Aile Mahkemesi Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Aile Mahkemesi Boşanma Davası Nasıl Açılır? Boşanma davası açılması çekişmeli ve çekişmesiz olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Çekişmesiz boşanma, anlaşmalı boşanma adıyla da anılmaktadır. Evliliğin çeşitli sebeplerle süremeyeceğinin anlaşılması üzerine, evlenmenin taraflarından birinin talebiyle boşanma davası açmak mümkündür. Boşanma davası, Aile Mahkemelerinde açılır. Çekişmeli boşanma davasında dava aşamaları daha yoğundur ve daha uzun sürer. Ancak anlaşmalı boşanmada tarafların anlaşması söz konusu olduğundan daha basit usuller öngörülmüştür ve hızlı sonuç vermektedir.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Evliliğin süremeyeceğinin anlaşılması üzerine boşanma davası açmak mümkündür. Boşanma davası açarken dayanılabilecek sebepler de farklılık göstermektedir. Boşanma sebepleri genel olarak Türk Medeni Kanununda sayılmıştır. Boşan sebepleri şu şekildedir:

 1. Akıl hastalığı
 2. Zina
 3. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış
 4. Evlilik birliğinin sarsılması
 5. Terk
 6. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme

Bu sebeplere dayanarak boşanma talebiyle dava açılması mümkündür. Boşanmada affeden tarafın dava hakkı olmadığının unutulmaması gerekmektedir.

Boşanma Davası Nerede Açılır?

Boşanma davası açılırken görevli ve yetkili mahkemenin belirlenmesi de önem taşımaktadır. Boşanma davasında görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Yetkili mahkeme tayininde ise kesin yetki kuralı bulunmamaktadır. Burada dava açılırken seçim serbestisine yer verilmiştir. Bu serbesti çerçevesinde 3 yerde dava açmak mümkündür. Bu yerler şu şekildedir:

 1. Boşanmak isteyen eşlerin son 6 aydan beri ikamet ettiği yerdeki mahkeme
 2. Davalı tarafın yerleşim yeri mahkemesi
 3. Davacı tarafın yerleşim yeri mahkemesi

Anlaşmalı Boşanma Davası Açılması:

Anlaşmalı boşanma davası açılırken yetkili mahkeme önemli değildir. Burada tarafların anlaşmış olması söz konusu olduğu için, taraflar uygun gördükleri herhangi bir mahkemede dava açabilirler. Aile Mahkemesi karar verirken, boşanmak isteyen çiftlerin anlaşma hususları üzerinden karar verecektir. Çekişmeli boşanma davasında çeşitli aşamalar ve usuller vardır ancak anlaşmalı boşanmada bu usuller yoktur. Mahkeme talepleri inceler ve uygun bir duruşma günü belirler. Bu duruşmada tarafların anlaşması doğrultusunda karar verilir ve boşanma gerçekleşmiş olur.

Çekişmeli Boşanma Davası Açılması:

Çekişmeli boşanma davasının açılmasında, taraflardan birinin başvurusu yeterli olmaktadır. Boşanma davası açılırken, başvuran tarafın kimlik fotokopisi, dava dilekçesi ve eklemek istediği belgeler yeterli olacaktır. Çekişmeli boşanma davasında savunma ve ispat önemlidir bu yüzden davanın takipçisi olmak gerekir. Eğer ki taraf kendini bir avukat ile temsil ettiriyorsa duruşmaya gelmek zorunda değildir. Ancak davayı kendisi yürütüyorsa davaya katılımı gerekecektir. Taraflardan biri boşanmak istemese de boşanma kararının alınması mümkündür. Burada önemli olan dava konuş olayların iyi ispat edilmesidir. Hakim, dava önüne getirilen her türlü delili serbestçe takdir edecektir. Tanık dinletilebilir ve her türlü belge delil niteliği taşıyabilir. Ancak delillerin hukuka uygun bir şekilde alınmış olması önemlidir. Boşanmak istemeyen eşin kusursuz olduğuna karar verilirse boşanma gerçekleşmez.

Aile Mahkemesi Boşanma Davası Nasıl Açılır

Aile Mahkemesi Boşanma Davası Nasıl Açılır konusu ile ilgili açıklamalara ve yargıtay kararlarına yazımızda yer verilmiştir.

