekirken yanılgılı gerekçeyle yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA,