BORÇLAR HUKUKU

Borçlar Hukuku borç ilişkilerini düzenleyen kuralların bütünüdür. Borçlu borcunu ifa etmez ise Alacaklıya devlet zoruyla alacağını dava açma hakkını kullanarak alacaklarını alabilir. Borçlu herhangi bir borcunu ifa etmez ise bundan tüm malvarlığı ile sorumludur.

Borçlar hukuku ile ilgili açılabilecek davalar

 • Alacak Davaları
 • Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
 • Haksız fiillerden doğan maddi ve manevi zararların tazminine ilişkin dava ve işlemler
 • Sözleşmelerin hazırlanması, tadili ve sonlandırılmasına ilişkin işlemler
 • Haksız fiillerden doğan maddi ve manevi zararların tazminine ilişkin dava ve işlemler
 • Muvazaalı akitlerden doğan dava ve işlemler
 • Sebepsiz zenginleşmeden doğan dava ve işlemler
 • Hile, yanılma, korkutma ve gabin nedeniyle iptale tabi sözleşmelerden doğan dava ve işlemler
 • Sözleşmelerin ifası, geçerliliği ve itfasına ilişkin dava ve işlemler
 • Alacağın temliki, borcun nakli ve özel sözleşme ilişkilerine ilişkin dava ve işlemler
 • Satım, bağışlama, kiralama, istisna, kat karşılığı inşaat, adi şirket, acentelik, komisyonculuk, hizmet ve diğer tip sözleşmelerinin hazırlanması, sonlandırılması ve uygulamasına ilişkin dava ve işlemler
 • Tahliye Davaları
 • Kira Tespiti Davaları
 • Kira Bedelinin Artırılması Davaları
 • Ödeme Yerinin Tayini Davaları
 • Gayrımenkul Davaları
 • Kamulaştırma Davaları
 • Kiralama ile buna ilişkin tüm Davaları
 • Arazilerin planlamasından ve Ruhsat için gerekli izinlerin verilmemesinden doğan davaları
 • Taşınır ve Taşınmaz malların devri, satışa ve bunlara dair sözleşmelerin hazırlanması
 • İpotek ve Rehin Tesisi ve Fekki İşlemleri
 • Kat Mülkiyetinden doğan her tür davalar
 • İstisna, Vekalet ve Tellallık Sözleşmesinden doğan davalar
 • Haksız fiilden doğan tazminat davaları
 • Basın yolu ile yapılan haksız saldırılara ilişkin tazminat davaları
Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku

2004, 2018
1704, 2018
1004, 2018
1004, 2018