Genel | İlk-Ay Hukuk - Part 3

Genel

/Genel
­

İhalenin Feshi Satış İlanı

İhalenin Feshi Satış İlanı
İhalenin Feshi Satış İlanı Konusu ile ilgili yargıtay kararına yer verilmiştir. İhalenin Feshi Satış İlanı nedeniyle birçok dava açılmakta ve ihale feshedilmektedir.İhalenin Feshi davasında borçlu ödeme emri, kıymet takdir raporu ve satış ilam tebliğ işlemlerinin usulsüz olduğuna yönelik bir iddiası mevcut olması durumunda dava dilekçesine bu durumu talep etmesi gerekmektedir. Aksi durumda mahkeme kendiliğinden […]

İkale Sözleşmesi İşe İade

İkale Sözleşmesi İşe İade
İkale Sözleşmesi İşe İade yargıtay kararı.

YARGITAY KARARI:İKALE SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE İŞE İADE DAVASI

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas:  2014/1906 Karar: 2014/7369 Karar Tarihi: 06.03.2014

FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI – YAZILI BİR FESİH BİLDİRİMİ OLMADAN YAPILAN FESHİN GEÇERSİZ OLDUĞU – DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN REDDİNİN İSABETSİZ OLUŞU – KARARIN BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASI

ÖZET: Somut olayda ikalenin bulunmadığı buna […]

İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır Başvurulur

İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır Başvurulur
İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır Başvurulur konusu ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir.

İdare hukuku alanında ve özellikle kamu gücünün kullanılması ile ilgili anlaşmazlıkların çözümünde  görev yapan mahkemelerdir. Türkiye’ deki idare mahkemeleri, idari yargı düzeni içindeki Danıştay, Vergi Mahkemeleri ve Bölge İdare Mahkemeleri’nin görevi dışında kalan davalara bakmakla görevlidir.

İdari eylem ve işlemlerden […]

89 Haciz İhbarnamesine İtiraz

89 Haciz İhbarnamesine İtiraz
89 Haciz İhbarnamesine İtiraz konusu ile ilgili olarak açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

89 Haciz İhbarnamesine İtiraz, Hamiline ait olmayan veya cirosu kabil bir senetle müstenit bulunmayan alacak veya sair bir talep hakkı veya borçlunun üçüncü şahıs elindeki menkul bir malı haczedilirse icra memuru; borçlu olan gerçek veya tüzel kişiye bundan böyle […]

Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası

Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası
Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası, konusu ile ilgili açıklamalara ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Eser sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda kural; işin yapılıp teslim edilerek bedele hak kazanıldığının ispatı yükleniciye, bedelinin ödendiğinin ispatı ise iş sahibine ait olduğu şeklindedir.

Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası istisnalar dışında zamanaşımı süresi 5 yıldır. Müruruzaman alacağın muaccel olduğu, başka bir […]

İcra Satış İhalenin Feshi Davası

İcra Satış İhalenin Feshi Davası
İcra Satış İhalenin Feshi Davası konusu ile ilgili olarak açıklamalara ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

İcra Satış İhalenin Feshi Davası, Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya 130 uncu maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadırlar. İcra müdürü, […]

İpotek Sözleşmesi Nasıl Yapılır

İpotek Sözleşmesi Nasıl Yapılır
İpotek Sözleşmesi Nasıl Yapılır konusu açıklamalar bilgi amaçlı verilmiştir. İpotek Sözleşmesini hazırlanması ile ilgili olarak avukat desteği alınmasını öneriyoruz.

İpotek Halen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak, ipotekle güvence altına alınabilir.İpoteğe konu olacak taşınmazın, borçlunun mülkiyetinde bulunması gerekmez.İpotekli taşınmazın maliki borçtan şahsen sorumlu değilse, alacaklının […]

İpotek Uyarlama Fekki Kaldırma Davası

İpotek Uyarlama Fekki Kaldırma Davası
İpotek Davası konusunu anlatımı yapmadan önce İpotek ile ilgili bilinmesi gereken konular, halen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak, ipotekle güvence altına alınabilir.İpoteğe konu olacak taşınmazın, borçlunun mülkiyetinde bulunması gerekmez.İpotekli taşınmazın maliki borçtan şahsen sorumlu değilse, alacaklının ödeme isteminin ona karşı etkili […]

Kefil Hakkında İhtiyati Haciz Kararı

Kefil Hakkında İhtiyati Haciz Kararı
Kefil Hakkında İhtiyati Haciz Kararı alınıp alınmaması konusunda Yargıtay Kararında alınmış kararı incelediğimizde, İcra ve İflas Kanunu’nun 258. maddenin 1. fıkrası uyarınca, “…Alacaklı alacağı ve icabında haciz sebepleri hakkında mahkemeye kanaat getirecek deliller göstermeye mecburdur…”. Bu hükme göre alacaklının, alacağının varlığını ve muaccel olduğunu tam ve kesin şekilde ispat etmesi aranmamakta, […]

Avukat |Aralık 4th, 2015|Kategori: Genel, İcra Hukuku|Etiket: , |2 Yorum

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu Cezası

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu Cezası
Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu, Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydeden kimse de, altı aydan üç yıla kadar […]