Aile Mahkemesi Boşanma Davası Nasıl Açılır sorusunda önce Aile Mahkemesinde en çok açılan davalardan bahsedecek olursak, anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası, nafaka davaları, velayet davaları, katkı payı davaları, olarak sıralayabiliriz.

Aile Mahkemesinde açılacak boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri  veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Yerleşim yeri ise, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Aile Mahkemesi açılan boşanma davalarında, görevli mahkeme Aile mahkemesidir.

Aile mahkemelerinin görevlerinden bahsedecek olursak; MADDE 4. – Aile mahkemeleri, aşağıdaki dava ve işleri görürler: 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun İkinci Kitabı ile 3.12.2001 tarihli ve 4722 sayılı Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna göre aile hukukundan doğan dava ve işler,  20.5.1982 tarihli ve 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanuna göre aile hukukuna ilişkin yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi,  Kanunlarla verilen diğer görevler olarak sıralayabiliriz.

Aile mahkemeleri bünyesinde bulunan uzmanlar :MADDE 5. – Her aile mahkemesine,  Davanın esasına girilmeden önce veya davanın görülmesi sırasında, mahkemece istenen konular hakkında taraflar arasındaki uyuşmazlık nedenlerine ilişkin araştırma ve inceleme yapmak ve sonucunu bildirmek, Mahkemenin gerekli gördüğü hallerde duruşmada hazır bulunmak, istenilen konularla ilgili çalışmalar yapmak ve görüş bildirmek, Mahkemece verilecek diğer görevleri yapmak, Üzere Adalet Bakanlığınca, tercihan; evli ve çocuk sahibi, otuz yaşını doldurmuş ve aile sorunları alanında lisansüstü eğitim yapmış olanlar arasından, birer psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı atanır.
Bu görevlilerin bulunmaması, iş durumlarının müsait olmaması veya görevin bunlar tarafından yapılmasında hukukî veya fiilî herhangi bir engel bulunması ya da başka bir uzmanlık dalına ihtiyaç duyulması hallerinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar veya serbest meslek icra edenlerden yararlanılır. Bu uzmanlar, 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda düzenlenen hâkimin reddi sebeplerine göre reddolunabilir.

Aile Mahkemesi Boşanma Davası Nasıl Açılır – Hangi Davalar Açılır?

Aile Mahkemesi Boşanma Davası Nasıl Açılır konusu ile ilgili olarak Aile Mahkemelerinde konusu alanına giren aşağıdaki davalar açılır ve görülür.

