Çocuk Teslimine İlişkin İcra Takibi

Çocuk Teslimine İlişkin İcra Takibi

Çocuk Teslimine İlişkin İcra Takibi, Aile mahkemesi kararı ile birlikte çocuğum velayeti kendisine verilen taraf, çocuk kendisine teslim edilmemesinden dolayı, çocuğu görebilmek veya velayeti kendisine verilen çocuğu alabilmek için 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 25. maddesinde düzenlenen çocuk teslimine ilişkin hükümlere göre çocuğun kendisine teslim edilmesi için icra takibi başlatabilir. Çocuk teslimine ilişkin icra takibi,  ilam icra dairesine verilince icra memuru icra emri tebliği suretiyle borçluya yedi gün içinde çocuğun teslimini emreder. Borçlu bu emri tutmazsa çocuk nerede bulunursa bulunsun ilam hükmü zorla icra olunur.

Çocukla şahsi münasebetlerin düzenlenmesine dair ilam hükmünün yerine getirilmesi talebi üzerine icra memuru, küçüğün ilam hükümleri dairesinde lehine hüküm verilen tarafla şahsi münasebette bulunmasına mani olunmamasını; aksi halde ilam hükmünün zorla yerine getirileceğini borçluya icra emri ile tebliğ eder. Çocuk teslim edildikten sonra diğer taraf haklı bir sebep olmaksızın çocuğu tekrar alırsa ayrıca hükme hacet kalmadan zorla elinden alınıp karşı tarafa teslim olunur.

İcra İflas Kanununa 4949 sayılı Kanun ile eklenen 25/b. maddesine göre “Çocukların teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilamların icrası, icra müdürüyle birlikte Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından görevlendirilen sosyal çalışmacı, pedagog, psikolog veya çocuk gelişimcisi gibi bir uzmanın, bunların bulunmadığı yerlerde bir eğitimcinin hazır bulunması suretiyle yerine getirilir”.  Burdaki amaç “Çocuğun Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede öngörülen yüksek yararı ve Sözleşmenin 9 uncu maddesinde yer alan ilkelere uyum sağlanması amacıyla çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilamların icrasında icra müdürünün yanında hazır bulunabilecekler belirtilerek, çocuğun psikolojik yönden rahatsız edici unsurlardan etkilenmesinin önlenmesi amaçlanmıştır.

ÇOCUK TESLİMİNE İLİŞKİN İCRA TAKİBİ YARGITAY KARARU

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2013/8-2200 Karar: 2015/1223 Karar Tarihi: 17.04.2015

ŞİKAYET YOLUYLA İCRA EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ – KESİNLEŞMEDEN İNFAZ EDİLEMEYECEK BİR İLAMIN İCRAYA KONULMASI – HÜKMÜN ONANMASI GEREĞİ

ÖZET: Talep, şikayet yolu ile icra emrinin iptali istemine ilişkindir. Kesinleşmeden infaz edilemeyecek bir ilamın icraya konulması durumunda bu hususun kamu düzenine ilişkin olması nedeniyle re’sen gözönüne alınarak takibin iptaline karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun olup, yerel mahkeme kararının onanması gerekir.

Şikayetçi vekili çocuk teslimi için Yönetmelikte öngörülen örnek: 3 sayılı icra emri yerine örnek: 4-5 sayılı icra emrinin gönderilmesi nedeniyle takibin iptalini talep etmiştir. Mahkeme ise “Söğüt İcra Dairesi’nin 2012/354 Esas sayılı icra dosyasında çocuk teslimine ilişkin ilama dayanılarak icra takip talebinde bulunulduğu halde İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği’nin 24. maddesinde öngörülen hususları içerir örnek: 3 icra emri yerine örnek: 4-5 icra emrinin gönderildiği anlaşılmakla, bu yöndeki şikayetin haklı ve yerinde olduğundan icra emrinin iptaline, ayrıca HMK’nun 350/2. maddesine göre bu tür ilamların kesinleşmedikçe infaz edilemeyeceği ve bu hususun kamu düzenine ilişkin olup re’sen gözetilmesi gerektiği” gerekçesi ile takibin iptaline karar vermiştir.

