Şubat, 2016 | İlk-Ay Hukuk

Monthly Archives: Şubat 2016

//Şubat
­

Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davası

Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davası
Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davası konusu ile ilgili olarak açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, işsahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Yüklenici, üstlendiği edimleri işsahibinin haklı menfaatlerini gözeterek, sadakat ve özenle ifa etmek zorundadır. Yüklenicinin özen borcundan doğan sorumluluğunun belirlenmesinde, benzer alandaki işleri […]

Şirketin Devri Kıdem Tazminatı

Şirketin Devri Kıdem Tazminatı
İşçi alacakları ile ilgili olarak iş mahkemesine açılan tazminat davalarının sonuçlanması ortalama 6 ya ile 12 ay sürmektedir. İş davalarının ortalama 1 sene sürmesi şirket devri kıdem tazminatı sorunu ortaya çıkmaktadır. İşçinin Tazminat davasının sonuçlanması İcra aşamasına kadar geçecek sürede şirketin devri, şirketin isim değişikliği veya şirketin mali durumlarında ki değişiklik nedeniyle iflas […]

Nafakanın Kaldırılması Veya İndirilmesi

Nafakanın Kaldırılması Veya İndirilmesi
Nafakanın Kaldırılması Veya İndirilmesi, Türk Medeni Kanunu’nun 176/4. maddesine göre; tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde nafakanın arttırılması veya azaltılmasına karar verilebilir. Bu bağlamda; nafakanın arttırılması veya azaltılması için ya tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin bunu zorunlu kılması gerekmektedir.

TMK’nın 176/3.maddesinde de; irat biçiminde ödenmesine karar verilen nafakanın, alacaklı tarafın yeniden […]

Konut Kredisi Yapılandırma Ücreti İadesi

Konut Kredisi Yapılandırma Ücreti İadesi
Konut Kredisi Yapılandırma Ücreti İadesi konusu yargıtay kararlarında, kredi veren bankayı yeniden yapılandırmaya zorlamak yasal olarak mümkün olmayıp bankanın kendi inisiyatifiyle yapılandırma işlemini kabul ettiğinin anlaşılmış olmasına göre, borç yapılandırmasını kabul eden bankanın, yapılandırma esnasında bu kez başka bir seçeneği bulunmayan tüketicilerin eli ürünü olarak temin ettiği ve taraflar arasındaki asıl […]

Çek Ödeme Yasağı

Çek Ödeme Yasağı
ÇEK ÖDEME YASAĞI KONULMASI İSTEMİ

Türk Ticaret Kanunu MADDE 757:  Önleyici önlemler : MADDE 757

(1) İradesi dışında poliçe elinden çıkan kişi, ödeme veya hamilin yerleşim yerindeki asliye ticaret mahkemesinden, muhatabın poliçeyi ödemekten menedilmesini isteyebilir.

(2) Mahkeme, ödemeyi meneden kararında muhataba, vadenin gelmesi üzerine poliçe bedelini tevdi etmeye izin verir ve tevdi yerini gösterir.
Çek Ödeme Yasağı – Yargıtay […]

Şirketlerin Manevi Tazminat Talebi

Şirketlerin Manevi Tazminat Talebi
4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu ( T.M.K.’nun tüzel kişilerde ‘hak ehliyeti’ başlıklı 48. maddesinde tüzel kişilerin hak ehliyetinin içeriği şu şekilde ifade edilmektedir, ‘Tüzel kişiler, cins, yaş, hısımlık gibi yaradılış gereği insana özgü niteliklere bağlı olanlar dışındaki bütün haklara ve borçlara ehildirler.’ şeklinde düzenlenmiştir. Medeni Kanundaki bu ayrık durum dışında kişi sayılma […]

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Şikayet Suçu Cezası

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Şikayet Suçu Cezası
Türk medeni kanununda ve ceza kanunda özel hayatın korunması önemsenmekte ve bu anlamda da hassasiyet ile üzerinde durulmuştur. Bu nedenle yasalarımızda aile hayatı veya kişi hayatına dair birçok kanun ve yasa bulunduğunu söylemekte fayda bulunmaktadır. Ayrıca yine mahremiyet olarak adlandırılan bu özel alan Türk kanunlarınca saygı açısından önem teşkil ettiğinden kişinin […]

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi Davası

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi Davası
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi Davası, arsa sahibi veya sahipleri ile arsa payı karşılığı inşaatı yapmayı taahhüt eden yüklenici arasında imzalanır.Müteahhit arsa üzerinde inşaatı yapma, arsa sahibi de inşaatın bitiminde müteahhide anlaşılan miktarda bağımsız bölüm devretme sözü verir. Yani müteahhit yaptığı işin bedelini para olarak değil taşınmaz olarak alır. Bu […]

Kambiyo Senetlerine Özgü Takip İtiraz

Kambiyo Senetlerine Özgü Takip İtiraz
Kambiyo Senetlerine Özgü Takipte İtiraz, mahkemelerin görevi, ancak kanunla düzenlenir. Göreve ilişkin kurallar, kamu düzenindendir.Mahkemelerin yetkisi, diğer kanunlarda yer alan yetkiye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Kanundaki hükümlere tabidir.Genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. Yerleşim yeri, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu […]

Resmi Tatilde Fazla Mesai Ücreti

Resmi Tatilde Fazla Mesai Ücreti
Resmi Tatilde Fazla Mesai Ücreti İşçi Resmi Tatil Ücretinin Ödenmemesi ile ilgili olarak yargıtay ışığında, 4857 sayılı İş Kanununun 24 üncü maddesinin (II) numaralı bendinin (e) alt bendinde sözü edilen ücret, geniş anlamda ücret olarak değerlendirilmelidir. İkramiye, prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil gibi alacakların ödenmemesi durumunda […]