Hazinenin Mirasçılığı Mirasçılık Belgesi

T.C. YARGITAY 14.Hukuk Dairesi Esas: 2015/10655 Karar: 2016/411 Karar Tarihi: 14.01.2016

MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ İSTEMİ – HAZİNENİN MİRASÇILIĞININ ANCAK MURİSİN MİRASÇISI BULUNUP BULUNMADIĞINDA OLACAĞI – MURİSİN MİRASÇILARI BİLİNMEKLE HAZİNENİN MİRASÇILIK BELGESİNDE MİRASÇI OLDUĞUNUN KABUL EDİLMESİ VE PAY VERİLDİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Miras, babanın üstsoyuna geçmez, zümre sistemi gereğince halefiyet ilkesi yukarı doğru uygulama görmez. TMK’nın 594. maddesi gereğince Hazinenin mirasçılığı ancak murisin mirasçısı bulunup bulunmadığı veya mirasçıların tamamı bilinmiyorsa söz konusu olacaktır. Murisin mirasçıları bilinmekle yanılgılı değerlendirme ile Hazinenin mirasçılık belgesinde mirasçı olduğunun kabul edilmesi ve pay verilmesi doğru görülmemiş, bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir.

(4721 S. K. m. 496, 594)

Dava ve Karar: Davacı vekili tarafından 08.09.2014 gününde verilen dilekçe ile mirasçılık belgesi verilmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; talebin kabulüne dair verilen 05.05.2015 günlü hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

Dava, mirasçılık belgesi verilmesi istemine ilişkindir.

Davacı, kardeşi …..(……) ile birlikte muris …’ın üçüncü zümreden mirasçısı olduklarını belirterek mirasçılık belgesi verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, muris …’ın mirası 4 pay kabul edilerek (1) payın Mehmet kızı …… ….., (1) payın …. oğlu …’a, (2) payın baba tarafından mirasçıları tespit edilemediğinden Hazineye ait olduğunun tespitine karar verilmiştir.

Hükmü, davacı vekili temyiz etmiştir.

Türk Medeni Kanununu 496 maddesi gereğince altsoyu bulunmayan mirasbırakanın mirasçıları, ana ve babasıdır. Bunlar eşit olarak mirasçılardır. Mirasbırakandan önce ölmüş olan ana ve babanın yerlerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır. Bir tarafta hiç mirasçı bulunmadığı takdirde, bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalır.

Murisin ana tarafında mirasçıları tespit edilmiş, baba tarafında ise altsoy mirasçı bulunmamıştır. Murisin babası kendisinden önce mirasçı bırakmadan öldüğünden TMK 496/3 maddesi gereğince bütün miras ana tarafına kalacaktır. Yani miras, babanın üstsoyuna geçmez, zümre sistemi gereğince halefiyet ilkesi yukarı doğru uygulama görmez. TMK’nın 594. maddesi gereğince Hazinenin mirasçılığı ancak murisin mirasçısı bulunup bulunmadığı veya mirasçıların tamamı bilinmiyorsa söz konusu olacaktır. Murisin mirasçıları bilinmekle yanılgılı değerlendirme ile Hazinenin mirasçılık belgesinde mirasçı olduğunun kabul edilmesi ve pay verilmesi doğru görülmemiş, bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine, 14.01.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.