Aile Konutu Şerhi Konulması Davası, Ayrılık Davası, Babalık Davası,Boşanan Kadının Kocasının Soyadını Kullanmaya İzin Davası , Boşanma Davası, Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası, Boşanma Ve Mal Paylaşımı İstemli Boşanma Davası , Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Anlaşmalı Boşanma , Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Çekişmeli Boşanma , Fiili Ayrılık Nedenine Dayalı Boşanma Davası, Hayata Kast Pek Kötü Ve Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Davası, Ortak Hayatın Yeniden Kurulmaması Sebebiyle Boşanma Davası, Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Davası , Terk Nedeniyle Boşanma Davası , Akıl Hastalığı Nedenli Boşanma Ve Mal Paylaşımı Davası, Anlaşmalı Boşanma Ve Mal Paylaşımı Davası , Hayata Kast Pek Kötü Ve Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Ve Mal Paylaşımı Davası , Boşanmadan Sonra Açılan Davalar, Boşanmadan Sonra Açılan Katkı Payı Davası , Boşanmadan Sonra Açılan (Tazminat) , Çocuk Mallarının Korunması Davası , Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Davası , Evlat Edinme Davası , Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması Davası, Evlenmenin Butlanı Davası , Evlenmenin Butlanı Ve Evden Uzaklaştırma Davası, Cumhuriyet Savcısı tarafından Açılan Evlenmenin Butlanı Davası, Evlenmenin Butlanı Ve Ödeme Emrine İtiraz- İptal Davası , Evlenmenin İptali Davası , Mutlak Butlan Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası , Nisbi Butlan Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası, Evlenmeye İzin Davası, Bekleme Süresine Dayalı Evlenmeye İzin Davası , Gaipliğe Dayalı Evlenmeye İzin Davası, Kısıtlılığa Dayalı Evlenmeye İzin Davası, Yaş Küçüklüğüne Dayalı Evlenmeye İzin Davası , Evlilik Birliğine Hakimin Müdahalesi Davası, Kayyım Atanması Davası , Kişisel Eşyanın İadesi Davası, Koruma Kararının Kaldırılması Davası , Mal Rejiminden Kaynaklanan Değer Artış Payından Doğan Alacak Davası, Mal Rejiminden Kaynaklanan Eşya Alacağı Davası , Mal Rejiminden Kaynaklanan Katılma Alacağı Davası, Mal Rejiminden Kaynaklanan Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davası, Mal Rejiminden Kaynaklanan Yasal Mal Rejiminin Mal Ayrımına Dönüşümü Davası, Nafaka Davası, Katılım Nafakası Davası, Nafakanın Artırımı Davası, Nafakanın Azaltılması Davası, Nafakanın Kaldırılması Davası, Önlem Nafakası Davası, S.H.Ç.E.K Tarafından Nafaka İstemi Dava, Tedbir Nafakasının Kaldırılması Davası, Yardım Nafakası Davası, Yardım Nafakasının Kaldırılması Davası, Yoksulluk Nafakası Davası, Boşanma Protokolü Kaynaklı Yoksulluk Nafakasının Arttırılması Davası, Boşanma Protokolü Kaynaklı Yoksulluk Nafakasının Azaltılması Davası, Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Davası, Nişan Bozulması Davası, Tanıma ve Tenfiz Davası, Hediyelerin Geri Verilmesi İstemli Tazminat Davası, Nişanın Bozulması Nedeniyle Tazminat Davası , Nişanın Bozulması Nedeniyle Maddi Tazminat Davası, Nişanın Bozulması Nedeniyle Manevi Tazminat Davası, Nişanın Bozulması Nedeniyle Tazminat ve Hediyelerin Geri Verilmesi Davası, Uluslararası Çocuk Kaçırma İadesi Kararı, Velayet Davası, Velayetin Değiştirilmesi Davası, Velayetin Düzenlenmesi Davası, Velayetin Kaldırılması Davası, Kayyımın Değiştirilmesi Davası, Kayyımlığın Kaldırılması Davası

Yargıtay Kararları – Aile Mahkemesi Boşanma Davası Nasıl Açılır?

YARGITAY : AİLE MAHKEMESİ BOŞANMA DAVALARI KARARLARI

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas Kararı

BOŞANMA DAVASI – EVLİLİK BİRLİĞİNİN DEVAMI EŞLERDEN BEKLENMEYECEK DERECEDE TEMELİNDEN SARSILDIĞI – DAVALIYA YÜKLENEBİLECEK HİÇBİR KUSUR GERÇEKLEŞMEDİĞİ – YANILGIYA DÜŞÜLEREK BOŞANMAYA KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ

ÖZET: Mevcut olaylara göre evlilik birliğinin, devamı eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldığı kuşkusuzdur. Ne var ki bu sonuca ulaşılması tamamen davacının tutum ve davranışlarından kaynaklanmış olup, davalıya yüklenebilecek hiçbir kusur gerçekleşmemiştir. Bu durumda yukarıda açıklanan nedenle isteğin reddi gerekirken yasa hükümlerinin yorumunda yanılgıya düşülerek boşanmaya karar verilmesi doğru bulunmamıştır.
Toplanan delillerden tarafların Zonguldak’ta birlikte yaşarlarken davacı kocanın emekli olduktan sonra, müşterek konuttan ayrılarak 2004 yılında Antalya’ya gittiği ve orada yaşamaya başladığı, tanıkların davacı kocanın eşini Antalya’ya çağırmasına rağmen kadının gelmediğini beyan ettikleri anlaşılmaktadır. Davacı tanığı Burçin ve Mukadder’in beyanlarında geçen, tarafların Zonguldak’ta birlikte yaşadıkları zaman dilimi içerisinde hakaret içeren sözlerin, yeri, zamanı belli olmadığı gibi, sebep ve saiki açıklanamayan ifadelerdir. Ayrıca bu davranışlardan sonra davacı kocanın eşini birlikte yaşamak üzere birçok kez Antalya’ya çağırmış olması bu davranışların davacı koca tarafından affedildiği en azından hoşgörü ile karşılandığını gösterir. Affedilen ve hoşgörü ile karşılanan olaylar boşanma davalarında taraflara kusur olarak yüklenemez. Başkaca davalı kadına kusur olarak yüklenebilecek hadiselerin varlığı kanıtlanamamıştır. Ayrıca tarafların fiilen ayrılmalarından sonra davalı kadın tarafından Zonguldak Aile Mahkemesine açılan nafaka davasında da “Davalı kocanın emekli olduktan sonra müşterek konutu terkettiği, Antalya ilinde yaşamaya başladığı, kocanın annesi ile birlikte yaşamaya devam eden kadını arayıp sormadığı, para göndermediği, kocanın annesi tarafından kovulan kadının baba evine sığınmak zorunda kaldığı” belirlenerek, ayrı yaşamakta haklı olduğu kabul edilen kadın yararına tedbir nafakasına hükmedilmiş ve koca tarafından temyiz edilen bu karar Yargıtay 3. Hukuk Dairesince 25.05.2006 tarihinde onanarak kesinleşmiştir. Ayrılığa neden olan olaylarda davacı koca tamamen kusurludur. Fiili ayrılık tek başına boşanma nedeni olmadığı gibi, terke dayalı boşanma davasının koşulları da oluşmamıştır.

