İlkay Hukuk Blog

Manevi Tazminat Ceza Zamanaşımı

Manevi Tazminat Ceza Zamanaşımı YARGITAY KARARI: MANEVİ TAZMİNAT CEZA ZAMANAŞIMI T.C YARGITAY 4.HUKUK DAİRESİ  ESAS NO:2013/15251  KARAR NO:2014/9993 KARAR TARİHİ.16/06/2014 Mahkemece, ispat külfetinin davacıda olduğu, tek delilin atıf yapılan ceza dosyası olduğu, dava konusu olaylarla ilgili ceza davasının da zamanaşımı sebebi ile düşmesine karar verildiği, ceza mahkemelerinde verilen kararların hukuk mahkemelerini bağlayıcı nitelikte olmadığı, sanığın beraati veya mahkumiyetinin tazminat ile yükümlendirilmesi için kesin kanaat oluşturamayacağı, davacı vekilinin ise ispat külfetini yerine getirmek amacı ile tanık dinletmek dahil başkaca bir delile dayanmadığı, davanın ispatlanamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Dosya içeriğinde bulunan E… Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2005/….. Esas, 2007/….. Karar içeriğinden; davalının davacıyı 3 gün…

İş Davası Görevli Mahkeme

İş Davası Görevli Mahkeme YARGITAY KARARI: İŞ DAVASI GÖREVLİ MAHKEME TAZMİNAT DAVASI – DAVALININ DAVACI İŞVERENİN İŞYERİNDE ÇALIŞAN OLDUĞU – HİZMET SÖZLEŞMESİ – TARAFLAR ARASINDA HİZMET SÖZLEŞMESİ BULUNDUĞU KONUSUNDA ÇEKİŞME BULUNMADIĞI – İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU – HÜKMÜN ONANMASI ÖZET: Göreve ilişkin kurallar, kamu düzenine ilişkin olup mahkeme, dava şartlarının mevcut olup olmadığını, davanın her aşamasında kendiliğinden araştırır. İş Kanununda işçi sayılan kimselerle işveren veya işveren vekilleri arasında iş akdinden kaynaklanan veya iş kanununa dayanan her türlü hukuksal uyuşmazlıkların çözülmesi iş mahkemelerinin görevine gireceği 5521 sayılı Yasanın 1. Maddesinde İş Mahkemelerinin görevleri açıkça gösterilmiştir. Mahkememize açılan işbu davada davalı, davacı işverenin…

Bankaya Tazminat Davası

banka aleyhine tazminat davası

Bankaya Tazminat Davası Bankanın müşterilerine karşı haksız uygulamaları neticesinde uğranılan zarar neticesinde maddi ve manevi tazminat talep edilebilir. Bankalara karşı açılan tazminat davalarına bakıldığında,  Bankadan çekilen kredi sözleşmesi sırasında imzalanan hayat sigortası poliçesi gereğince ölüm meydana gelmesi sonrası sigortadan poliçe gereğince istenen tazminatın sigorta tarafından ödenmemesi sonrası açılan tazminat örnek verebiliriz. Yada bankacılık işlemlerinden doğan olaylar nedeniyle tazminat davası açılmaktadır. Bir başka örnek durumda, hesabından bilgisi ve rızası dışında üçüncü kişilerce İnternet bankacılığı kullanılarak ve adı geçenin kullanımında olan ve davacı banka sisteminde de ilgilinin adına kayıtlı bulunan … GSM numaralı cep telefonuna gönderilen mobil onay kodu ile giriş yapılmak suretiyle para transferi yapılması nedeniyle uğradığı zararın Asliye Hukuk Mahkemesinin  sayılı…

Meslek Hastalığı Ve Tazminat Davası

Meslek Hastalığı Ve Tazminat Davası Meslek Hastalığı Ve Tazminat Davası, davalının ikamet ettiği veya meslek hastalığın belirlendiği yer iş mahkemesinde açılabileceği gibi işçinin işini gördüğü yer iş mahkemesinde de açılır. Meslek hastalığı tazminat davası adam çalıştıranın sorumluluğunda, sorumluluğun kaynağı, adam çalıştıranın özen yükümlülüğünü, yani çalıştırdığı kişiler üzerinde denetim ve gözetim görevini yerine getirmemesi, kanun tarafından kendisine yükletilen bu tür bir objektif ödevi ihlal etmesine dayanır. Buna göre, adam çalıştıran üçüncü kişilere zarar vermelerini önleyecek her türlü dikkat ve özeni, denetim ve gözetimi yapmak zorundadır. MESLEK HASTALIĞI TAZMİNAT DAVASI NASIL GÖRÜLÜR Meslek hastalığı sonucu ölüm ya da meslekte kazanma gücünü kısmen veya…

Aile Konutu Tapu İptali Ve Tescil

Aile Konutu Tapu İptali Ve Tescil AİLE KONUTU ŞERHİ Türk Medeni Kanununda aile konutu konusunda farklı maddelerde düzenleme bulunmakta ise de temel düzenleme m. 194’de yer almıştır. Düzenlemeye göre; eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemeyecek, aile konutunu devredemeyecek veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamayacaktır. Bilindiği gibi, Türk Medeni Kanunu temel felsefesi içinde kural olarak eşlerin birbirleri ve üçüncü kişilerle her türlü hukuki işlemi yapmaları serbestîsi kabul edilmişken (TMK m. 193), aile konutu ile bu kurala istisna getirilmiş, aile konutu üzerindeki tasarruflar diğer eşin rızasına bağlı kılınarak bu konuda sınırlamalar kabul edilmiştir (HGK….

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri