Ocak, 2016 | İlk-Ay Hukuk

Monthly Archives: Ocak 2016

//Ocak
­

Ticari Dava Nasıl Açılır

Ticari Dava Nasıl Açılır
Ticari Dava Nasıl Açılır konusu ile ilgili olarak açıklamalara ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Ticaret Mahkemeleri Ankara, İstanbul, İzmir  gibi  ticari  davaların  yoğun  olduğu  şehirlerde kurulu olan bir başkan ve iki üyeden oluşan mahkemeler olup, Ticaret mahkemesi o şehirdeki asliye  hukuk mahkemelerinin birer dairesi durumundadırlar. O bmerkezdeki işin yoğunluğuna göre birden ziyade ticaret  mahkemesi kurulabilir. Ticaret Mahkemelerinin görevleri  6762  sayılı […]

Boşanma Davası Nasıl Açılır Nereye Başvurulur

Boşanma Davası Nasıl Açılır Nereye Başvurulur
Boşanma Davası Nasıl Açılır Nereye Başvurulur konusu ile ilgili olarak açıklamalara ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Boşanma davası nasıl açılır nereye başvurulur şeklindeki konu başlığına girmeden önce boşanma davası için eşler öncelikle boşanma sebebini tespit etmesi gerekmektedir. Boşanacak eşler anlaşmalı veya çekişmeli olarak karar vererek boşanma davası açılır. Taraflar anlaşmalı boşanmayı kabul ederse […]

Velayet Hakkını Kötüye Kullanma

Velayet Hakkını Kötüye Kullanma
Velayet Hakkını Kötüye Kullanma konusu ile ilgili açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Velayetin Değiştirilmesi :4721 sayılı TMK’nun konuya ilişkin 324. maddesi; “Ana ve babadan her biri, diğerinin çocuk ile kişisel ilişkisini zedelemekten, çocuğun eğitilmesi ve yetiştirilmesini engellemekten kaçınmakla yükümlüdür. Kişisel ilişki sebebiyle çocuğun huzuru tehlikeye girer veya ana ve baba bu haklarını birinci fıkrada […]

Aile Konutu İpoteğin Kaldırılması

Aile Konutu İpoteğin Kaldırılması
Aile Konutu İpoteğin Kaldırılması konusu ile ilgili olarak açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Aile Konutu İpoteğin Kaldırılması Talebi, Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, […]

Aile Konutu Ecrimisil

Aile Konutu Ecrimisil
Aile Konutu Ecrimisil Kira Alacağı ile ilgili açıklamalara ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Aile Konutu Ecrimisil davasında boşanma kararının kesinleştiği tarihten itibaren ecrimisil talep edebilir.
Yargıtay Kararı – Aile Konutu Ecrimisil
T.C. YARGITAY 1.Hukuk Dairesi Esas: 2014/18485 Karar: 2015/1523  Karar Tarihi: 29.01.2015

ECRİMİSİL DAVASI – DAVACI TARAFIN FAZLAYA İLİŞKİN HAKLARINI SAKLI TUTTUĞU DA GÖZETİLEREK BOŞANMA KARARININ KESİNLEŞTİĞİ TARİHTEN İTİBAREN ECRİMİSİL HESAPLANMASI VE […]

Boşanma Avukatı Çayyolu Ümitköy Ankara

Boşanma Avukatı Çayyolu Ümitköy Ankara
Evlilik evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Evlilik, eşlere  karşılıklı sadakat sorumluğunu yükler.  Eşler, bu birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler.Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar.

Boşanma davasında aldatma nedeniyle ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu […]

Ticaret Hukuku Mahkemeleri Avukatları

Ticaret Hukuku Mahkemeleri Avukatları
Ticari davalar ve çekişmesiz yargı ile ilgili temel düzenleme TK’nun 4. maddesinde yapılmış olmakla birlikte ticari davalar yalnızca söz konusu maddede sayılanlardan ibaret değildir. Diğer yandan her ticari iş, otomatikman ticari davanın konusunu oluşturmaz. Bir başka deyişle, iş ticari olmasına rağmen ticari davaya konu teşkil etmeyebilir. Ticari davalar mutlak, nisbî ve bir […]

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır
Miras hukuku mal paylaşımı oranlarını, sağ kalan eşin mirasçılar arasında olduğu durumlarda miras hukukuna göre şu şekilde yapılmaktadır.

Miras bırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa, miras hukukuna göre mirasın dörtte biri,

Miras bırakanın anne ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa, miras hukukuna göre mirasın yarısı,

Miras bırakanın büyük anne ve büyük babaları ve onların […]

Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tazminat

Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tazminat
Sözleşmeler taraflara karşılıklı borç yükleyen bir edimdir. Sözleşme nedeniyle borçlunun temerrüde düşmesi halinde doğan sonuçlar Türk Borçlar Kanunun 125. ve 126. Maddelerinde düzenlenmektedir. Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tazminat, borçlu temerrüde düşerse alacaklının seçimlik hakları söz konusu olmaktadır. Bu seçimlik haklar şunlardır:

1. Alacaklı borcun aynen ifası ile birlikte gecikme tazminatı talep edebilir. Bu seçimlik hak, her iki tarafa […]

Bayilik Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır

Bayilik Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır
Madde 1- Taraflar;

Bir yanda …… …….. (bundan sonra ŞİRKET olarak anılacaktır) ile diğer yanda …… ……. (bundan sonra Bayi olarak anılacaktır) aşağıdaki koşullarla aralarında bir bayilik anlaşması yapmayı kabul etmişlerdir.

Madde 2- Sözleşmenin Konusu;

Sözleşmenin konusu ŞİRKET tarafından üretilen ve/veya dağıtımı yapılan ürünlerle ilgili Bayilik verilmesidir.

Madde 3- Bölge;

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.  Bayi, sözleşme konusu malları sadece ŞİRKET’ten […]