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık? icra emrinin iptaline yönelik şikayetin incelenmesi sırasında takibe dayanak çocuk teslimine dair ilamın kesinleşmedikçe infaz edilemeyeceğine yönelik şikayet olmadığı halde, icra mahkemesince bu hususun kamu düzeninden olduğundan bahisle re’sen dikkate alınarak takibin iptaline karar vermesinin mümkün olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Hemen belirtilmelidir ki, kamu düzenine aykırı olan işlemlere karşı süresiz şikayet yoluna gidilebilir. Bu husus kanunda yazılı değildir. Ancak, doktrin ve Yargıtay, kamu düzenine ilişkin hususlarda, şikayetin süreye tabi olmadığını kabul etmiş ve bu ilke uygulamada yerleşmiştir. Borçlunun, üçüncü kişilerin ve kamunun (ammenin) menfaatini korumak için konulmuş amir hükümlere aykırı olarak yapılmış olan işlemler, kamu düzenine aykırıdır. Kamu düzenine aykırı olan bu gibi işlemlere karşı her zaman (icra takibi bitinceye kadar) şikayet yoluna gidilebilir. (Baki Kuru, İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2. Bası, Ankara 2013 s. 109).

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK)’nun 350. maddesinin 2. fıkrasına göre, kişiler hukuku, aile hukuku ve taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe yerine getirilemez. Bu durumda çocuk teslimi hakkındaki ilamın icraya konulabilmesi için kesinleşmesi şarttır.

Kesinleşmeden icraya konulamayacak bir ilam, kesinleşmeden icraya konulursa, borçlu buna karşı icra mahkemesinde şikayet yoluna başvurabilir. Bu şikayet üzerine, icra mahkemesi, ilamlı takibin iptaline karar verir (Baki Kuru, İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, s. 926, 927). İlamın kesinleşmeden icraya konulduğuna ilişkin şikayet, kamu düzenine ilişkin olduğundan, süreye tabi değildir, süresiz şikayet yoluna başvurulabilir (Baki Kuru, İcra ve İflas Hukuku, C. 3, 3. baskı, İstanbul 1993, s. 2224? Baki Kuru, İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, s. 921, dipnot 31).

Somut olayda şikayetçi vekili çocuk teslimi için Yönetmelikte öngörülen örnek: 3 sayılı icra emri yerine örnek: 4-5 sayılı icra emrinin gönderilmesi nedeniyle takibin iptalini talep etmiş, mahkemece “çocuk teslimine ilişkin ilama dayanılarak icra takip talebinde bulunulduğu halde İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği’nin 24. maddesinde öngörülen hususları içerir örnek: 3 icra emri yerine örnek: 4-5 icra emri gönderildiğinden bu yöndeki şikayetin haklı ve yerinde olduğundan icra emrinin iptaline, ayrıca HMK’nun 350/2. maddesine göre bu tür ilamların kesinleşmedikçe infaz edilemeyeceği ve bu hususun kamu düzenine ilişkin olup re’sen gözetilmesi gerektiği” gerekçesi ile takibin iptaline karar verilmiştir. Davalının temyizi üzerine Özel Daire tarafından yerel mahkeme kararı “her ne kadar boşanma kararı ile birlikte verilen çocuk teslimine ilişkin ilamlar kesinleşmeden takip konusu yapılamaz ise de bu husus ilgilisi tarafından şikayet konusu yapıldığı takdirde icra mahkemesince incelenebileceği, takibe dayanak ilamın kesinleşmedikçe infaz edilemeyeceğine yönelik şikayet olmadığı halde sözkonusu ilamın kesinleşmedikçe infaz edilemeyeceği ve bu hususun kamu düzeninden olduğundan bahisle re’sen dikkate alınarak takibin iptaline de karar verilmesinin isabetsiz olduğu” gerekçesiyle bozulmuştur.

Yukarıda da açıklandığı üzere HMK’nun 350. maddesinin 2. fıkrasına göre kişiler hukuku, aile hukuku ve taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe yerine getirilemez. Bu durumda çocuk teslimi hakkındaki ilamın icraya konulabilmesi için de kesinleşmesi şarttır. Kamu düzenine ilişkin olan bu konunun mahkemece re’sen dikkate alınması ve kesinleşmeden icraya konulan ilam nedeniyle takibin iptaline karar vermesi usul ve yasaya uygundur.

Görüşmeler sırasında bir kısım üyeler tarafından, kesinleşmeksizin infaz edilemeyen bir ilamın icraya konulması halinde borçlunun şikayetinin 7 günlük süreye bağlı olduğunu, diğer bir deyişle süresiz şikayete tabi olmadığını, bu nedenle 7 günlük süre geçtikten sonra borçlunun bu hususu ileri sürmesinin mümkün olmadığını, somut olayda da süresi içerisinde infaza konu ilamın kesinleşmeden icraya konulamayacağı yönünde bir şikayet olmadığını, yerel mahkemece bu hususun kamu düzeninden olduğundan bahisle re’sen gözönüne alınmasının mümkün olmadığı belirtilerek yerel mahkeme kararının bozulması yönünde görüş beyan edilmiş ise de, Kurul çoğunluğu tarafından bu görüş benimsenmemiştir.

Hal böyle olunca, yerel mahkemece kesinleşmeden infaz edilemeyecek bir ilamın icraya konulması durumunda bu hususun kamu düzenine ilişkin olması nedeniyle re’sen gözönüne alınarak takibin iptaline karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun olup, yerel mahkeme kararının onanması gerekir.

Sonuç: Davalının temyiz itirazlarının reddi ile, direnme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle ONANMASINA,

 

22 SORULAR

 1. BUSE GÖKKAYA dedi ki:

  Çocuk Teslimine İlişkin İcra Takibi Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 2. SEVAY AKSÖYEK dedi ki:

  Çocuk Teslimine İlişkin İcra Takibi Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 3. MUNKH-ALDAR AĞCA dedi ki:

  Çocuk Teslimine İlişkin İcra Takibi Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 4. TURGAY GÜROCAK dedi ki:

  Çocuk Teslimine İlişkin İcra Takibi Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 5. ATAHAN ONUR dedi ki:

  Çocuk Teslimine İlişkin İcra Takibi Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 6. NİSA KÖYBAŞI dedi ki:

  Çocuk Teslimine İlişkin İcra Takibi dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 7. BAYRAM YENAR dedi ki:

  Çocuk Teslimine İlişkin İcra Takibi Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 8. SONER BÜYÜKMİRZA dedi ki:

  Çocuk Teslimine İlişkin İcra Takibi Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 9. ABDURRAHMAN KARAALIN dedi ki:

  Çocuk Teslimine İlişkin İcra Takibi Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 10. MEHMED ÖZERBAŞ dedi ki:

  Çocuk Teslimine İlişkin İcra Takibi Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 11. SEYRAN GÜLCAN dedi ki:

  Çocuk Teslimine İlişkin İcra Takibi Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 12. ERİM TEMÜR dedi ki:

  Çocuk Teslimine İlişkin İcra Takibi Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 13. IŞIL DURNA dedi ki:

  Çocuk Teslimine İlişkin İcra Takibi hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 14. MEDİHA DURAN dedi ki:

  Çocuk Teslimine İlişkin İcra Takibi Davayı açma şartları nelerdir..

 15. ALTUĞ KARSLI dedi ki:

  Çocuk Teslimine İlişkin İcra Takibi Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 16. AYTEKİN ZOBU dedi ki:

  Çocuk Teslimine İlişkin İcra Takibi Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 17. SAFİYE KURTÇA dedi ki:

  Çocuk Teslimine İlişkin İcra Takibi bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 18. ÖZGÜNCAN TARAKCI dedi ki:

  Çocuk Teslimine İlişkin İcra Takibi hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 19. PELİN EMMEZ dedi ki:

  Çocuk Teslimine İlişkin İcra Takibi Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 20. BERFİN BİLGİN dedi ki:

  Çocuk Teslimine İlişkin İcra Takibi Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 21. ŞÜKRİYE SULAK dedi ki:

  Çocuk Teslimine İlişkin İcra Takibi Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 22. SELİMCAN ÇEÇEN dedi ki:

  Çocuk Teslimine İlişkin İcra Takibi hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri