Boşanma Davası Ankara

Boşanma,evlilik birliğini sona erdiren nedenlerden biri olup uygulamada en çok karşılaşılan sona erme nedenidir. Boşanma,eşlerin hayatta olduğu bir dönemde,kanunda yazılı olan sebeplere dayanarak eşlerden birinin açacağı boşanma davası sonucunda hakim kararıyla evlilik birliğinin sona erdirilmesidir.Evlilik birliğinin boşanmayla sona erebilmesi hakimin kararına bağlı olup,hakim kararı dışında evlilik birliğinin boşanmayla sona ermesi mümkün değildir.

Boşanma davasının kanunda yazılı sebeplere dayanması gerekir. Boşanma nedenleri 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 161 ve 166.Maddeleri arasında düzenlenmiştir.Buna göre boşanma nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz.

Özel Boşanma Sebepleri:

  1. Zina (Aldatma) Nedeniyle Boşanma Davası
  2. Hayata kast,pek kötü veya onur kırıcı davranış Nedeniyle Boşanma (TMK m.162)
  3. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme Nedeniyle Boşanma Davası(TMK m.163)
  4. Terk Nedeniyle Boşanma Davası(TMK m.164)
  5. Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası(TMK m.166/4)

Genel Boşanma Sebepleri

  1. Evlilik birliğinin temelden sarsılması Nedeniyle Boşanma (TMK m.162)
  2. Eşlerin anlaşması Nedeniyle Boşanma Davası(TMK m.166/3)
  3. Ortak hayatın kurulamaması Nedeniyle Boşanma( TMK m.166/4)

Boşanma Davası Ankara – Hangi Mahkemede Açılır

Boşanma veya Ayrılık Davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa 6 aydan beri birlikte oturdukları yer Aile Mahkemesidir.

BOŞANMA DAVASI NASIL GÖRÜLÜR

Boşanma davası hâkim, boşanma veya ayrılık sebebi olarak gösterilen olayların varlığına yürekten inanmadıkça, bunları ispatlamış sayamaz. Hâkim, bu olaylar için, gerek kendiliğinden, gerek tarafların istemi üzerine, yemin teklif edemeyeceği gibi yemin yerine geçecek açıklamada bulunmasını da isteyemez. Tarafların bu konudaki her türlü kabullenmeleri de Hâkim’i bağlamaz. Hâkim, delilleri serbestçe değerlendirir. Boşanma ve ayrılığın yan sonuçları ile ilgili olarak iki taraf arasında yapılan sözleşmeler, Hâkim’in tasdikinden geçmedikçe geçerli olmaz. Hâkim, taraflardan birinin istemi üzerine duruşmanın gizli yapılmasına karar verebilir.

BOŞANMA DAVASININ SONUÇLARI NELERDİR

Red: Boşanma davasını açan eş, davasının dayanağı olan boşanma sebeplerini ispat edemezse, dava red edilir.  Dava’nın düşmesi: Davacı, davasını takip etmezse, dava düşer. Boşanma: Davacı, davasını ispat ederse ve davanın reddini gerektiren bir sebep de yoksa Boşanma kararı verilir.  Ayrılık: Hâkim, tarafların barışma ihtimali olduğuna kanaat getirirse, ayrılığa karar verebilir.