Mevcut olaylara göre evlilik birliğinin, devamı eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldığı kuşkusuzdur. Ne var ki bu sonuca ulaşılması tamamen davacının tutum ve davranışlarından kaynaklanmış olup, davalıya yüklenebilecek hiçbir kusur gerçekleşmemiştir. Bu durumda yukarıda açıklanan nedenle isteğin reddi gerekirken yasa hükümlerinin yorumunda yanılgıya düşülerek boşanmaya karar verilmesi doğru bulunmamıştır.

Kabule göre de; davalı kadın yararına Zonguldak 1. Aile Mahkemesince hüküm altına alınan tedbir nafakasının (TMK. md.197) kaldırılmasına ilişkin usulünce harcı verilerek açılmış bir dava bulunmadığı halde, mahkemece bu nafakanın kaldırılması yönünde karar verilmiş olması da isabetsizdir.

Dava Dilekçesi Örneği – Aile Mahkemesi Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Aile Mahkemesi Boşanma Davası dava dilekçesi aşağıdaki genel başlıkları altında yazılır. Detaylı Aile Mahkemesi Boşanma Davası dava dilekçesi hazırlanması için avukat desteği alınmasını tavsiye ediyoruz.

… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI            :

TC KİMLİK NUMARASI     :

ADRES            :

VEKİLİ            :  Avukat İlkay UYAR KABA

ADRES            :  Strazburg Cad. No:10 D:9-10-11-12 Çankaya Ankara

DAVALI            :

ADRESİ            :

KONU            : Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma …………………

DAVA DEĞERİ          :
AÇIKLAMALAR         : Aile Mahkemesi Boşanma Davası Nasıl Açılır?

10 SORULAR

 1. ÇİĞDEM BİLGİHAN dedi ki:

  Aile Mahkemesi Boşanma Davası Nasıl Açılır Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 2. IŞIK BORA dedi ki:

  Aile Mahkemesi Boşanma Davası Nasıl Açılır Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 3. RANA DORLAY dedi ki:

  Aile Mahkemesi Boşanma Davası Nasıl Açılır bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 4. OĞUZHAN YARAR dedi ki:

  Aile Mahkemesi Boşanma Davası Nasıl Açılır Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 5. YÜKSEL OKYAY dedi ki:

  Aile Mahkemesi Boşanma Davası Nasıl Açılır Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 6. KEMAL KARAKURT dedi ki:

  Aile Mahkemesi Boşanma Davası Nasıl Açılır Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 7. GÖKCAN ENGİN dedi ki:

  Aile Mahkemesi Boşanma Davası Nasıl Açılır Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 8. RIDVAN DEMİRSOY dedi ki:

  Aile Mahkemesi Boşanma Davası Nasıl Açılır dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 9. İHSAN SEÇKİN dedi ki:

  Aile Mahkemesi Boşanma Davası Nasıl Açılır Davayı açma şartları nelerdir..

 10. YAHYA İŞBİLİR dedi ki:

  Aile Mahkemesi Boşanma Davası Nasıl Açılır bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri